Oldalképek
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

PESTEN,
TRATTNER-KÁROLYI NYOMTATÁSA.

ÚRI UTSZA 612.

A1671504

[ocr errors]

Honművész foglalatja.

A számok a' folyóirat számaira utasitnak.

Költészet.

1.) Értekezések.

Virág Benedek. (Emlék-kövének rajzával együtt) 70. Emlé. kezet 78. 79. Garcia de Mascarensas 00. - Illenczfalvi Szász Jó. zsef 91. - Kisfaludy Károly (Emléke rajzával együtt) 99.

2) Költemények.

Vérnyom 54. - Bús leány 59. - Komolycsa (Gizelához) 61. Elrablott békém 64, — Holdhoz 67. Hajós dala 69. - Lepkehalál 71. — Szép halott 75. Mohácshoz 82. Emma 84. Csokonai árnyéka Debreczenhez 85. — Hazám 87. Szeretők kápolnája 93. Epedés 95. - Barátomhoz 96. Irina 97.

Megváltás 100.Titok 103. Johanna sirjáa 104.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Szorgalom. Öntött vasból fortepianók. Rugós üveg. Uj fegyver. Éghetlen épület 53. Mesterséges karok. Pensylvania nevű hadi hajó. Angol király kalapja. Gózkocsi sebessége. Champagnei bor 54. Viz. kereskedés Madridban. Mezei gazdasági minta 55. Kenyér Savoyában. Gőzhajozás Egyptus és Keletindia között. Omnibusok. Artézi kutak 50. Ellentételek. Parisi fényüzés. Sónyereség Bes. sarabiában. Üvegből készült remek. Lipcsei könyvkereskedések. Világitó tornyok érczből. Palakő-kövezet. Mechanikai sütő-vályú 57.

Uj készületů malom. Hirnöki hivatal. Non plus ultra, Vizzet fűtés 58. – Vas kéz. Repülés mestersége, Tej-por 59. – A' Várad. Kolosvári gyors szekerezés. Nagy-surányi angol-amerikai-malom (Nyitra vármegyében) 60. 61. Mezei gazdaság elólépései angol országban 63. 64. 65. – Vas-ut Sopronig 64.– különös mód csirkeköltésre. Vas erómív. Haltojás költés. Erős épület. Czukorrépa. Selyem tenyésztés franczia országban 66. Találmány. Szorgalmi vállalatok.' Tunnel. Hasznos találmány a' lenfonásra nézve. Gyó. gyitást biztositó intézet 67, - Példás szorgalom. Találmány. Gas világitás. A’tenger vize ihatóvá tétetik. Chinai viskerekek. Hajó. ütközet a' levegőben. Uj égószer. Góz-eke. Konstantinápoli kávétár 68. - Schebest.liqueur. Chinai indigo termesztése. Hangyaromboló. Illatos viz. Burgonyák sebes érlelése. Aczél.tollak. Fényesbőr-kalapok 69.

Pamuikereskedés 1835 ben angol ortzágban. Algieri pamut 70.

Emberfejekkel kereskedés 71. - Magyar országi gyorsutazás 72. Mustra-bazar 73. 74. Valódi chinai thea.növény. Uj csónak. Egyenes irányban mozgó kerekjáték. Phönix-viaszgyer. tyák. Repülő posták. Tükör fény-máz. Iris-kaleidoskop. Répaczukor-gyár 75. - Példás mezei gazdálkodás. Physionotype. Kényesó által hajtott hajó. Kályha-kenőcs 76. - Szántó-vetó gépely. Fekete kenyér fehérré változtatik. Nagy levegőbalom. Ördögpor. Uj kő7

[ocr errors]

metsző intézet Pesten. Uj utánnyomás. Galvanismus goz helyett 77.

Egyptusi gyárok. Soproni gózmalom 80. - Az egész világon legnagyszerűbb vendégfogadó 81. — Gőz-fűrész-malom Köln mellett. Göz.ekék 82. – Gas-világitás hajókban. Flammandi aratók franczia országban. Statisticai adatok az orosz kereskedésról. A' levélféreg kiirtása. Talicska-gépely. Üveg-forrás 83. Korall-fogás az afri. kai tengermelléken. Foltozott harang 84. Az ujabb kornak bebalzsamolási ügyessége 85, — Gas-világitás uj alkotó részekbül. A' Themse. Tunnel elkészülése kétségtelen, A' lovak fölöslegesek lesznek. Mechanikai kerekű csónak. Oriási remekmű 86. — Répaczukor. gyárok franczia országban. Moskvai kenyér. Egy régi gózerőmív. Erczmivek angol országban 87. · Igen haszonvehető orgona. Gózpuska. Vizellenes czipók. Rendkivül kis hadi hajó. Fenyves ma. darakkal kereskedés 88. Nevezetes gyárok 's kézművek Északamerikában. Gyors kocsizás honunkban 90. Aranymosás a' Du. nában Pest mellett. Franczia gózhajók száma 92. - Durranópor

. gyártás franczia országban. Angol tengeri buvár. Sárkányok által vontatott kocsi Angliában. Utszák kirakása fakoczkákkal 93. Uj divatú bérkocsik

Parisban. Önmagát ringató bölcsó. Gyors utazás Pest és Eperjes között 94. Gas-világítás Parisban. Kutya. szőrből készült szövetek. Selyembogarak téli tartása. Száraz malóm sikeres használtatása Gallicziában. Ujan feltalált szövőgzék 95. -- Uralban arany bányák 96. Borszeszszel fütendó kályhák. Lég. szeszszel kivilágított hajó 97. Régibbek magyar országban a' kocsik vagy hintók, mint más tartományokban. Egy orosz paraszt által készült gózhajó. Polyó-iratok száma Uj-angliában. Különös nagyságú neme a' káposztának. Különös hegeda 98.

Kis répaczukor-gyárok franczia országban. Üvegházak fűtése meleg vizzel. Különös mód növényeket nagyobb távulságra küldeni. Szél-óra. Sermennyiség Angliában. Eletbiztositó készület kútásók számára. Parisi mészárosok 101. Levantei spongyia - kereskedés 102. Svéd ragasz haszonvétele. 1.só Ferdinand gőzhajó 103.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Festészet.

1

Chinai művészet előhaladása 59. Gróf Széchenyi István. Az ecset csalódtatása. Fejmozaik festvény 61. Rebell és Cignaroli. Oricaturák 78. Zománczolás előhaladása franczia országban 87.

Sirani és Furini, Szobafestyények lemásolása Pompejiban 97. · Kozina Sándor. Helyes festvények a' bécsi cs. k, képtárban 104,

Fűvészet

Brassay urnak fűvészeti leczkéjei Kolosváratt 91.

Szobrázs at.

Töpliczból 55. – Kisfaludy Károly emléke, Gretri hangszerző szobra. Cheopsz oszlopa. Shakespeare szobra. Mellszobor Paganini emlékére 63. Duchesnois I. a. emléke. Mercoeur Erzsébetet dicsőitó emlék. 1.ső Ferencz cs. és kir. emlékszobra. Minin és Poscharski csoportulat 64. Bajor királv szobra Münchenben 75.

Vas szobor. Thorwaldsen legujabb művei. Luxori obelisk ta. lapzata 79. Válasz a' Rajzolatok jelen félévi számába közlött nyilt levélre 80. Tudni való Csokonai emléke tárgyában 85. Schöffer emlékszobra 93,- Luxori obeliszk. Shakespeare. Gutten, berg szobra. Schiller emléke 10).

[ocr errors]

Gymnastika.

Közlemények Clair Ignácz gymnasticai intézetéból 55. 67. 60. 62. 65. 67. 70. 72. 75. 77. 79. 82. 84. 86.

Épitészet

Franczia izlés az épitvény-emlékekre nézve 56. - Bullant 66. 67. 68. Haydon. Utósó itélet 71. — A' Görögök 's Romaiak pri. vát épitvényeiről nehány szó 76. 77. - Campen 83. 84. - Hadrian

kora 92. Nagy. Sándor és Augustus kora 100.- Művészeti epo. cha 113. 104.

Intézet.

[ocr errors]

Szegények háza 's mentó teremek 'angol honban 63. 64. Olvasó szobák Parisban. ,Chinai seminarium Nápolban 02. Ber. náth alapitvány 69. Ázsiai társaság Calcutiában 74. Orosz fürdők Parisban 79. - Hasznos ismereteket terjesztó társaság Chi. nában 80. Montyon és jótékony rendelménye 88. 89. - Szövet. séges országok gyógyászata 90. – Ázsiai társaság Parisban és Calcuttában 99.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Régiség.

Arlegi játékszin kiásása. Chevalier Durand régiség gyüjteménye. Ninivei romok 58. 59. Legujabb ásások Herkulannmban. Erdekes fölfedezések. Cserveteri-ásás 66. Helyes rendelmény a' régiségek megőrzésére. Régi felirások Nubiában. Tafnai régiségek. Perui diszedények 69. Romai pecsétnyomó. Romai felirások Budschiában. Cseh királyok hajdani temetkező helye 86. Etruriai régiségek 94. 95. Sirboltok és romok Sibiriában. 15-dik Lajos szobra. Asások Pompejiban 102.

C

Literatura.

Literaturai jósok. (Az erdélyi nemzeti társalkodó 23-dik szá. ma alatti igazitásra) 53. Jó kedvű válasz Bajzának a' krit. lap. VII. füz. 151 - 62. lapjain álló roszkedrú felvilágositására 56. 58. 59. Kritikai csarnok. Kovács Imre „Zoltán házassága“ 60. — Munkálatai a' pesti nevendék-papságnak. Magyar ország , geogra. phiai, statistikai és genealogiai 'tekintetben (Lencsó Mih. Ján.) 61.

Literaturai nevezetesség 62. Munkács (Balajthy József). Ér. tekezés és kitérések a' magyar nyelvben előforduló kettós betójú hangokról és azoknak jegyeiról (Kerekes Ferencz) 63. – Válass Bajza urnak a' Honművész szini kritikáiról irt nehány szavára (Krit. Lap. VII. Füzet) 64. 65. 66. 67. 68. Tudósitás a' vakok intézete alkotmányáról Pesten 70. — A' magyar tudós társaság idei nagy gyülése, és nyilvános köz ülése 71. 74. Az elbujdosott, vagy, egy tél a' føvárosban (Horváth Lázár) 79. · Könyvajánlás 88. Figyelmeztetés (Szemlélő) 90. Vecsey prof. ur beiktatása 91. – Almanach-vizsgálat 1837-re 97. - Arbocz 102.

[ocr errors]
« ElőzőTovább »