Oldalképek
PDF

Devolum faraulum, qui le veneratur, honorai Л í'j Da pacem populo, qui tibi servil ubique,

Omnibus clirisligenis Doreat alma quins

[ocr errors]

Aedihus constructs áurea vasa parans, Cortinis palulis el longa per alria lenlis,

Veslilo clero múrice purpureo. Presbyleri sancli rcboant altaría circum:

Perpciuis templis sic eril ipse luus.

IV.

Laude» Yrmindrudis Caroli Calvi uxoris.
Haec noslram dominant Yrmindrudis nomine cJa-

[ram
Exornan! mentis laudibus apta suis:
Forma, genus, species, niorum pulchcrrima fama
Regis connubium, docta loquela docens,
S Praeclarae sobolis donum, nolaque ' propago,
Obsequiumque bonis omnibus egregiiim,
Ingens ingenittm, perfecta Palladis arle

Auro sublili sérica fila parans. Aclibus eximas conlucenl pepla mariti, 10 Gemmarum serie detegit indusias *.

Miraturfugiíansnumquamquepropinquala/sáxviQ'

Quamvis palladios aequiperat dígitos.
Inclyla consilio caslum servare cubile,
Cypris ne valeal commaculare loros \
15 Pauperibus multis Chrisli justissima cura
Ulam sollicilat, rite ministra fore.
Prudenlum mairum, quas laudan! dogmata sacra,

Virlutis consors enitct assidua,
Orans, ас legitans libros, manibusque laborans.
20 El nullum vitüs tempus inane vacal.
Quid causas regni dicam, quas ipsa perita

Disponit vigili * pectore praecipno?
Si sinerent apices, quos scripserat ipse Salomon,
Dixissem forsan, quid perhibere volunt.
25 Haec nam haec mérito censelur femina fortis.
Quam Carolus reperit fortis el almus «v«5 '•
Quern solum célébrai Francorum gloria regem,

Digiium chrislicolis plebibus atque choris.
Cui gestare licet regnorum plurima scepira,
50 Quae magni paires suslinuere sui.
Cui soli regnum sapicnlia praevia pollet,
Quern purae mentis nobilitat sludium.
Quem Scriptura docet divinis plena figuris,
Ne recto Cbrisli tramite debilitel.
35 Cui ' sánelas aedes dedicans ornalibus amplis,
Caelestis patriae symbola sacra videt.
Hos ambo, regem dico dominamque, pótenles

Christe, luere tu i numinis auxilio.
Sis (idus cusios, sis munis tutus in aevuní,
40 Ul libi perpetuo placila vota ferant.
Devolis animis semper le landet uterque,

Vocibus harmonicis, aclibus atque bonis, lllorum túmidos inimicos sterne rebelles, Aul'hos conversos subdere colla moue.

Paganos ' piratas a vastantes regna perorbem,
Consumpios gladio gurgite merge maris.

In syrtes varias spargánlurflatibus auslri,
50 Illic ut pereant aeslibus oceani.

Nos vero lacios puro le corde colenles,
Ducas adherios sidera supra choros

De Chrisli returrectione.
Mvsiica sanctorum pandunlur dogmata Patrum,

Pneumaie sanclifico quae cecinere Deo,
Aeterno Pairis Verbo, quo cuneta creantur
Occultis sinibns, ordine quaeque suis,
В 5 Fabrica quo mundi förmig simul omnibus una
Surrexil, fuera! ut ralione sua.
Quae sine praecessil in Christo tempore facta,

Dum semper nalus cunda créala videt. Quam super efferlur sancius ralione regcnlis 10 Spiritus, ut sacras vivificare! aquas.

Angelicum nunierum superorum caslra lenentera

Constiluit mundo, celera quaeque vides
Quorum primaten • hominem paradisus habebat,
Assimilem factum menle videre Deum.
15 Hanc homo praeclaram speciem compleciere no-
Corruil, elprolem traxit ad ¡ma siiam. [lens
Sed ne lanta Dei penilus transiret imago,

Hanc speciem hominis coepit habere Deus.
Hinc naius mundo, passus sub lege malorum,
G 20 Morle sua mortem perdidit ipse meam.

Quo sunt, quo vivunt, quo stant, quo cuneta mo-
llle Deus moritur, vivat ul ipse homo, [ventur,
Ordine mulliplici signalus Palribus olim
Mactalur legi, vatibus et canilur.
25 Hie fuerat aries spcculo provisas ad aram,
Dum typicus Isaach ducilur ad jugulum.
Feslinans populus Aegyplo hunc sumpserat

'Lagnuni, Sanguine conspergens limina nota domus. Hicfons, virga, peira, caeleslis fulgor obuinbrans, 30 Serpens, et manna, nubs, via, pañis, aqua: Talia saepe Dei jussu sub tempore facta Aelernum Dominum significare suum. Hacque implela die sacro venerantur •• honore, О Isla dies tónta myslica facta tenet.

35 Hanc niundus prodit congaudens luce decora: Florígeros motus miliit in aelhra suos, Germina producens, floreules gramine fructus;

Nam Christus fructus dulcís ubique suis. Surrexil Christus, nostra hinc pia corda resultant, i0 Alleluia Deo orbis " ubique canil.

Iiiclyle qui regum, te rex conservel in aevuni,
Prospera " concédai, hinc super astra vebai.
VARIAE LECTIONES.
, Mai. corr. »ai nota. » Glossa indumenta. 'Cod. arachnos glossa aranea. » Cod. lAor«.
. • Glossa rex. 'Sic cod., Mai. Qui. e Co<'. paganas. * Cod. primalu. "Sic cod. ■*•
11 Sic cod., Mai. mundus. "Sic cod., Mai. Prosper.

NOTA Г..
Noiiliinaniws classe adveelos

[ocr errors]
[ocr errors]

50

[ocr errors]

10

Qui sub honore sui humili cura corde canoros Л
Alternos staluis, psallis el ipse, choros.
45 Credimus, isla tibi servan tur culmine caeli,
Heres davidicus efflciere pius.
П/ioo-suxít petimus volis et corde precamur,
Qui dedil hoc vello, del tibi posse Deus.

Bavùia K«fó).'.j rifiüv o"ú Xp«7Tí ßor/Jet,

'Of x)ïpoûff8ai ^opelf Îuvktôç o-jptcvíouí *.
VI.
Christi descensus ad infero» el resurrectio.
Emicat ex erebo lux mundi magna iriumphans,

Primillas vitae quae ' moribunda slupel
Prosiliunl Furiae, concurrunt undique Parcac,

Miranlur Irislem congemuisse Siygem. lile dein princeps barathri petit arma suela ' ■

Quis genus humanuni subdidil ipse sibi?
Sed mox ut vidit ruitantia litnina Irada,

Terrilus, allonilus fugil ad ima domus.
Non lamen evasit tenebrosa per antra tyrannus,

Forlior inlravit qui sua vasa tulit.
Atlractus, captns, vinctus, siriciisque calenis

Detenlus, domitus, pulsus ab arce, prius
Qua mundi princeps elalus sederat oliin,

Deslía saeva vorax indomitaque diu *. 15 Sed victor mundi praeslanlior omnibus unus

Toium collisit comminuitque caput. Aestus acterni coinburnni turpe cadaver,

Pyrphlegelhonlis * férvida * flamma furit.
Laetantur miseri, quos laesit dira poteslas,

Captivi redeunl, vincula laxa vacant.
Jam regnal Verbum Palris. jam cuneta gubernat

Virtus, vita, salus; mors fera victa silet.
Surrexil vivus rumpens relinacula leti *,

Nulla valet summum vis retiñere Deum.
So Ipse libens animam posiiit, propriamque resum-

fpsii;
Poneré quam poluil, non remanere sinit.
Quam dat pro mundi vita, revocavit eandem;
Quaedatur, aceipilur; tradila salva nianet.
Tale datur prelium mundi, mirabile fatu!
Z0 Tolum servalur, redditur alque datur.
Quis Tari valcat quid feceril ipse Redemptor?

Einpto politur, possidet el prelium.
O lux perpetuo fulgcns mundumque revelans,
Victrix umbrarum, quas pia corda liment,
35 Cusios sis Caroli, tutus el undique murus,
Prolege sccplra lui qui regital famuli.

[ocr errors]

20

[ocr errors]
[ocr errors]

Iinplcns vativomi prognosiica syinbola ccü

Umbrae tunc pavidae sparsim Phlegelhonlis ab
Exilitini subito, mirantes surgerc lucem [imo
Tetras alque iruccs abigcntcm carcere larvas '.

10 O mors, mors \ilae! si mors, non vita vocanJa;
Quod praeslat vilain, non ausim tiicere mortem.
Nun! lenebras recipit elarc substantia liicis?
Férvida vis ignis nescil* sibi serpere frigus?
Nenio lamen vilain mortem guslasse ncgaril:

la Mois camis vilac, vitae mors jure vocatur;
Nam compassa fuit earn i quae sota pependit.
Allius ingreditur purae rationis acumen,
Et carnem vilac vilam sie colligit esse.
Si vita eslVcrbuni.Verbumquoqiie si caro factum,

20 Prefecto sequilur, vita concederé carnem.
Si care silVerbum, converso tramite facta,
Carnem continuo vitam dare cogeré faclam.
•¡¿.fi * igilur Christi substat verissima vita,
Vivons ас morions mortem consumpseralomnem.

25 Desursum venit, terrenam sumere vestem;
indiitus vestem sursum cum veste volavit,
Inque Deum vertit vestem do virgine sumpiam,
Unum conficiens aiiimam camemque Deumquc.
Mors mortis Dominus stirrexil vivus in alliint

50 Âc noslram secum naturam vesil eodem.
In tola faclus, toiam conformai in unum.
Mundtim calcavit frigilem, mundique potentem,
Expulsumque foras superávit Marie secundo.
Captivant revocans praedant raptoris ab ore

55 Abslulil, illc gémit conlbssus membra superbus
, Vulneribus dnris, ac secum taJia iraclans:'

Me victum video, fugitivum sedibus alris
Quae nova lux oritur, quam nuinquam ferre va-

[lebo? Nunc mea * régna raunt passim, loca muía tene

[bris;

40 Senlio me captum, pavulum, vincüsquc ligalum.
Elieu ! quismihi congredilur? Quis fontis in anuís
Audax committit mundi cum principe bellum? .
¡llene confixus ligno septusque scpulchro,
Quern rex Ilerodes sprevil summusque sacerdos

45 Huplus non tiinuii vesiem damnare Caiplias
Addíctus moni, Romano principe caesus?
Hoc egomel feci, fateor, lotumque peregi.
Me slulium laluil virtue buinilisquc poleslas:
Hunc si cognossem, атакой » non penderel um-

50 Corporis liumaiii servilis forma fefollil. [quam,
Inierea laclas animas volitare per auras,
Tariareosquc sinus vacuos lax-asque catenas
Stispicit, et nullit irLsti sub pecioro vuliius.
Quod , mage, me miseront lorqiict, jam conspi-
rer, inquil,

A "''i Clausa diu tenis paradisi limina pandi,

El moríale * genus, quod (luxerai hide per unum,
Cuius olt moricm.rursus super astra redire.
Illíc felices sedes, qiias spoiite rcliqiii,
Terrigcnum proles babiiabil jure perhenni,
CO Me, roc lorquebil semper mea prava voluntas,
Languidus iuvidia morior, mciiloquc pcruror.
Unurn confugium superest, solaiiicn el unum:
Eat antique domus mortis nociisquc profundae,
Judaicum pectus, vitiorum plena vorago,
63 F candis el invidiac semper possessio larga,
Luminis exosi radios ¡rala repeHcns.
lllic sola poleos bypocrisis pérfida regnal,
Ilia pulet niinium, iiimiaque pulrcdine corda
Carnalis populi corrumpil nescia veri

1J 70 lllic confugiam gentilia peciora linqticns,
Odibilis Christo dominabor gentis avarae,
Ornne теши virus fundam blasphéma per ora,
Ligno SMspensum Dominum regnare negando.
Talia coitlrectans cmdelis bestia fallax
73 Rclro lapsa roil gefidas fugitiva sub' umbras.
Imperium Patris quacsiium sanguine naii
TelluWs supcrat (mes * creburaque poluniquc.
Orlhodoxa ikies diversa voce per orbcm
Abba Paler clamai, laudaos iiiysleiia summa
80 Cuius ac irinae bonitatis furlile germen ,

lngcnilum gcuitumque Deuui- rmimwque * per

[benno Fontis mexhansli, quo manant flumina viiae.

С «•

Item slichos " ejusd'em.

Cracculus, Judneus jam nunc, Agarentis, el Au-
Paganusque férus surgens aquilonis ab axe [son10',
Subdita- colla- dabiint, Christus regnabil ubique,
Ipsi succunibunt oinncs rcgique Deoque.

5 Summe Paler nali, largilor muneris" almi,
Fesla lui semper eelebrantem protege plebem,
Cui lea disponeos sapienlia regua per orbem
Praefecit Carolum regcinquc piumque miiiislrum,
Cui lux ¡menor donavil menus acumen,

10 Quo divina simul traclans humana gubernet,
Vere subsislens rex atque llteologus idem.
Praesnl ab Alhenis Dionysi, symmaclte Pauli ",
Inclyte marlyrio, cui servit Gallia lota,
to Prospice caeleslis vitae dc sedibus allis

15 Vola lui Tí'xvou " Caroli tua Ы^тл ll sánela Oí nanus, graiamque ittani magnalibus aedem Instar flammarum gemmis flagrantibus auro. Undique turicremis redolent altaría fumis ilarmonici canlus Oiaowwv 15 sidcra '• puisant,

20 Ollicio velum sanclissiina coena " paralar

[ocr errors]

SECTIO III.

JOANNIS SCOTI VERSUS DE AMBIGUIS S. МАХШ1.

E cod ms. Iiihlioilipcae Armameoiarii Parieicnsis ed. И. Felix Itavaisson in libro qui inscribilur : Rapports au ministre de l'imtiuctwn publique sur leu bibliothèques des départements de l'Ouest, Paris 1841, p. 356 *qq.

I. A Possem tardiloquus, pragmata sola sequens.

5 Interior virtus sennonum rile lenenda:
Verborum bonibi futiere saepe solenl.
Si quis in ambobus divino muñere pollet,
Hic pi'imuni debet jure teuere modurn.
Sed si perspicuos sensus vix voce loquaris,
iO Sis quoquc conlentus; nam meliora tenes.
Si meliora lenes, quaenam tibi cura, teuere
Quae sunt inferíus? Semper in alta pete.
111.
Lectori Ainbiguorum S. Uaxinii.
Quisquís amal formant pulclirae laudare sophiae,

Te legal assidue, Maxime Grajngena.
Ac primo motus rcrum rationibu« altis.
Mundum sensíbilcm deseral atque neget:
В 5 Nee non el sensus ipsos, qui saepe relardant,
Gnostica dum scandit ßwata '* mentis ¡1er.
Deliciis fragilis vilae, mundoque fugad,
El carnis cura qui vacat, isla legal:
Mundaiiisque dalus siudiis, tardusquc pigerqne
10 Hue non accédai; niillus adesl adilus.

Scnsibus hiflaius propriis, lumidusque, superlms

Slct procul, ipse negans hie reperire locum.
Arlibus imbulus, quas novit mentis acumen,
Fidus procedat, nam sua slal patria.
lo Practica ii¡с »Intel morum praeclara tnagislra,
Custos virtutum, pervigil idónea.
Hic улич' causas rcrum vesligat opacas,

liivencasquc simul scgregal, unifica t.
Hic 0:û ferl pu lui.) in cunclis perpulchra logya
С 20 Omnia (?) quod, quod non, omnia deiiegat ошпе

[simul *.

Caro'o Cabo dedical Ambiguorum S. Maximi

versionem.
Kyrrie, caeligcnae cui pollel gratia formae,
Astrea Cacsareo cui cingunt slemmala vultus,
Reguin progenies, quos auxit Francia felii,
Orbis terrarum quos alia voce salulat,
5 Laudibus ainplilicai, veneratur, dilat, honorai,
linéique cuiicurrens ponlum secat, eminet arva,
Salve, Christicolum vertex, gratissime regum,
Rex pie, devoli nc spcrnas donula servi.
Exigiium inunus largo, sed fonte receptuin
10 Chrisliferum Palrum, mysteria plurima traclans.
Hoc opus in Graeco conslruxil Maximus abbas.
F.gregius pastor, scripturis inclyttis auctor,
Magni Gregorii perplanans dicta remóla,
Scnsibus bumanis theoreniatn mente rcvolvens.
15 Nee non in mullís Dionysius addilur ipse
Ariopagiles, ornai quern laudibus amplis,
Explanat, teslemquc vocal Palremque bealuni,
Tangens symbolicas pracclaro lumine by bios,
Quem nos edidimus, Vobis poscenlibus, oüm.
20 Нас quoque de causa praefatus Maximus abbas
Edilus est nuper, noslro sudante labore,
Effeciuque pio Veslrum pia jussa sequenles,
Cursim transiuliimis, quae mullo tempore' quae-

[runl,
Et doclos sensns, et purae mentis acumen.
H.
fíe eadem verstörte.
Quisquís rhelorico verborum syrmale gaudet,
Quaeral grandiloquos, Tullía caslra pelens.
Al mihi sal tuent, si planos carperc sensus

SECTIO IV.

JOANNIS SCOTI VERSÜUM FRAGMENTA.

I. D Te laudant caeli, le volis iuclytat * orbis.

Versus Joaimis Seotik ad Carolum regem. Próxima sis ' Carolo tutrix, niunimen el allum,

tad. Caiiiabr. Collegii Corporis Christi n" 223, sec. IX. 85 Qui tibi mirilice praeclaram fabrica! aedem,

,, • Aedes marmóreas. Varie constructs coluinuis

'■ Alla doimis pulchre conlerno' nórmate facia.

I Da nostro regi Carolo, cui sccplra dedisli, Aspicc polygenes llexus, arcusque volutos

Ul semper famulus tibi vivat mente benigna. Compages lalcrum similes, capilellá, basesque,

80 Prospera labeniis vitae revolumina praesta, 90 Turres, liirriculos, laquearía daedale texla, Alque simul tecum caeleslis gandía regni. Obliquas lyrridas* caleni luminis hauslus,

Magna Dei genitriz, 1er felix, sánela María, lnlus pícluras, lapidum pavimenta, gradusque,

VAHIAE LECTIONES.

1 Sic, pro multa témpora. *' Cod. bematu. 'Cod. physice. 'Sic; conj. RavaissonOmne qnod est, qued non, dfteqit omne itinul. 'Cod. Scotti. 'ùn\. inclitat. * Conj., cod. sit. 7 Cqnj., cod. contero. •Conj. cod. igridos.

« ElőzőTovább »