Oldalképek
PDF
[ocr errors]

az ifjú Úr, hogy a szerelem" gyümölcséről szót ne tegyen ; úgy adáelő a' dolgot mint ifjái esztelenséget. Jetti erősebben szoritá ötet szeretettel teljes mejjéhez, eggyszers mind pedig a Nagylelkűt játszá. „Hagyj engemet meghalni !" felki. álta: ,,te a". Márié vagy ! Lassanként nyugodtabban fontolgaták a dolgot; 's tekintetbe vevék a Mári" állapotját. Jetti ajánlá magát, hogy Szellhofért egész országokról lemond. A' nagy páthószban egész ré. mitő virtus - szententziákat mondogáltak-elő, gondolatjaik pedig alacsony komédiai sztilben kisebbiteto ték a szegény Márit. Eggy szóval eleget tettek a lelkisméretnek szép szavakkal, rémitő ábrázatokkal 's. végezésekkel, mellyeket megtartani eszökben sem volt, azonban a' Komédia mind inkább közeledett a' lakadalomhoz. A' Hadi Tanácsnok, a' ki Henriettétől a' dolgot megtudá, úgy bánt azzal mint valami pro

czesszussal. Megmutatá Szellhofriak, hogy ő éppen nincs legaliter öszvekötve Márival, minthogy még akkor Tútor alatt volt. Szellhofban volt annyi becsület, hogy szégyenlje ezen okokat, és igy szollott: „Az a' leány , Hadi Tanácsnok Úr, olly. nemesi lelkű, hogy az ő részéről bizonyosan semmi akadálytól nem félhetnék, ha“ - azt akará mondani : „ha ,a' lelkisméretem halgatna,“ de elhalgatott... i

Addig forgaták a' dolgot, mig ollyan oldalra nem fordult, mellyen azt legalkalmasabban felfoghatták.. Mári most igen ritkán írt Szellhof nak, 's ha irtis néki Szellhof, csak igen késő kapott választ; a' mellett a' Mári' levelei olly hidegek, olly erőltetett hidegek voltak, hogy Szellhof mosolygva tartá 's olvasá azokat. Vallyon Mári is nem - De még sem meré azt gondolni. Mindazáltal az ő hidegsége, 's Márinak némelly kifejezései ollyak valának,

[ocr errors]

való

Szellhon

wellyekből igen jól ki lehetett néminémú mentséget facsarni. - Szelle hof gondolkodott. Rá vetem a' fejemet. Meglett a' kézfogás Henriette.. : vel. Való hogy nem is igazában ment véghez a' dolog. Szerelem és bor megbóditá azon estye Szellhofot. A' Hadi Tanácsnok előadá az eggybegyült vendégeknek Henriettének Szellhoftól való eljegyeztetését. Szellhofnak nem volt bátorsága ellentmondani. Nyilván meglett az eljegyzés, 's most már a' Hadi Tanácsnok a' Szellhof" előmozdításán gondolkozott, hogy őtet Prefektusnak beszerezze Berghorn Urnál. Eggy. nehány levelek irattak. Berghorn Ur elfogadá Szellhofot a' Hadi Tanácsnok' ajánlására, mint eggy munkás, tiszta elméjű, és az emberek' bol. dogitása eránt buzgó fiatal embert. Midón Szellhof az első látogatást : tevé Berghorn Urnál, Lajos nem vala otthon; eggy szomszéd faluban vólt. Szellhofot megkedvelé az öreg

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

mellyet az Angyalok is irigyleni fognak tőlünk, Jeles ifjú az én új

« ElőzőTovább »