Oldalképek
PDF

reszketett annak.

Szelthof Máritól elválván, Akadémiára ment. Idejét nem rosszúł tölté-eľ, 's az ő természeti értelme, elmessége 's hajlékonysága minde- ..

nütt segélyére valának. Még az első : esztendőben megszünt Márit szeret. .,

ni; de nem volt egészen emberség nélkül,' 's a' környülmények azon igéret körül, mellyet Márinak tett, hogy hozzá hiv marad; a' Lajos' magaviselete, 's az egész dolognak in

Repi szivreható volta olly mély bé.. nyomást tett felkisméretére, hogy . Márit folyton folyvást úgy tekinté. inint feleségét. Eszébe se jutott., * hogy a' dolog másként is lehetnc.; 's ha ollykor valamelly szép leányt látott is, melly az ő kivánatait és szivét mozgásba hozta, öszvehúzta homlokát, repkedett a' leány körül, de ez a' gondolat:: én a' Márié vagyok! eltartóztatta minden komo. lány szándéktól. Illy meglehetős hi

ven, némelly apró hivtelenségeket kivéve, méne - el az Akadémiáról Magdeburgba mint Referendárius. Minden hónapban irt kétszer Mári. nak, 's levelei annál duzzadtabbak és szenvedelmesebbek lettek, ménnél inkább hűlt Márihoz. Bár melly csekélység volt is neki leveleket irni, mindazáltal a' Márihoz irt levelek nagy munkájába kerültek; mert igazat szóllván, nem tudott neki mit irni. - Csak azért irt, mert kéntelen volt vele.

Mingyárt az első napokban, melIỳeket Magdeburgban tölte, eggy Hadi Tanácsnok' házába vezettetett-bé.

- Kérték hogy másszor is menjen• el, mert ő volt a társaság' lelke.

Régen nem volt e' Házban a' társáságnak olly jó mulattatása, mint ez estve. - Szellhof ezerféle furcsaságokat tudott beszélni, ezer vig játékokat felhordani , mellyekbe már régen bele úntak, de a' mellyeknek ő a' maga elmésségével új ingert tu

[ocr errors]

nevetséges apróságokkal, a' Német Francziát halálra nevettetésig tudta majmolni, az Olaszt a' laterna magicájával a' bámúlásig producálta, mindég készen volt uj játékokkal, megtudott minden nevetséges eseteket a várasban, 's elbeszélte azokat, úgy hogy csak nem megbetegedtek a nevetés miatt , 's egyéb illy dolgokat, mellyeket a'sanyarú Philosoph apróságoknak keresztele vén , örömest megvetendőkké tenne,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ménység, kegyetlenség, és elnyomás ellen, 's Jetti is teljes erővel igye. kezék vele eggyütt philosophálni, 's igy philosophálák néha eggymást

eggymás' karjai közzé, a' nélkül · hogy észrevették volna. Reimann-a' Hadi Tanácsnok közönséges ember volt, kitörő virtusok 's vétkek nél. kül. Jó embernek mondták, minthogy senkit meg nem sértett, senkit : meg nem csalt, legalább igazságos ürügy nélkül; a szegények' kasszájába adakozott, ebédeket adott, nem verte magát adósságba, nem tobzó. dott, mind a' hatszor megjelent az Úri szent vacsoránál, és gyermekeit tanittatta , egyébként pedig hagyta mcnni a' világ dolgait, a' mint menni akartak. Hébežorba olvasott némelly Románt, 's azt az okfőt lelé bennek, hogy az ifjakat nem kell határok közzé szoritani; mert az ártatlanság veszélybe esik, ha strázsálják. Ezt megjegyzé magának,

« ElőzőTovább »