Oldalképek
PDF

In concursu, Oflicii unius Pontificis cuin Coruineinuralione alterius Pontrficis, Psallenda sumitur de Malutino } et dicitui Oratio sequens. Oraxio

Exaudi , Domine, preces nostras: et intercessione beati confessoris atque pontificis tui N. nos tucrc ubique praesidiis. Per Douiin. etc.

Iu concursu quoque unius Doctoris Pontificis cum alio Doctorc itidcm Pontifice, dicitur Psallcnda: Os meum, ut infra de Communi Saccrd. Confessoris ct Oratio propria.

AD MATUTINUM.

RJ. post Hymnum. y ) eatus homo quemtu eruJlj dieris, Domine, et de lege tua docueris eum: * ut mitiges eum a diebus malis.

y. Quoniam non repellct Dominus plebcm suam , et hoereditatem suam non derelinquet: * ut mitiges etc.

Canticum trium Puerorum, ad Matutuium, pag. 2.

Dccuria, prout incidit.

y. Jube ctc Benedictio I. Per sancti N. pontificis ct confessoris interccssionem det nobis Dcus salutcm et benedi ctionem. Iy Amen.

l.cctio I. suo loco.

;.. i. Homo isLe implcvit omnia qux locutus est ei

Deus. Et dixit ad eum: Ingredcre in requiem mcam$ * quia te vidi juslum coram me ex omnibus gentibus. : y. Euge, serve bone el fidelis, intra in gaudium Domini De.i tui;* quia te vidi etc.

y. Jubc etc. Benedictio II. Nosler sit pius intercessor gloriosus iste confessor. . Fl). Amen. Lcctio II. sno loco. B^. post Lect» II. Lex vCritatis fuit in orc ejus, el iniquilas non est invenla in labiis ejus: * in pace et in azquitate ambulavit mecum: dicil Dominus. . y. Maiuts enim mea auxiliabilur ei, et brachium sanctam mcurn confortabit eum:* in pace etc.

y. Jubc etc. BAicdictio III. Cujus colimus festum , . ipse intcrcedat pro nobis ad Dorninum. B). Amen. Loctio III. Suq loco. Ilymm Te Deum, pag. 6.

AD LAUDES.

Ant. Confessor sancte.
Cant. Bcnedictus Dominus,

pag. 7.^ . ...

Ant. Confcssor sancte, sacerdos magnc, beate N. intercede pro nobis, Kjr. J<jr. kji\ 1 1

Si QjakiuSi non sit solemnc, aut si festum. cadat in Sabbatum, non dicitur Antiph. ad Ciucem, ncquc Oratio secreta Deusqui populuin, nequc Can ticum Cantemus. Ant. ad Cruccm, quinquies I. Justus inperpetuum vivet, et apud Dominum est merces ejus propterea accipict regnum decdris.K.h. h. )\. Justus etc. K. h. h.

III. Justus etc.

Gloria Patri et Filio etc.

IV. Justus elc.
Sicut erat etc.

V. Justus etc. K. h. h.

Oratio secr. Dcus, qui populum, ad Laudcs, pag. io.

Ant. Gloriosus in sanctis.

Cant. Cantemus Domino , pag. Ii.

Ant. Gloriosus in sanctis, faciens mirabilia: hic Deus meus, et honorificabo eum Kj. hjrr. hjr.

Oratiosecr. Deus, qui tribuspueris, adLaudes,pag. 12.

yr. Dominus vobiscum.

B). Et cum spiritu tuo

Canl. Benedicite, pag. 12,

Ant. Sacerdotes Domini, bcnedicite Domino: seiviDomini, hymnum dicite Deo nostro. Kjr. hjr. hjr.

y. Dominus vobisqim.
£t cum spiritu tuo.

Oratio I. de Vcspcyu I.

y. Dominus vobiscum.

l^. Et cum spiritu tuo. Ant. Statuit illi Dominus.

Psal. Laudate Dominum dc ccelis, tum reliquis, pag.

Cap. Et exaltavit cornu populi sui.

Anr. Statuit illi Dominus testamentum sempiternum et dedit illi sacerdotium magnum. Kjr. hjr. hjr.

y. Dominus vobiscum.

l^. Et cum spiritu tuo.

Psal. dircctus. Bcatus vir, pag. 127.

H ymn. Jesu, corona celsior, ut supra in Vcsperis I.

Kyne eleison, duodecics.

y. Dominus vobiscum.

lx}. Et cum spiritu tuo.

Psail. Sacerdos et pontifex et virtutum artifex, pastor bonus in populo, qui placuisti Domino.

Gloria Palri ct Filio etc.

Sacerdos et pontifex etc.

Compl. Justus ut palma florebit: * sicut cedrus quse in Libano est, multiplicabitur. Kyr. kyr. kyr.

Oratio II. de Vcsperis I.

Si facienda cst Commenioratio, fit hoc loco. /

[ocr errors][ocr errors][merged small]

tcstamentum ceternum, * et dedit ei sacerdotium magnum. Hallel. Kyr. k. k.

neat in «tcrnum, scmpitcmum habct sacerdotium.

1<J. Deo gratias. . h,. breve: Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo.

Itcr. Ecce sacerdos magnus etc. Hall. hall.

y. Et inventus esl justus.

iy. Hallel. hallel.

y. Gloria Patri etc.

lL Ecce sacerdos etc.Hallel. hallel.

Cap. Tu es sacerdos in ceternum * secundum ordinem Melchisedech. Hallel Kjr. kyr. kyr.

y. Dominus vobiscum.

fli). Et cum spiritu tuo.

Oratio I. de Vesperis I.

AD SEXTAM.

Epistolelia. Eccl. c. 44

Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Dco , et inventus cst justus, et in tcmpore iracundiae factus est reconciliatio.

Iy. Deo gratias.

l\l breve: Tu es sacerdos in eeternum.

Iter. Tu es sacerdos etc. Hallel. hallel. y. Secundum ordinem Melchisedech.

iy Hallel. hallel.

y. Gloria Patri etc.

IV'. Tu es etc.* Hall. hall.

Cap. Statuit illi Dominus\

Dominus vobiscum. R). Et cum spiritu tuo. Oratio II. de Vesperis I.

AD NONAM.

Epistoleiaa. Hebr. c 5.

I-tratres: Omnis pontifcx ex hominibus assumtus, pro hominibus constituitur in his qux sunt ad Dcum, ut offcrat dona ct sacrificia pro pcccatis^ qui condolere possit iis qui ignorant et errant.

jiV Deo gratias.

B). breve. Statuit illi Dominus testamentum asternum.

Iter. Statuitillietc* Hall. hall.

y. Et dedit ei* sacerdotium magnum.

^. Hallel. hallel.

Tjt. Gloria Palri etc.

jfl. Statuitillietc*Hallel. hallel.

Cap. EeatificavitillumDominus in gloria: * et Jungi sacerdotio fecit eum in sempiternum. Hall. Kyr. k. k.

Xr, Dominus vobiscum.

n). Et cum spiritu tuo.

Oratio ultima de Vesp. I.

AD VESPERAS II.

Lucem. Exortum est, ct Ant. in Choro: Lcetabilur, et Hymnus, utsupra in Vesp. I. "• P^. in Clioro. Le.r veritatis Jiiit in ore ejus, e.t iniquitm non estmventa in labiis ejus: in pace ct m a?quitate ambulavit mecum: dich Dominus.

'jf. Manus cnimme.a auxiliahitur- ei, et brachium sanctum meumconjortabil eum: * in pace etc.

y. Dominus vobiscuin. i^. Et cum spiritu tuo. Ant. Tu es sacerdos. Psal. Dixit Dominus, p.126. PsaLEcce nunc, et Psal.

Laudatc Dominum , p. i55.

Ant. Tu es sacerdos in eetentum secundum ordinem ■Melchiscdech. Kyr. h. k.

y. Dominus vobiscum. 1$. Et cum spiritu tuo.

Oratio I. de Vcsperis I. y. Dominns vobiscum. Jy. Et cum spintu tuo. Ant. Sacerdotes Domini. Psal. Ikatus vir,pAg. la?. Ant. Sacerdoles Domini, benedicite Domino} servi Domini, hymnwn dicilc Deo nostro. Kyr. hyr. hyr. . V. Dominus vobiscum. Py. Et cum spintu tuo. Oralio II. dei Vesperis I. y. Dominus vobiscum. Pyl. Et cum spiritu tuo. Ant. Ego sum.' Cant. Magnificat, pag. 129. Ant. Ego sum Pastor bonus: bonus Pastor animani suam ponit pro ovibus suis. Kyr. hyr. hyr. Keliqua, ut Iu Vrspeiis 1.

. •:; '• / m Natali

GONFESSORIS SACERDOTIS.

Qitod Ofiicium dicitur ctiam de Doctore Sacerdotc, '. nisi.ubi Rubnca ihdicat aliquid deproprio.

AD VESPERAS I.

y.nDomihus vobiscura.

l^. Et cum spiritu tuo. -Lacernarium m solemnibus Lux. brta estl In. n*tv'. solemTiibus- Exortum est3 et Ant. inChoro, Latabilur, de Communi Pontificis, pag. 20.

Hymn. Jeso, corona celsior,

ut in Commiini pariter Pontif.

In Officio solemni,. , , • 11 jy,'Cum Iufatit. Jste est verus sacerdos in quo dolui non \Juil3 neininem judicans3 neminei» damnans: * nulli maluin pro rualo reddidit3 et ainicus Dci factus cst.

Iter. Iste est veriis etc. . Bealus vir qui non abiit in consilio impiorum, et in via peccatorum non stetit: * nulti malitm ctc.

In Officio non solemni. in Chore. Euge, seive bone etfidclis, quia inpauca Jiiisti jidelis, siipra mulia te constituam; * intra in gaudium Domini tui.

\V Domine, quimjue talenta tradidisti mihi $ ecce alia quinque superlucratus sum: * intra in gaudium etc. V. Dominus vobiscum. K'. Et cum spiritu tuo. Aut. Laborabit justus. PsAmcs /th,

Audite hacc omnr.; gentes: auribus percjpite omnes qui habitatis orbem.

Quique terrigenae ct filii hominum: simul in imum divcs ct pauper.

Os mcum loquctur sapientiam: ct mcditatio cordis mei prudenliam. . .< lnclinabo'. ad simiiitudincm anrcm meam: aperiam in psalterio propositionem mearn.

Ut quid timcbo in die maia? iniquitas calcanci mei circumdabit me.

Qui confidunt in vrrtute sua: et in abundantia divitiarum suarum gloriantur.

Frater non. rcdimit, redimct homo? nou dabit Dco rcpro

pitiationem suam: et pretium redemtionis animae, sux. > Laboravit in aeternum et vivet in finem, non videbit intcritum: cum viderit sapieutes moricntes.

Simul insipiens et stultus pcribunt: et rclinqucnt alienis divitias suas.

Sepulcra eorum domus corum in aetemum:.tabernacula eorum in gencratione et progenie.

lnvocavcrunt nomina eorum in terris ipsorum^ et homo, in honore cum essct, non inItellexit: comparatus est jumentis insipientibus , ct similis factus cst illis* . >

li.cc via eorum scaridalum ipsis: et postca in ore suo bene prosperabuntur;

Sicut ovcs iu iuferno positi} inors depascet eos: et dominabuntur super eos , qui recto sunt cordc a matutino.

Et auxilium eorum vctera-i scet in inferno: et a gloria sua cxpulsi sunt. - Psal. Ecce nunc > et Psal. Laudate Dominum, pag. i55

Ant, Laborabit justus in finem: vivet in asternum , quoniam non videbil interi^ tunu Kyr. ftjr. hjr. "jf. Dominus vobiscum. £t cum spiritu tuo. •

OiUTIO I.

a nobis, quxsumus^ 07 mnipotcus Dcus: ut,

D

« ElőzőTovább »