Oldalképek
PDF
[ocr errors]

nak. – Még Müller sem bir azon
finomsággal, mellyel Mária'kis leá-
nyok' lelkeiket, mint eggy zsákot
kiforditja, hogy meglássa, mi vagyon
bennek."

Burkárd megigéré, hogy gondolkozik róla, hogy Márit legalább addig mig csak lehet megtartsa Ellbergen. Gondosan megfontolá az öreg' tanácsát, és olly igaznak lelé azt, hogy már második szivben származott azon ohajtás, vajha Szellhof: állhatatlanabb volna, mint a' millyennek Mári hitte. — Burkárd általlátá, hogy a világ minden pén. ziért sem kapna ollyat mint Márii hogy pedig még több Tanitókat is tartson, az erant a'maga tehetsége vel számot kelle vetnie. - A' Bur

kárd' kiadásai Ellbergen, az ő ha- tártalan jószivüsége, nagy jótétei,

mellyeket titkon is osztogatott, a' fija 's annak költségei az öreg Burkárdnak nem csekély summákba kerültek. Azonkivül két nagy Keres

kedésnek megbukása, mellyben néki
nagy summáji álltak, őtet is bele.
vegyité a' veszteségbe. Viselte ő azt,
a' nélkül hogy eggy embernek is

szóllt volna felőle., 's a' nélkül hogy · azt észrevétette volna. Az Ellbergi

jószág eltartá ötet; az ő költsége
magára és familiájára kevés volt; a'
Lajos számára megkivántato sum-
mák még megvoltak. Elébbi állapot-
jához képest ugyan szegény, de azért
szintolly vidám vólt, éppen hogy
azon gyönyört megkelle immár ma-
gától tagadni, hogy valamelly sze-

sen. Az ő intézetei Ellbergen meg valának téve, és mingyárt kezdetben szántóföldekre útasitva.-Ez által romlott ugyan a' jószág, de az Ellbergi lakosoknak erkölcsi mivel-." terésök megállapitatott; mert Burkárd az intézet artikulusaiban az Ehrenbreit' tanácsára megállitotta, hogy az Ellbergi Tanitó a közelebbi philosophiai Fakultástól nem á'

tudósságban, hanem abban, 'a' mit

értelmének tiszta képzésére tett, és · a' ini a' mivelt mezei emberekre nézve tudni méltó, visgáltassék-meg, és hogy ha ezen czikkelyt többé telo jesiteni nem akarják, tehát az erre kitett pénz jutalmazásokra fordittassék a legszorgalmatosabb és legjobb Ellbergi lakosok számára, mind addig, mig csak a jószágnak Ura az intézet czélját szóról szóra bé nem töltheti. Az is meg vala ezen intézetben határozva, hogy a' Tanitó soha tulajdonképpi Tudós ne legyen, és ha csak lehet Ellbergről való is Ellbergen neveltetett légyen. Most már valóban gondolkozott Burkárd arról, miképen tarthassa-meg Márit Ellbergen. Szólla ez iránt a' feleségével, és kéré őtet, hogy puhatol ja-ki Márit, nem azért, mintha erre a' feleségét különös talentommal bir· ni gondolta volna; hanem azért, mert maga nem örömest akart e' dologba vegyülni. Nem is bizta azt egyene

[ocr errors]
[ocr errors]

sét. Igaz hogy nyugtalanságot szenvede a' miatt; de a' gondolat nem vala ellenére., - Könnyeit, mellyek'. az anya szóra szemeiből omlának, az a' hirtelen érzés okozá, hogy a' gyermeke minden Müllerrel lehető eggyesülést lehetetlenné tesz. Ez is esak érzés maradt, vagy csak homályos gondolat. Nem adta volna a' világért, ha Burkárdné tovább is beszélgetett volna vele arról; de nem mondhatá-meg neki, hogy szeretné azt. Azzal kecsegteté magát, hogy talán majd ismét elkezdi, 's e reménnyel két óráig üle még ottan,

's mind annyiszor tüzesen elpirúla, · valahányszor Burkárdné a' száját - felnyitotta. -- Burkárdné hallgata; mert mingyárt a' beszéd' elejéből férjének ohajtását Mári által 'teljesithetlennek gondolá. - Végre elméne Mári, leüle magában, és képzelődék a' Burkárdné beszédjével. - Még soha sem képzelte ő világosan Müller eránt való érzéseit, Sze

« ElőzőTovább »