Oldalképek
PDF

ra vették még egyszer a házasságot; most közönségesen ellene vóltak annak; még Nagyanyó is ellene vólt: Burkárd ötet is az Oppositionalis részre tudta hajtani.

Róza elpirult, meg-ineg elpirúlt: eggy szót sem szólt az egész dolog. hoz, ámbár ma előre készültek az ő ékesszóllási talentomához. Lajos zavarodásba jött ugyan, hogy semmit sem szóllhatott, azonban megigérte azt, azért is halgatott. De mindazáltal az egész dolog olly nevetségesnek tetszett néki, hogy egynehány: szor elkacczantá magát. Midőn Róza őtet nevetni hallá , szünet nélkül

vicsogott, és szünet nélkül pirúlt. si Egészea új manír zavarodásba hozni az Oppositionális pártot. Végre mindenfelőlről elhalgattak, lát. ván hogy ma az ifjak nem hajtanak az öregek' moráljára. Végre a' haza menésre került a' dolog. Lajos egészen á' Nénje' házáig kiséré Lajost. Róza kezét nyújtá Lajosnak, becsú

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ban a szempillantatban eszébe jutott, hogy Müllerék setétben vannak. Visszafutott éppen olly hirtelen, mint a' hogy jött, és világot vitt nekik, 's Rózáról elhárult a' fergeteg.

Müller látá a' Zéburgné szemein, . hogy haragszik. Hirtelen eszébe őtlött, hogy az bizonyosan valami titkos copulatió lett légyen. Elkezdett tehát Zéburgnénak beszélni, · védelmezé a fiatalokat, és Zéburgné, a' ki a' mint tudjuk, ámbár először soha se engedett, de hamar meg hagya magát fordittatni, utóljára olly mulatságosnak lelé a történe. tet, hogy majd megfakadt nevettében. Közbe közbe jött ugyan né. mellykor a város' pletykájáról való gondolat; de Müller méz is folyvást fel tudta, a' jó kedvét tartani. Zéburgné osztán , a' mint azt is tudjuk, mindég tovább ment. Eszébe juta inost neki, hogy Róza al Lajos felesége, és igy Lajossal

[ocr errors]
« ElőzőTovább »