Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

én helytelenül cselekszem, hogy téged szeretlek.“ „Hogy engem szeretsz? Róza! igaz-e az? Hiszen

Néni okos, és mindég azt beszéli, · hogy az embereket szeretni kell“

„Hiszen , szeretnem lehet tégedet, de“ — „nem jobban úgy-e, mint más

embereket? Úgyde mi jobban ismérjük eggymást!“ – „Nem, én még másoknál is jobban szerethetlek tégedet, az ellen nincsen semmi szava; de“ — „No? mit kiván tehát?“ „Ime né, nekem tégedet nem úgy kell szeretnem, úgy a' magam módja szerint, mint ahogy, ahogy most cselekszem.“ „De hát hogy ?". „Hát úgy, hogy van Néninek eggy könyve, 's abban van két személy, a' ki eggymást szereti, 's Néni azt mondja, hogy úgy kellene nékem tégedet szeretnem !“ — „Micsoda? az együgyű kivánság Nénitől!' hogy parancsolhat ő illyes dolgot? arra ne hajts Róza. - De hát hogy szereti eggymást az a' két személy ?“ -„Ah Lajos! nem ! az semmit sem ér ! úgy. szeretni, vagy épen nem szeretni , mindeggy. Nézd, nekem reggel soha

se lenne szabad elődbe jönnöm frizirozás nélkül: téged nem volna szabad tegetnem ; egész éltemben nem volna szabad olly szivesen karjaim közé szoritanom, mikor ollyan nyájasan nézsz reám; az ablakból nem szabad volna reád kiáltanom , 's te veled magányosan elosonnom. Nem, nem ! azok eggymással áltellenbe ül. nek, és folyton-folyva fecsegnek, 's a'szeretője megcsókolja ollykor-ollykor a' Henriette kezét.“ — „Róza , ha nem sirnál, azt hinném, hogy tréfádat űzöd velem. Hiszem csak van talán a Néninek esze? Hogyhogy lehet azt embertől kivánni , hogy ő úgy szeressen valakit, mint két má: sik ember eggy könyvben Róza ! bizonyosan nem jól értetted ! az lehetetlenség!" : „Édes Lajosom! csak most eggy

[ocr errors]
« ElőzőTovább »