Oldalképek
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Derval abbé meghozta az ön rokonszenves üdvözletét s én sietek ezért teljes hálámat kifejezni. O eminentiája viszont ezer köszönetét küldi a szíves érdeklődésért, melyet testi szenvedései iránt ön tanúsítani kegyes. Egy ügyes párisi orvos, doktor Vincent, már nagy könnyebbűlést szerzett tisztelt főpásztorunknak s én remélni merem, hogy Isten segélyével, sikerűlni fog a rettegett veszélyt leküzdenünk. Szíves meghívásáért, kedves gróf úr, hogy a tavaszszal néhány napra ránduljak Saint-Croixba, fölötte le vagyok kötelezve. Nem feledtem a leigéző kegyet, a melylyel ön és a grófnő ő méltósága elárasztottak, mikor az ifjú vicomte az első vizsgálatot tette; nagy örömömre válnék újra látni a sürü lombokat, a balzsamos árnyat, melyek alatt, ha emlékezik reá, oly hosszan s kellemesen beszélgettünk a kedves gyermek vallási neveléséről. A bizalom, a mit ön akkor tanúsított irántam, elég volna kedvessé tenni nekem Saint-Croixt, ha saját gyermekségem szerény emlékei nem vonzanának is e szép vidék felé. Első gyermekéveim abban a kisded házban folytak le, a melynek zöld lombos udvara az ön parkjához szögell; ott határoztam el, Istennek szentelni életemet; ott lehelte ki lelkét, hosszú munkás élet után, agg édes atyám. Kedves emlékeket, megható benyomásokat ébreszt szívemben az ön meghívása. Azonban mit említett nekem a tisztelt Derval abbé e tárgyról? Ön e szerény, elhanyagolt kunyhóra vetette volna, úgymond, a szemét. Alig hihetem, gróf úr, hogy házacskám csak egy pillanatra is magára vonhatta volna figyelmét és sokkal hajlandóbb vagyok azt tenni föl, hogy ez is olyas ártatlan gonoszkodás, a milyen bizony Derval abbétől néha kitelik.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

U. i. Sürgős volna, hogy igéretét mielőbb kövesse annak teljesítése is.

III.

X. GRÓF – LEDOYEN KÖZJEGYZŐNEX.

Bizonyára, kedves Ledoyen, ha nem polgári volna, ... de különös tekintetekből, a miket hosszas volna önnek most elsorolnom, ennek az iskolának polgárinak kell lennie.... ez idő szerint. Ebben van a nehézség; könnyen beszél ön, az ön közvetítő ötleteivel. Megmondani Leroux abbénak, miben áll a dolog: ez egész vihart hozna reánk. Látogassa meg, s vegye be azt a telket rohammal. Elmegyek, ha kell, tizenötezer frankig. Legyen óvatos, de ne veszítsen időt – hiszen ekkora

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Izenete ő eminentiája egészsége felől, örömmel tölt el el bennünket. Végre tehát enyhültek szenvedései: hála Istennek! Mert inkább a gondviselés közbejöttének, mint emberi tudománynak köszönhető e szerencsés eredmény. - Doktor Vincent – nem tagadom, gyakorlott ügyes orvos – ugy-e nagyon szabad gondolkozású – ha nem csalódom, materialista. Úgy tetszik, sokat hallottam róla utolsó párisi útamkor. Röpiratokat tett közzé s oly elveket hirdetett és támogatott . . . . Ő eminentiáját különösen bánthatta a gondolat, hogy ilyen kétes hírben álló embert kellett ágyához hívatnia; de nem a mi föladatunk a gondviselés szándékait mérlegelni s bírálni azon eszközök becsét, a melyeket czéljai elérésére csudálatosan kiválaszt. A fájdalmas krizis után, a melyen kedves főpásztorunk átment, nem gondolná-e ön, hogy egy vagy két hét a falun, jót tenne neki. A testi szenvedések s főpapi hivatásának folyvást növekedő gondjai, kétszeresen kimerítették őt ; nem gondolja-e, mondom, hogy egy kis csend és nyugalom javára válnék? Saint-Croix kicsiny kápolnája legszebb virágainkkal fogna díszleni s ő eminentiája különben is tudja, hogy szobája nálunk mindig készen várja őt. Nem szükség önnek hálánkat említenem. Már szépen nyílik a kikelet; a virágok föltárják kelyheiket, s ön, kedves abbé, a ki oly élénken megőrizte szívében a természet iránti érzéket, jobban tudja mint akárki, mily gyönyörűek a nyár ez első beköszöntő napjai. Mivel épen a faluról beszélünk, engedje futólag megemlítenem, hogy ön nagyon szigorú a jó Derval abbé iránt, akit

[ocr errors]

mind a ketten szeretünk s a kit valóban nem érhet vád, mert híven vitte meg önnek izenetemet. A múltkor egyszer szemembe tűnt az ön kis bírtoka, a miből, azt hiszem, nagyon csekély jövedelme lehet s eszembe jutott, hogy ajánlatot tegyek megvételére. Bocsásson meg, hogy üzleti dolgokról szólok önnel, de úgy gondoltam, e darabka föld eladásába talán beleegyezhetnék. Beszögell parkomba, egyesíteni lehetne vele. Egyébiránt ez az ötlet csupán futólag jött s Derval abbénak is csak azért hoztam föl, mert azt hiszem, e kis egyesség kettős előnnyel járna önre nézve: előny volna megszabadulnia e csaknem jövedelem nélküli birtoktól, melynek kezelése úgy is kívül esik az ön rendes foglalkozásai körén; s előny volna fölhasználnia e telek értékének azon növekedését, a mit kivételesen nyert az által, hogy a saint-croixi parkba nyúlik be. Hogy befejezzük e nevezetes tervet, csupán egy szót még: én igazában nem tudom, mennyire terjed e telek értéke; úgy látszik, aligha van előnyösen bérbe adva s talán kísértetbe jönnék, szemrehányást is tenni önnek a hanyagságért, a mit birtoka kezelésében tanúsit, ha e látszó gondatlanság mögött nemes szíve jótékonyságának nyomait nem ismertem volna föl. Százötven, kétszáz, háromszáz frank a bér? Számítsa ki, édes abbé, mekkora tőke felel meg e jövedelemnek, akármennyi legyen az, s mivel méltányos, hogy én pretium affectionis adjak, mondja megbizottamnak, Ledoyen közjegyzőnek, hogy szorozza a mondott tőkét kettővel. Láthatja, kedves abbém, hogy én szeretem a kerek alkut. Őszintén szólva, szomszédos telket szerezni, nem igen válik be űzletnek.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Nem történt-e hiba a fuvókák választásában? Különben minden rendben van, kivéve egy trombita nyakát, a mi nagyon tönkre ment a hozatalban; a vasútnál föl is vétettem a kárt. Muzsikásaim, a kik, megvallva az igazat, nem épen művészek, különösen bajlódnak a fuvókákkal. Ha lehetne nagyobbakat kapni, kérem küldessen minél előbb. Hadd legyen inkább a hang valamivel recsegősebb; az én tűzoltóim nem sokat fognak búsulni érte s én magam sem.

Legyen szíves küldeni néhány zenedarabot is, a legkönnyebbekből, de a mi hatásos, élénk, fölvidító. Összeköttetéseinél fogva ön e kis szívességet könnyebben megteheti nekem, mint más, a kihez fordulhatnék. Igérte, hogy valami port is csomagol be, a mivel rezet tisztítani lehet. Ez nagyon szükséges volna. A mi muzsikásaink többnyire a szabad ég alatt játszanak s egy kis köd, egy kis eső mindjárt szörnyen befogja a hangszereket.

[merged small][ocr errors]

* Gróf úr! Fájdalommal kell jelentenem, ő eminentiája ismét visszaesett bajába, sokkal veszélyesebben, mint előbb bármikor. E krizis alig pár órával a párisi híres orvos elútazása után tört ki, a kire nézve én is teljesen egy véleményben vagyok önnel. A nedv-elvásztások nem találva útat a kijövetelre, a szenvedés már-már elviselhetetlenné válik. Sürgönyöztünk rögtön; de a segélyre nem várhatva – képzelheti aggodalmunkat – a falusi orvoshoz, B. doktorhoz kellett fordulnunk, a ki igen jó gondolkozású s minden tekintetben tiszteletre méltó férfiú. Azért-e, mert nincs szokva ilyen operatiókhoz, azért-e, mert ily fontos esetben a felelősség érzete remegtette kezét s háborgatta ítéletét: ez a szerencsétlen doktor csak jajkiáltásokat tudott kivenni betegünkből s minden kísérlete eredménytelen maradt. Kétségbe kell esnünk, látva a folytonos szenvedést, melyet ő eminentiája azon bátorsággal, mondhatnám hősiességgel tűr, a mit csak a valódi erős lelkek merítenek a vallásos hitből. Ilyen napokon, belátja, kedves gróf úr, szóba sem hozható a saint-croixi kirándulás. Bajaim között egészen megfeledkeztem az ön ajánlatáról, a mit boldogúlt atyámról örökölt kis birtokomra nézve tett. Pénzbeli kérdésekben nem érzem magamat illetékesnek

« ElőzőTovább »