Oldalképek
PDF
[ocr errors]

szeret, és még is... fejtsd-meg, sea logy sem mondhatom őtet vétkesnek. Az öreg Burkárd mosolygott: „Te mást szeretsz, Mári? és az a más, Müller? En gyanítottam, hogy szereted őtet; a'te ártatlanságodnak, 's szivednek arra kelle vezérleni tégedet.“ — „Hűségtelenségre, atyám? az ő ártatlanságának ? Hogy van az? Látom, Atyám, hogy té ártatlannak tartod Márit, holott pedig a' mi kü. lönös, ő csak annyit cselekedett, mint Szellhof, a' kit inég tegnap te magad is gazembernek mondottál. Hogy van az ?“, rooi - Kedves fijam, Mári és Szellhof elválasztattak. Az ő szerelmeknek, mellyet csupa testiség gerjesztettfel, és csupa testiség táplált, a hosszú távollét által meg kellett hi degednie." - ,,Távollét által? hát én nem valék-e Rózától elválasztatva ?" — ,,Soha sem olly sokáig, mint Szellhof és Mári, osztán a' te szerelmed, Fijam , és a' Róza szerelme, természeténél fogva állandóbb volt. Kora gyermekségetekben származott az; lelkeitek, úgy szóllván, eggymásba ömlöttek; mindenetek közös volt, gondolatitok, érzései. tek, óhajtásaitok, reményeitek, álmaitok. Eggy reményt sem formál.. hattál te, a' melly be Róza bele nem lett volna szöve; semmi örömet, és szerencsét sem óhajthattál, mellyben Rózának részt ne kellett volna venni, és még is, azt hiszem, édes Fijam, hogy ez a'szerelem, bár melly tiszta és gyengéded volt is, apródonként feledékenységbe süllyedhetett vólna. Márira nézve egészen másó képen vólt a' dolog. A' Mári szerelme Szellhof eránt, és a'Szellhof" szerelme Mári eránt csak felgerjedett testiség vált. Mert bár valljameg maga Mári, hogy ő jobban becsült tégedet, mint Szellhofot; és már akkoriban is, mikor ötet ide hoztad, csak az ő állapotja, és fantáziája kötötte még őtet Szellhofhoz.

Az ő jobb érzéseit, a' háládatossagot, bizodalmat és becsülést nagyobb mértékben birtad te, mint Szellhof. Micsoda elveszteni,'s elfelejteni valója volt tehát az ő szívének ? igen kevés! úgymint az ő felingerlett fántáziájának némelly képei. Szell. hof nem vala itt, hogy Márinak ő reá fordult testiségét barátsággá és szerelemmé nemesíthette volna. Csak azért gondolkozott még ő róla: Mári, mivelhogy azt tisztének tartotta, nem pedig azért, mivel a' szi. ve ösztönözte volna. Igy ismerkedett meg Müllerrel: az ő szíve, s mívelt lelke becsülést gerjesztett Máriban; oktatása és barátsága pedig bizodalmat és háládatosságot:Müller fiatal, és szép ember, jól beszéll, birja mindnyájunk' becsülését és szeretetét; ez a Mári' fantáziáját, és egyenesen szóllván, az ő hiúsá- gát is Müller eránt felgerjesztetté.

Igy voná - magára Müller a' Mári' becsülését, bizodalmát, háládatos :

[ocr errors]
« ElőzőTovább »