Századok, 16. kötet

Első borító
Akadémiai Kiadó, 1882
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

110. oldal - Aliqua vero interim occasione percepta rogantibus praedicti régis fidelibus praestitit 3) rex Privinae aliquam inferioris Pannoniae in beneficium partem circa fluvium qui dicitur Sala.
168. oldal - A derék nem fél az idők mohától, A koporsóból kitör és eget kér, S érdemét a jók, nemesek s jövendő Századok áldják.
34. oldal - Az asszonyok, szép leányok azon nevetnek. 247 íme elrejtőztenek volt az vígságtévők, Lantosok és hegedősök, kiknek bor leikök, Csak borért is elzörgetnek néha szegényök. Gyorsan köppent, még idején bekeni magát, Szunnyad, véti ő nótáját, vonszja az fáját, Meg is ütik, - néha történik - bottal az hátát. Székön ülő sok tolvajok, lesnek piacon, Nagy morgással átkozódnak szenes fazékon, Alól gyújtják, följül ontják az bort akkoron.
806. oldal - Tamás nem habozott többé. A pisai zsinatra szóló meghívó levelek kihirdetését eltiltotta, és abban állapodott meg, hogy a római zsinaton meg fog jelenni. 2 Egy-két nappal utóbb jött meg a császári követség, élén Nogarola gróffal, ki ünnepélyes fogadtatása alkalmával arra hívta föl a magyar királyt, hogy Velencze ellen indítson háborút és a pisai zsinatra küldjön követet. Hevesen kikelt a pápa...
742. oldal - IX., X., XIII., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIV., XXV., XXVI., XXVII., XXIX., XXXIV., XXXV., XXXVII. s ettől kezdve a LlX-dik számúig valamennyi.
664. oldal - Egy másik helyen pedig oda nyilatkozik (1. lap), hogy a tengerparti kerület a magyar vezérek és névszerint Toxus herczeg uralkodásának időszakát kivéve, Mária Terézia előtt a magyar állam területéhez soha sem tartozott. Azonban Constantin császár ezeket nem így mondja, mert Toxus vezér nevét nem említi. Ha...
732. oldal - Bálint nagyatyja föntebb idézett folyamodványában) kikergette András provisorát, lefoglalta nemcsak a maga 'eladott negyedét, hanem az Andrást illető félrészt is, rátette kezét annak mindenféle jövedelmeire, ingóságaira1) s hogy a bosszú teljesb legyen, hozzá őszintén ragaszkodó, s bátyjánál semmivel sem higgadtabb...
671. oldal - Ferenc erre figyelmeztette a fiumeiakat lS(>7. évben. Mi azt tartjuk — úgymond — hogy a magyar korona és Magyarország ugyanazon egy fogalmat fejezi ki, de már a Dráván túl máskép tartják, azt hiszem tehát, hogy Fiuménak is érdekében áll, hogy velünk azonos álláspontot foglaljon el. Ha Fiume Szent-István koronájához akar tartozni, akkor nemcsak mi hozzánk tartozik, de tartozik Horvátországhoz is, melyhez pedig tudtommal soha sem akart tartozni...
771. oldal - Itákóczy nevű asszony kenyeret sütött. A kenyér felső héjából magas dagály nőtt ki, mely katonához egészen hasonló volt. A katona mellkasa és feje pánczéllal volt fedve, karjai levágva tűntek fel, a mell alatti rész azonban kigyókból állott.
666. oldal - Yelenczéhez, majd :< görög császársághoz, majd Magyarországhoz tartozott, Radich megjegyzi, hogy mind ezen időszakok alatt sehol sem lehet nyomára akadni annak, hogy Fiume, bár csak ideiglenesen is, a magyar államhoz tartozott volna. E uegatio sem állhat meg.

Bibliográfiai információk