Oldalképek
PDF
[merged small][merged small][ocr errors]

Ex RITUALI ROMANO,
Juffu PAULI Quinti edito,

EXTRACTUS.

[merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small]

Lei

[merged small][ocr errors]

Ex-Ricúali Romano, juffu Pauli quinti edito

extractus. Nonnullis adjectis ex antiquo ... Rituali Anglicano.

De Sacramentorum adminiftratione in genere. 7N adminiftrandis facramentis caveat facerdos

ne ritus ab Ecclesià præfcriptos, prætermittere, vėl in alios mutare, præfumat : memor illius canonis facrosanctæ Tridentinc synodi (Seff. 7. Can. 13.) Si quis dixerit receptos et approbatos ecclesiæ catholicae ritus, in solemni facramentorum adminiftratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut fine peccato a ministris pro libito omitti, aut in

novos alios per quemcumque ecclésiarum paftorem · mutari poffe, anathema sit.

Cum autem in ecclefiâ Dei nihil fanctius aut utilius, nihilquie excellentius aut magis divinum - habeatur quam facramenta ad humani generis fa- .

lutem a Chrifto Domino infitúta ; parochus, vel quivis alius sacerdos, ad quem eorum adminiftratio A 2

pertinet,

pertinet, meminisse in primis debet, fe fanéta tractare. -Quamobremällud perpetuo curabit ut integrè,caftè, pièque vitam agat- ne impurè et indignè Chrifti sacramenta adminiftrans in æternæ mortis reatum incurrat. Sacerdos ergo si fuerit peccati mortalis fibi confcius (quod abfit) ad facramentorum adminiftrationem non audeat, accedere : nifi prius corde pæniteat : fed fi habeat copiam confejfarii, et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri. .

Quâcumque diei ac noétis horâ ad facramenta ministranda vocabitur, nulla.n offició suo præftando (præsertim si necesitas urgeat) moram interponat. Ac propterea populum fæpe, prout se offeret occafio, pramonebit, ut cum sacro ministerio opus fuerit fe quamprimùm advocet, nullâ temporis, aut cujufcumque incommodi habitâ ratione.

Ipse verò antequam ad hujufinodi administrationem accedat, paululùm, fi opportunitas dabitur, orationi, et facræ rei quam ačturus eft, meditationi vacabit, atque ordinem minisirandi et cæremonias pro temporis fpatio prævidebit et per: leget.

In omni facramentorum administratione flota faltem indutus fit; nifi in facramento poenitentiæ miniftrandi occafio, vel locus interdum aliter fuadeat. Curabit etiam ut facra fupellex, veftes, ornainenta, linteamina et vása ministerii, integra, nitidaque fint et munda.

In facramentorum adminiftratione, corum virtutem, usum ac utilitatem, et ceremoniarum fignificationes, ut concilium Tridentinum præcipit, ex Sanctorum Patrum et Catechifmi Romani doctrinâ, ubi commodè fieri poterit, diligenter explicabit. Dum autem jacramentum aliquod miniftrat, fin

gula

[ocr errors]

AQUA in Baptismo adhibenda debet effe eo anno 11 benedikta in Sabbato fanito Pafchæ, vel in Sabbato Pentecostes: quæ fi defecerit, parochus aliam aquam pro baptismo benedicat, ex formula quæ infra præfcribitur.

Baptismus licet fieri poffit aut per infufionem aquæ, aut per immersionem, aut per afperfionem, primus tamen vel fecundus modus, qui magis funt in usu, pro ecclefiarum consuetudine retineantur; ita ut trinâ' ablutione caput baptizandi perfundatur, vel immergatur in modum crucis, uno et eodem tempore quo verba proferuntur, et idem fit aquam adhibens et verba pronuntians.

Legitimus quidem baptismi minister eft parochus - fed quoties infans aut adultus verfatur in vitæ periculo, poteft fine folemnitate a quocumque baptizari, in qualibet linguâ, five clerico, five laico--five

viro,

« ElőzőTovább »