Kazinczy Ferencz levelezése, 5. kötet

Első borító
Magyar tud. akadémia, 1894
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

559. oldal - Ányos, Bacsányi, Virág, Kazinczy, Verseghy, és főképen nyelvünk Adelungja, még a sírnak partján is buzgó ősz Szabó Dávid előttem magyarul nem írnak vala, hát ha három Petrarca
495. oldal - s nem értik, hogy tévedésünk' elmés megismerése gyakorta szebb fényt von reánk, mint a' Pápáknak jutott osztályrész — a' megtévedhetlenség! -- Éledek annak hitelében, hogy Kedves
507. oldal - vallom meg levelem elküldése módjával ejtett hibámat: de bátorkodhatok talán bocsánatot reményleni, 's azt hinni, hogy nem fogja a' Tekintetes Úr azon immoralitást felőlem
441. oldal - körül, elunván magát, hozzám jött. 's egész órát nálam tölte, mint sokszor. Engem Elöljáróim ott és másutt mindég szerettek, mert erántok bizodalmat mutattam, holott társaim mindég éreztették vélek, hogy őket hóhéroknak nézik. - Belépvén, kérdi, mit csinálok. Mondám: Friedrichnek Büsching által gyűjtött
495. oldal - s tudósíthassam, hogy a' levél kezemhez ért. Hamarább vettem volna azt, ha az Újhelyi posta által Széphalomra volt volna, és nem Kassára, utasítva.
ix. oldal - becsére vonatkozók. Ezek is mutatják, hogy a nagy nyelvtudósnak igazi érdemét senki sem tudta oly helyes szempontból felfogni akkoriban, mint Kazinczy, a ki többször kiemelte leveleiben, hírlapi czikkeiben s más müveiben, hogy
507. oldal - nékem a' Tekintetes Úr hozzám küldött örökre becses levele által szerezni méltóztatott 's méltóztatott a
xiii. oldal - nyeri el, pedig szerette volna mind a kérdés fontossága miatt, mind pedig azért, mivel testvéreinek mintegy kézzelfoghatólag akarta megmutatni, mennyire érdemes az irodalomnak élni. < Szeretném elnyerni a
xxi. oldal - anyjával is: családi boldogsága kiengesztelte sorsával. Ép oly nemes, mint megható idealismus, ép oly élénk szín, mint mély érzés ömlik el azokon a sorain, a melyekkel
440. oldal - s véle nem voltam soha levelezésben. De az igen szép Ninivel, és az igen jó Ninivel, - - annak mondom, Kegyelmes Uram, mert annak ismertem, 's hiteles

Bibliográfiai információk