A keresztyén egyház történelme, 2. kötet

Első borító
Steinfeld B., 1887
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Tartalomjegyzék

A tôbbi német cantonok reformatioja és az anabaptista mozgalmak
67
Az úrvaciora feletti vita és a marburgi colloquium 1529
73
A schmalkaldi cikkek
80
A calvinismus úttorói
109
Calvin irodalmi munkássága tana és ennek a Zwingli tana feletti gyô
121
ötödik szakasz A tan kifejlése a Lutheri egyhdzban
127
A kryptocalvinismus
135
Hatodik szakasz A calvinismus kifejlése
143
Az arminianismus és a dortrecbti zsinat 1618 19
152
A reformatio terjedése és hiveinek iildóztetése I Ferenc és II Henrik alatt
158
Az angol állami egybáz alapitása
172
Az angol állami egyház fel ig katliolikus irányával szemben a puritanu
181
A protestantismus állapota Nagybritanniában a Stuartok alatt
190
Svéd ée Finnország reformatioja
195
19 A lengyel reformatio
204
A reformatio Ausztria Tirol Karinthia Steier és Krajna tartományokban
210
A reformatio terjedése Erdélyben
230
Aï evangelinmnak megnyert magyar egyhàzkôzségeknek nagy tôbbsége
237
David Ferenc az unitarismos apostolává lesz ezen tan fejedelmi párt
250
Rudolf alatt a jezsuiták a protestantismos eilen teljes eróvel meekezdik
259
A reformatio Olaszországban
314
A reformatio Spanyolországban
321
Antitrinitariusok socinianusok onitariusok
332
A protestantismus mint elv
349
A protestaos istentisztclet müvészet egyházi ének
361
A hittani tudományok fejlódése a lctheri egyházban
377
A hittani tudományok fejlódése a ref egybázban
381
A protestaos mysticismus kezdete
410
A reformatio befolyása a római kath egyházra
417
A térités Keletindiában és Japánban
481
A térités a sinai birodalomban
484
A térités Amerikában
487
Tizenkettedik szakasz A keleti egyház 8Л A protestánsok egyesülési tôrekvése a keleti egyházzal
488
Az orosz eeyház és az egyesült görögök
492
Roma bekebelezési tôrekvése Kelet elszakadt egyházainál
494
A pápaság tôrténete 1750ig 406
496
PO A francia kath egyház függetlenségi tôrekvése
502
91 A jansenismus feletti viták s azok eredménye
505
A quietismns és mysticismus
515
XIÍI és XIV Kelemen és a jczsuita rend eltíirlése
522
Pius és kora Papuralomellenes mozgalmak Németországon és más államokban A francia forradalom és a római koztársaság Theophil anthrnpok
527
Pins és Napoleon A francia kath egyház helyreállitása
539
A werzetügy
543
A kath theologia és vallaseis müvcltség
547
A térités iigy
562
S9 A két prot egyház állapota Námetországon a kalh egyházzal szemben
563
A protestansok állapota Pranciaországban és a piemonti valdensek ül dôztetése
568
A ref egyházak állapota Nagybritanniában
578
A protestansok állapota Lengyelországban és Sziléiában
583
A bécsi kormány a magyar alkotmány a magyar kath clerus a Protes tantismus elnyomáeára minden hatalmábau alió eezközt mozgásba hoz hogy abs...
586
Calixtas Uyórgy és а Synkretismus ellcni hare
678
19 A Cartesina éa Coccejusféle bittani irányok versengéae
703
xl28 Swedenborg és az új Jerusalem egyhaza
747
A szabadgoudolkodók vagy deisták
755
A francia felvilágosodás s ennck hatáea Magyarországon 701
769
A porosz valláerendelet
779
Egyházi élet a felvilágosodás korszakában
785
Az orosz egyházban keletkezett felekezetek
792

Más kiadások - Összes megtekintése

Bibliográfiai információk