Oldalképek
PDF
ePub

kássá vált, s mit a lovagi becsületről uralkodó eszmék is támogatának, el nem tiltotta.

HARMADIK CZIKK.

I. LAJOS KORMÁNYA 1343— 1982..

1. S. Kormányra lépte. A szászok leosillapitása

és Bazarad meghódoltatása.

Hat napra atyjának eltakaríttatása után koronáztatta meg magát a virágzó, nagy reményeket ébresztett 17 éves Lajos; s mintha azon nagyságnak, mellyre az országot idővel emelte, előérzete fogta volna el a magyarokat, olly nagy volt az öröm és lelkesedés az ifju király koronáztatásán. Jelen valának e nemzeti ünnepen a lengyel és morva fejedelmek is, kikkel aztán az atyjától kötött frigyet is megerősítette. Mihelyt ezek tőle bucsút vettek, Lajos nagyváradra sz. László sirjához zarándoklott, kit mintegy példányképének s védszentének választott ').

Első kormánytette volt Lajosnak — mit az atyja sok féle külviszonyai közt s a kamrai nyereség beszedésének 1338 óta elmulasztása következtében kiürült kincstár sürgetőleg szükségessé lön – a Károlytól, kevéssel halála előtt alkotott, uj adórendszernek életbe léptetése s az idegen kezeknél lévő királyi jövedelmek visszavétele; mi végre a vármegyékben külön gyüléseket tartatott. Mig e munka az országban folyt, történt, hogy Tamás, erdélyi vajda az erdélyi szászokat is, kik kiváltságaik szerint a kamrai adó

) Pray : Specim. Hierar. 2, 173. Katona : 9, 295.

sejében évenként 1200 gírát fizetének, reászorltani akarta ezen uj szabályzatú adózásra; miért a szabadságait félLékenyen őrzött szász nép a vajda ellen föllázadt. Lajos ennek hirére tüstént, még 1342ben Erdélyben termett hadával, s a lázadást minden vérontás nélkül lecsöndesitette. Mig itt mulalott, az atyja alatt Magyarországtól elszakadt Bazarád Mihály fia , Sándor vajda is megtisztelte őt követei által, majd személyesen is megérkezvén a király liszteletére, alattvalói hűséget igért és esküdött a magyar koronának ).

8. $. Nápolyi események s hadmenetek.

1343 elejétől fogva több éveken át kiváltképen a nápolyi ügyek s Endre testvérének sorsa foglalkodtatá Lajost. Robert, nápolyi király ez év elején meghalt, s az elébbi szerződés ellenére olly végrendeletet hagyott maga után, hogy a korona egyedül Johannára , Endre jegyesére, s ha Johanna örökös nélkül halna el, Mária testvérére szálljon, Endre pedig csak kormánysegéd és Salernói herczeg legyen. Végre, hogy Johanna férjével csak 25 éves korában vegye át a kormányt. Az udvari fondorlatok, mellyek Robert halála után a gyülölt magyar herczeg ellen megkezdék gyalázatos játékukat, oda vitték az ügyet, hogy a 16 éves, férjétől idegen, tiltott szerelmeket hajhászó Johanna magát , Endre mellőztével, királynak ki kiáltatta.

Lajos, értesílvén, hogy testvére női cselszövények s ármánykodások tárgya lett, s tőle panaszos leveleiben segélyért sürgeltetvén, miután a pápa közbejárását hasztalan

) Thuróczy : III. Cap. 2. Pethő : Magyar kronika, 27 J.

kérte volt, 1343ban anyját roppant kincscsel !) Nápolyba küldötte. A királynét kisért urak onnan Avignonba utazának, a pápától kieszközleni, hogy az ifju királyi pár, nagykorúnak nyilváníttatván, megkoronáztassék. Az olasz párt azonban meghiusította folyamadásuk sikerét. VI. Kelemen pápa megsemmitette ugyan Róbertnek említett végrendeletét; de Endre herczeget mellőzvén, az országot, mint pápai hűbért 8000 uncia aranyért Johannának adta , s csak öt engedte egy év mulva megkoronáztatni. Erzsébet erre kinyilatkoztatá, hogy fiát, kinek a cselszövényektől már életét is féltelte, magával haza hozandja ; de részint a magyar pártnak jóakaratú rábeszélései , részint az illy lépés következményeit rettegő Johanna s pártja álnokságától s igéreteitől rábiratva, szándékától elállott, s 1344 elején Nápolyból visszautazott. A követek, kik által Lajos Endre megkoronáztatását Avignonban ujra sürgetteté, az engedelmet végre 44000 ezüst girán megvásárolták 2), de csak azon feltétel alatt, hogy ha Johanna férjénél elébb meghalna, ez a koronát Mária herczegnének 3) tartozzék átengedni. De ezen engedelem formaszerinti kiadatását s gyakorlatba tételét a kormányt már általvett Johanna pártja mind tovább halogatta, s Endrét a kormányból kizárván, sokféle méltatlanságokkal illette, végre pedig 1345ki nyárutó havában Aversában éjjel, a királyné tudtára, selyemzsinórral megfojtatta.

A testvérét forróan szeretett, lovagi büszkeségü Lajos, a szörnyű bír hallattára bosszút esküdöll Johanna s

') Katona : (9, 310) 8,064,000 ezüst forintra számitja. 2) Thuróczy: III. Cap. 4. *) A szerződések ellenére történt az is, hogy Mária, kinek Ist

váu herczeggel kell vala házasságra lépnie, Durazzoi Károlyhoz ment férjhez.

pártja ellen. Mielőtt esküjét teljesítené, Bécsbe sietett , hol reá Lajos császár s Albert osztrák herczeg várakozott. Itt a császár leányát , Margitot , István öcsjének eljegyezvén, vele s Alberttel frigyet kötött, mellynek czélja boszuló hadmenet volt Olaszországba. Alig hallotta meg ezt Kelemen pápa , mindent elkövetett, hogy őt az egyházi átokkal sujtott császár társaságától elvonja. De Lajos a pápa leveleire mit sem hajtván, keserű szemrehányást tön neki, miképen testvére meggyilkoltatásában a koronázás halogatása által ő is részes volna, s kivánta töle, hogy Johannát, mint férjgyilkost , országától mindenek előtt megfossza, s azután fölötte szintugy, mint a bűntett egyéb részesei fölölt szigorú itéletet tartson ; továbbá, hogy a csecsemő Károlyt, Johannának e közben született fiát kiadassa, s ennek nagykoruságáig magára s testvérére, István herozegre bízza Nápoly kormányál.

A pápa Lajosnak elhatározott, szilárd viseletétől megdöbbenve, a gyilkosokra átkot mondott ; – és egy hízelgő hangu levélben igazolta magát Lajosnál, miképen András koronáztatását nem ártani szándékozva hátráltatta; s nyilvánitá, hogy Johannától, míg annak részvéte a gyilkosságban világosan be nem bizonyul, az országot , mellyet joggal bír , el nem veheti ; de igéré, hogy nyomozást a királyné fölött tartatni el nem mulasztand '). A birói nyomozásokat a pápa valóban meg is kezdetle ; de bár senki sem kételkedett, hogy a gyilkosságban Johanna szintugy, mint a királyi herczegek is részesek, még is csak azok végeztettek ki, kiknek vallomasaitól ezek méltán félhetének, s kiket a hatalom birtokában lévő párt különben veszélyeseknek tartott. Lajos ezek után elégtételt a pápától nem remélvén, szilárdan elhatároza ,

) Cod. Diplom. IX, 1. 370. Katona : 9, 473. Ugyanezen értelem

ben irt Erzsébetnek is. U. o. 477.

Nápolyba hadat vezetni. Hogy e végre hajókat szerezhessen, s hátmegül némileg födve legyen, elébb a Velenczétől háborgatott Dalmátország birtokát kelle biztosítnia. Velencze Jadrát már 1345ben is keményen ostromoltatá; a város védelmére küldött sereg az erős hajóhaddal felkészült Velencze ellen sikeretlenül erőködött, s Jadra bár 1346ban Lajos Dalmátországban személyesen megjelent ), kénytelen volt magát Velenczének megadni ?).

Lajos illy akadályoktól gátoltatván szándéka létesitesében, még egyszer sürgeté a pápát bővebb nyomoztatás és igazságos elégtételre. Do Johanna s a herczegek az e végre küldött pápai követet munkálódni nem engedték. Ez megerősíté Lajost elhatározásában, személyesen Nápolyba utazni ; s miután Jadra elveszett s Genuatól és a siciliai kormányzótól hajóhadat seregének áttételére nem nyerhetett ), szárazon készült megtenni a hosszu utat. 1347 elején Kont Miklóst s a pécsi püspököt egy hadosztálylyal elöre küldé a magyar pártnak gyámolitására. Segité ennek előmenetelét a királyi herczegek közt, Johannának Tarenti Lajoshoz férjhez mente után, támadt viszálykodás, mellynek következtében nem sokára maga Durazzói Károly meghívta Lajosunkat. Johanna ismételt kérelmek, a pápa fenyegetések által igyekvék őt utjától visszatartani ; de Lajos ezekre nem hajtván még 1347ben, Olaszországon keresztül, meggyilkolt testvére képét egy nagy fekete zászlón lobogtatva elül, ment Aversába; honnan miután, a gyanus királyi herczegeket elfogatta, s a legbünösebb Durazzoi Károlyt ugyanazon teremben, mellyben Endre megöletett, lenyakaztatta, a többi négyet pedig Magyarországba vitette, seregét Nápolyba vezette ,

') Cod. Dipl. IX, 1, 279. 348.
a) Joannes Archidiac. de Kikülló Chron. C. 8. Thuróczynál.
:) Lucius Lib. IV. Cap. 16.

« ElőzőTovább »