Oldalképek
PDF
ePub

VI

MÁSODIK RÉSZ.

A magyarok az Árpád házból származott

királyok alatt. 1000-1301.

ELSŐ FEJEZET.

A német befolyás s ettől föltételezett kereszténység terjedésének s a tron miatti harczoknak korszaka. 1000-1114.

ELSŐ CZIKK.
I. Sz. István király országlása. 1000—1038

Lup.

32

MÁSODIK CZIKK.
A trón birtoka végett támadt belvillongások alatti kirilyok.

1038-1077.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

VII

Lap. 102

107

3. $. II. Gejza 1141—1161
4. S. III. István. II. László. IV. István 1161-1173
5. S. lII. Béla 1173—1196
6. S. Imre és III. László 1196-1205 .......

112

[ocr errors]

117

HARMADIK FEJEZET.

A nemzetiség visszahatásának korszaka. 1205–1235.

II. Endre 1205-1235

121

NEGYEDIK FEJEZET.

Az átalakulási forrongás és a miveletlen népek befolyásának

korszaka. 1235—1301.

139

154

1. s. IV. Béla 1235—1270
2. $. V. Istváa 1270—1272 ...
3. J. IV. Kún László 1272—1292
4. J. III. Endre 1292--1301

156

165

Igazitások.

Lap, sor helyett

olvasd. 12 22 felülről tekintetében

tekintetben 20 23

megtagadó, llenrik megtagadott Hemit 27 4 megverettettek

megverettek SO 28 szem ályesitette

személyesítette 82 21

zarádokcsapatok zarándokcsapatok 85 21 megerőstiését

megerősitését 93 10 imár

ár 114 21, 22 itėjeteket

itéleteket 115 1 adományok

adományozások .. 6 mesterei

mesteri 132 A 2) alatti jegyzet tétessék 1) alá s viszont 138 7 sor felülről syzasság

házasság 166 11 koronázásakor

koronáztatásakor 165 2 Istvän

Iván

ELSŐ SZAKASZ.

A MAGYAROK TÖRTÉNETE

AZ ÁRPÁDHÁZ URALKODÁSA ALATT.

(894–1301.)

ELS Ó R É S Z. A beköltözött s. országot alkotott magyarok, vezéreik

alatt. (894—1000.)

ELSÓ CZIKK.

A MAGYAROK VISZONTAGSÁGAI

PANNONIÁBA KÖLTÖZÉSÖK ELŐTT.

1. $. Eredetők s legrégibb történeteik.

Azon nagy népviharnak, melly a negyedik század második felétől kezdve, Azsia és Europa térein több századon keresztül zajlongott, egyik hulláma volt a magyar nép. Ez volt a nagy népvándorlatok korszakában az utolsó azon csapatok közöl, mellyek Azsiából Europába költözvén, s itt állandóan megtelepülvén, idővel az europai nagy országrendszerbe beszövött álladalmat alkotának.

A magyarok eredete s első viszontagságai, mint közönségesen minden népéi, ösmeretlenek; sőt késöbbi törté

nelök is, egész utolsó vándorlásokig, olly homályos és bizonytalan, hogy azt majdnem minden történetiró más és máskép adja elő '). Legtöbbek véleménye szerint a magyar, török vagy szittya népfaj, s Azsia belsejéből a Caspi tenger keleti vidékéről, India és Perzsia szomszédságából, veszi származását. A különböző vélemények közt annyi bizonyos, hogy miután a népvándorlatok viharában ösi honából kiköltözött, lakját majd önszántából, majd más, hatalmasb népektől nyomattatván, többször változtatta s több ágakra szakadt. Egyik, kisebb rész ösi honából kivándorolván, először is a Terek és Kuma folyamok közt, a Kaukáz hegység tövében, a bessenyök és úzok szomszédságában települt le ?). A Kuma balpartján egy állalok elfoglalt s rólok Madshárnak vagy Magyarnak nevezett nagy város romjai mind máig fenállanak. Ezen ág azonban később, hihetőleg a Kuma folyamról kumánok- vagy kúnoknak neveztetvén, eredetét adá azon magyar kúnoknak, kik késöbb Kiewnél eleinkkel ismét egyesültenek.

2. S. Első vándorlásaik.

A másik, nagyobb rész, ősi honából éjszaknak vándorolván, eleinte az Irtis, késöbb a Volga, máskép Atel folyam s Ural hegység vidékén, Baskir tartományban tanya

") Első forrásokul szolgálnak a Stritter gyüjteményében kiadolt

görög irók: VI. Leo, a bölcs, Constantinus Porphyrogeneta, Theophilactus stb; a honiak: Béla király (valószinűleg Ilidik) névtelen jegyzőjének, Kézay- és Thuróczynak évkönyvei; a németek közöl leginkább: Luitprand, Regino, Freisingeni Otto

stb. évkönyvei. 2) Constant. Porph. De administr. imperii Cap. 37 ap. Striller

Tom. III. P. II. p. 797. Lásd: Fessler: Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen 1, 220 kövv. Engel: Geschichte des Ungrischen Reichs 1, 54 stb.

« ElőzőTovább »