Magyarország beirása

Első borító
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

3. oldal - Legszorosabb értelemben csak az anyaországot értjük; szoros értelemben már a hozzákapcsolt tartományok,— névszerint Horvát- és Tótország is ide sorozhatok, mellyek szinte magyar törvények által igazgattatnak; tágas értelemben Erdélyországgal együtt vétetik, mert bár ennek külön politicai igazgatása és országgyűlése van, de a magyar koronának egyik
149. oldal - s német-bánsági végvidékeken csak 3, egyéb vidékeken 2 hold földet szerezhetnek; a kereskedők legfelsőbb jóváhagyás mellett annyi földet vásárolhatnak, melly gyárok és raktárak építésére elegendő; s végre a tisztek fiai, kik a közönséges végvidéki szolgálat felvétele mellett jószágokat vesznek, atyjok házánál nem lakhatnak, sem azon században , mellynek vidékjében a végház esik, nem szolgálhatnak, hanem más századba
148. oldal - uskókok nevezete alatt vitézségük által jelesen megkülönböztették magukat, sa Zápolya ellen viselt háborúban tett érdemeikért I. Ferdinándtól 1564-ben szabadság levelet nyertek, mellynek erejénél fogva, az adófizetéstől mentek lévén, saját földjeiknek oltalmazására, s örökös katonai szolgálatra köteleztettek. E korban már két katonai vidék különböztetett meg um a horvát és
118. oldal - világosan kikötötték, hogy a magyarok e fontos eljárásokból ki ne zárassanak. A török portát illetőleg régibb törvényeink meghatározták, hogy a császári követhez egy hasonló hatalmú és rangú magyar követ is adassék. 1630 : 36, 1655: 36, 1647 : 74, 1649 : 7.
181. oldal - mellyek ismét több plébániát foglalnak magokban. A szentmártoni főapát megyéje szinte, egyik püspökmegyébe se lévén bekebelezve, független, s az ide tartozó plébániák a főapát által kormányoztatnak. A püspökök ismét bizonyos érseknek suffraganeusai. Nevezetesen az esztergomi érsek alatt állnak:
118. oldal - jogok gyakorlatában, az ország alaptörvényei, sa Karok és Rendek jogai által korlátozva lévén: itt azon kérdés fordul elő: kik értetnek az ország Karain és Rendéin ? Minő jogokkal élnek ezek: először az országgyűlésen, másodszor az országgyűlésen kivül.
121. oldal - egyesülvén, 2 külön teremben tárták ülésüket, mellyekben azonban a városok, káptalanok, jelen nem lévők követei részt nem vettek. Később mind a 4 kerület egyesült, s már ma ebben a követek táblájának egész személyzete megjelen,
177. oldal - mellyekben philosophiai tudományok is taníttatnak; 4) lyceumok, három, um philosophiai, törvényi és theologiai tudományos karral; 5) collegiumok, mellyekben szinte csak e három karbeli tudományok adatnak elő, de kiterjedtebb mértékben, a honnan ezek az illető
150. oldal - túl felmaradtakat pénzzé csinálni stb. Fontosabb esetekben, mint földeladás , vevés , zálogitás, kölcsönvétel stb. a háznak érettkoru férfiait szinte tanácsba hívja sa dolgot szavazat által dönteti el. A háziatya neje, vagy ha nincs, a ház
187. oldal - tanácsnokkal, ítél el minden polgárok közt való ügyet, valamint azokat is, mellyek idegenek által polgár ellen indíttattak, sőt nem személyes, hanem polgári vagyont illető keresetekben kebelbéli nemesek felett is bíráskodik. Fenyitő perekben szinte első

Bibliográfiai információk