Munkai, 1. kötet

Első borító
Athenaeum r. társulat, 1884
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

414. oldal - Ha nemzetünknek hibája eddigelé az vala, hogy lelkesedésben bővelkedett, de a cselekvés órájában nélkülözte a hideg megfontolást, nélkülözte a csüggedhetetlen fáradozást, mely nélkül pedig sikert érni nem lehet, itt az idő e fogyatkozásból kitisztulni. S e komoly megfontolás egyik legszükségesebb szövetségese a türelem egymás személye, egymás vélekedése iránt, mely ismét csak úgy létezhet, ha kerüljük a gyanusítgatást...
155. oldal - A császár most nyomtatásban ad ki egy trónbeszédet, a mely — isten áldja meg az íróját, bárki volt legyen ! — annyi fegyvert ád kezünkbe, hogy azzal, ha ügyesen tudjuk használni, a mi alkotmányunkat soká, igen soká megvédhetjük.» « Egyébiránt mindegy! Ennek az antiliberális alkotmánynak védelmére kelni nem olyan dicső dolog. Azt látjuk, hogy 400,000 lélek a maga előjogait és privilegiumait tíz millió ellenében, a kikről az országgyűlésen említés sem történik,...
218. oldal - A gondviselés önt magasabbra helyezte, mint millió embertársait. Használja fel tehetségeit a jóra. Hazánknak ön által kell fölemelkednie. Önnek kell a kedélyeket sa különböző nézeteket egy közös reformáczióra összeegyeztetni.
219. oldal - Emeljük fel hazánkat a nevezetes országok sorába! De hogy ez sikerüljön, mindenkinek hozzá kell járulni. Egy napot sem szabad elmulasztanunk a nélkül, hogy a nagy feladaton valamit ne lendítsünk. Én úgy vagyok meggyőződve, hogy az isteni gondviselésnek tetszett önt állítani élére a mi szeretett nemzetünknek. Önnek adományozta az isteni ihlet sugarát, hogy Ön legyen Magyarország jótevője, nemtője, a ki a szunyadó lágymeleg hazafiakat felébreszsze, némi lelket öntsön...
473. oldal - Ettől hazánkat megóvni a jelen időnek föltétlen parancsa, nekünk legszentebb kötelességünk, legmagasztosb honfitisztünk. Mennyire elszegényült a nemzet, mutatja az, hogy alig van már hazánk földén adóssággal nem terhelt jelentékeny család, holott csak ötven évvel ezelőtt...
242. oldal - ... nem tudnak, németül készítik a választ, nekünk diákra fordítva küldik le, mi ismét magyarul vitatjuk és magyarul csinálunk diák törvényt, a mely házi körünkben megint németül fordul elő.
141. oldal - De vajjon szabad ország-e Magyarország ? Az igazságos istenre, nem az. A nemes ember szabad ; a paraszt csak rabszolga! Lehet-e e szerint vonzó, saját jogainak ily nemtelen védelmében, ily egyoldalú szabadság védelmében koczkára tenni életét...
271. oldal - Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt.
124. oldal - Majd a legnagyobb vonzódást érzem » — irja 1820-ban Naplójába — «e durva néphez, melyet voltakép hőn szeretek, hogy oktatnám, emelném, emberré nevelném ; majd meg látni sem kívánom s eltaszítanám magamtól. Tudatlansága meghat ; életemmel, véremmel szeretnék segíteni rajta s osztoznám, vele együtt szenvedve, sorsában. De sokszor elriaszt és felindít vak igazságtalansága, gögje és önhittsége!
442. oldal - ... kívánnám megállapítani, mert ha már szellemileg nem nyert lelkem írt: legalább legyen sybaritailag hazánk nagyobb s menjünk legalább az anyagiban előbbre. Kikötő, út, híd, sa többi mind csupa tactika volt, hogy belészeressenek az emberek. Itt előttem az elv volt mindig a fődolog s én inkább semmit sem akarnék, mintsem hogy a közfizetés elve ki ne mondassék. Ez az élet; a többi csak levágott galy és virág, mely csak addig virúl, míg öntözik: gyökeret soha sem...

Bibliográfiai információk