Századok, 2. kötet

Első borító
Akadémiai Kiadó, 1868
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

448. oldal - Nagyságod kötelességétől el nem fog vetni ; de az én vékony erőm nem ad egyébre alkalmatosságot, hanem csak az jó kívánságra, kivel bizony valamikor lehet, megegyezik cselekedetem is, ha életem veszedelmével kellene is meglenni. • — Az Nagyságod 'kozákokkal és máso kkal egyessége, bizony dolog, az rósz magyaroknak és az udvarnak valóban nagy gondolkodást indított, s tudni való, hogy ha lehet: bizony minden mesterségekkel meggátolják, — ha lehet ; de az Űr Isten...
643. oldal - Mikor csás/ár ezt ooo meghallotta, igen megharagudott reá, de mitis responsio frangit iram ; azt nem tudhatni még, mi volt vége az haragnak, de az mesterség nagy, és hihető, hogy meglágyítja. Francziák jobban viselik magokat most, mintsem tavaly, és ez az vitéz nemzetség, ha belső nyavalyája nem volna, nagy dolgokat cselekedett volna Európában. Az magyarok mint vannak, maga látja nagyságod: lankadtan, betegen ; török rabolja egy felől, más felől contemnálja minden, és sirniok...
645. oldal - ... úgymint moldva, kozák, tatár ellen ily kevés idő alatt, minden embernek reménsége kívül, irigység boszúságára vitt véghez nagyságod, valami rósz penna megmocskolná, avagy ha az nagyságod irígyi ugyan ennek az főhistoricusnak másformán és nem igazán adnák leírnia, az minthogy kétségkívül extenuálni igyekezni fognak. Azért kegyelmes uram, ha nagyságod kedves jóakaratja hogy ez oly tisztességgel tudódjék, az mint tisztességessen esett: jó volna, ha nagyságod...
640. oldal - ... sacrilegusnak mondanák. Nincsen azoknak az istenteleneknek eszek, nincsen lelkek, nincsen Istenek ; mert ha volna, és az ördög nem ülne szivén és szemén : kívánná hallani a magyar dicsőséget ! Holott ha nagyságodat excludáljuk magunktúl : hol van osztán az magyar név ? hun vagy csak egy is magyar, a kit idegenek említhessenek ? Hanemha porban akarjuk keresni a magyar nevet és ollyanokat akarunk a mi bolondságunkkal támogatni, a ki osztán gyalázatot és romlást hoz nyakunkban...
636. oldal - Nem kell az ilyen nagy rnagistratusokra oly embereket elövinni, a kik nem adtak magokrúl valami cselekedettel való bizonyságot; de mit cselekedtek ezek, az kirül bizonyos argumentumot vehetnénk elegendőségekrül ? Vannak ismég mások, a kik sem cselekedni, sem elmélkedni magoktúl, de sőt mások által sem tudnak, hanem éppen csak másokra támasztják magokat, és ha azok tolok elesnének: szintén úgy járnának, mint az oktalan papok, a kik könyveket elvesztvén, semmit nem tudnak...
645. oldal - ... az actákat beküldené, a ki nagyságodnak és az magyar népnek becsületire volna. Istent hí az én uram bizonyságul, hogy semmit egyebet nem kivan, hanem : miképpen bizonyítsa meg nagyságodhoz való devotióját ; azért ezt is nem akarta elmúlatni. Immár az nagyságod fejedelmi itileti rajta, a mit cselekeszik ; csak azon kéri nagyságodat az én uram alázatossan : ezeket úgy vegye, mint az mi tiszta szívből jő, és jó szándékbúi Az Isten- áldja meg nagyságodat minden...
279. oldal - XIV és 632 lap és egy genealógiai táblával. 1896. --„Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai. Összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral kisérve kiadta Szilágyi Sándor.
640. oldal - ... vagyon, és némellyik az poéta mondása szerint : tantum, üt noceat, cupit esse potens, holott még az atyja is némellyiknek nem dicséretre méltó. Az nagy tiszteknek osztása, nagyságos uram valahol fávorral, grátiával és practicával osztatik : veszett respublica az ; hanem az dicsíretes, az hol semmi más, csak az érdem egyedül viszi Csáky László embert elő. De nem ez szerint akarnak menni elő sem 263, az mely I e SL ny á tn é metnu 30.
636. oldal - ... inkább nagyságodat, mennyivel nagyságod jobb és nagyobb a többinél, és mennyivel inkább nagyságoddal való jó correspondentiábúl áll az palatinusságnak jó viselése. Mert ha az gonoszság valahogy elhatalmazik az jó és szent szándékokon, ha egynihány haszontalan here a jó méneket kirekesztik az ország administratiójábúl: mit kellessék egyebet várni országunkra, hanem veszedelmet, és nagyságodnak is örök veszekedést és annál is nagyobbat, ha valaha az gonosz,...
386. oldal - Ha tehát némely könyvek (codices qviidam) azt mondják: hogy ez a hét vezér jött be Pannóniába, és Magyarországot ők magok alkották és telepítették, honnan jön hát Ákos, Bor, Aba és más nemes magyarok nemzetsége ? Hiszen mindezek nem jövevény ek!

Bibliográfiai információk