Oldalképek
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

QUI AB Æyo APOSTOLICO AD TEMPORA 1NN0CENTII III (ANNO 1216) PRO LATiNus
ET CONCILII FL0RENTINI (ANN. 1439) PRO GRÆCIS FL0RUERUNT :

RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIMA
ECCLESIÆ SAECULA,

vUxta Editiones AccuRATissimas, INTeR se cumQUE NoNNULLis codicibUS MANUSCRIPTIS COLLATA8, PERQUAM DILIGEN-
teR cAsTIGATA; disseRTATioNibUs, coMMENtARiis, vARiisQUE LECTioNiBUs contiNENtER illUSTRAtA; omnibus
opeRiBUs PosT AMPLissimas Editiones QUae TRiBUs NovissiMis saecUlis DEBENTUR ABsoLutAs detectis, Aucta;
1N diciBUs PARTicULARiBUs ANALYticis, siNGULos sivE ToMos sive AUCToREs ALICUJUs momenti subsEQUENti-
EUs, DoNAta; cAPiTULis 1NTRA IPsUM textUM Rite Dispositis, NECNON ET titULis siNGULARUM PAGINA-
RUM MARGiNEM suPERioREM DisTiNGUeNTiBUs sUBJECTAMQUE MATERIAM siGNiFicANTiBUs, AdoRNA-
TA; oPERiBUs cUM DUBiis, TUM APocRyphis, ALIQUA vERo AUCToRitAtE iN oRDiN*
AD TRADiTioNEM ECCLESIASTiCAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA ;

pUceNTis et AMPLIUs locUPLETATA INDIciBUs AUCToRUM sicUT ET oPERUM, ALPHABETIcis, chRonologicis, stati-
sticis, syNtheticis, ANALYticis, ANALoGicis, IN QUoDQUE RELiGioNiS PUNCTUM, DoGMATICUM, MoRALE, lituR-
uicUM, CANoNIcUM, discipliN ARE, hisToRicuM, ET GUNCTA ALIA SINE ULLA ExceptioNE; SED PRaesertim
DuobUs iNdicibus imMENsis ET GENERAlibUs, ALTERo sciLicET RERUM, QUo coNSULTO, QUiDQUid
non solUM TALIS TAlisve PATER, veRUM ETiAM UNUSQUisQUE PATRUM, Ne UNO QUIDEM omisso,
in Quodlibet themA scRiPsERit, UNo intUitU coNsPiciATUR; ALTERo SCRIPTURÆ
SACRÆ, Ex QUO LEcToRi compeRiRE sit obviUM QUINAM PATRES ET IN QUiBUs opeRum
sUoRUM locis siNGULos siNGULoRUM LIBRORUM 8. SCRIPTURAE VRRSUS, A PRImo
GENESEOS USQUE AD NOV1SSIMUM APOCALYPSIS, COMMENTATI 8INT:

EDITio AccURAtissima, caeTERisQUe omNibUs FAciLE ANTEPONENDA, si PERPENdANTUR CHARACTERUM nitidit., s,
cHARTÆ QUALiTAs, INtEGRITAs texTUs, PER fectio coRRECTioNis, oPERUM REcUsoRUM TUM vARietas,
tUM NUMERUs, foRMA voLUMINUM PERQUAM coMMoDA SIBIQUe IN TOTO PATR0L0Giae DECURSU coNSTANter
similis, PRETii ExiguitAs, PRaeseRTIMQUE isTA coLLEctio, UNA, METHODICA ET ChRONOLogica,
sExceNTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC 8PARS0RUM, PRIMUM AUTEM
in nosTRA Bibliotheca, Ex oPERiBUs ET Mss. AD OMNES aetAtES, LOCOS, LINGUAs roRMAsQue
PERTINENTIBUS, COADUNATORUM.

SERIES LATINA PRIOR,

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ
A TERTULLIANO AD INNOCENTIUM III.

ACCU R ANTE J.-P. MIGNE,

HBibliothecae Cleri universae,
SIVE CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICAE RAMOS EDITORE.

PATROLOGIÆ TOMUS CXIX.

FL0RUS DIACONUS, LUPUS FERRARIENSIS, RODULFUS BITURICENSIS, WALTERIUS
AURELIANENSIS, ROTHADUS II SUESSIONENSIS, NICOLAUS PAPA I.

[ocr errors][ocr errors]

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA : AVENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSÉE DU MAINE, 427.

1880

Ex typis societatis dictæ Societas anonyma impressionis et librariæ administrationum viarumque ferratarum PAUL0 DUP0NT, Direetore. — Parisiis, in via dicta Jean-Jacques-Rousseau, 41. (Cl. 42.4.80.

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

B. SERVATI LUPI ABBATIS FERRARIENSIS; FLORI DIACONI LUGDUNENSIS, RODULFI BITURICENSIS, WALTERII AURELIANENSIS, ROTHADI II SUESSIONENSIS,

OPERA OMNIA

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

Bibliotheeae Cleri universse
SIVE
CURSUUM C0MPLETORUM IN SINGUL0S SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE.

[merged small][ocr errors][merged small]

APUD GARNIER FRATRES EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES, IN VIA DICTA : A VENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSEE DU MAINE, 127.

1880

AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO CXIX CONTINENTUR.

FLORUS DIAC0NUS LUGDUNENSIS.

Liber de electionibus episcoporum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Col. M M.
De ExpOsitione missæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
0puscula adversus Amalarium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7M
Martyrologium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Sermo de prædestinatione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ibid.
Liber adversus Joannem Scotum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M0M
Carmina varia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9249
ExpOsiti0 in Epistolas B. Pauli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Capitula ex lege et canone collecta. . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ibid.
Epistola ad imperatricem Judith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
B. SERVATUS LUPUS PRESBYTER ET FERRARIENSIS ABBAS.
Epistolæ . . . . . . . . . . . . . . . . . ' • • • • • • • • • • • • • • • • • 43M
Canones concilii Wernensis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Liber de tribus Quæstionibus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Collectaneum de tribus Quæstionibus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Vita sancti Maximini episcopi.Trevirensis . . . . . . . . . . . . . . .• • • • • • 665
Vita sancti Wigberti abbatis Fritzlariensis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
Homiliæ duæ in solemnitate sancti Wigberti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
Hymni duo de solemnitate ejusdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
RODULPHUS BITURICENSIS EPISCOPUS.
Capitula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
WALTERIUS AURELIANENSIS EPISCOPUS.
Capitula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · 725
RoTHADUS II SUESSIONENSIS EPISCOPUS.
Libellus proclamationis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
NICOLAUS I PONTIFEX ROMANUS.
769

Epistolæ et decreta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ocr errors][merged small][merged small]

Wandelbertus (a) Florum nostrum Magistri no- A doctrinæ suæ de præscientia et prædestinatione.Quo

mine insignitum, subdiaconum Lugdunensis Eccle-
siæ appelIavit, dum ait : 0pe et subsidio praecipue
usus Suim sancti et nominatissimi Flori, Lugdunensis
Ecclesiae subdiacomi, qui ut nostro tempore revera
singulari studio et assiduitate in Scriqturae scientia
pollere, ita librorum authenticorum non mediocri
aeopia et veritate cognoscitur abundare. Hinc facile
factum ut magistri nomen illi adhæreret. Subinde
et diaconus audit. Trithemius monachum scribit
S. Trudonis Leodiensis diœcesis, jurene an injuria,
ut contendit Oudinus (b), nihil interest. Augustinum
maxime habebat in deliciis. Varia scripsit quorum
catalogum habes apud Fabricium (c) et Caveum (d).
Adversus Joannem Scotum scripsit an. 852, no-
mine Ecclesiæ suæ Lugdunensis, ad id electus, ut
Mauguino videtur (e), quod in sermone quodam,ab
Hincmaro memorato (f) insigne specimen ediderat

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ElőzőTovább »