Adatok: az 1830-iki országgyülés történetéhez

Első borító
Ozv. Sauervein Gézán, 1885 - 162 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Népszerű szakaszok

6. oldal - A tanácskozmány menetelét illetőleg háromféle ülést kttlüm..l módja. 1) a kerületi ülést (circularis sessio); 2) az országos ülést (regnicolaris sessio), és pedig a) az alsó, b) a felső táblánál ; 3) az elegyes ülést (mixta sessio).
19. oldal - Rendéinek egyezése nélkül ne történhessék, valamint az iránt is, hogy: harmadszor : a megkoronázandó király kormányzásra jutása után hat hónap alatt országgyűlést tartson, törvény hozattassék. Végre negyedszer: az uralkodó Felség ugyan hosszabb ideig, a...
59. oldal - Rendek, hogy azon törvények, melyek a kiküldöttségek munkáiból fognak készülni, magyar nyelven hozattassanak, addig is azonban, míg ezt megnyerhetnék, által nem láthatják, miért ne lehetne a kiküldöttségek által deák nyelven készült törvényjavallatok fölött magyar nyelven készült izenetek által s ezekhez kapcsolva értekezni.
55. oldal - Rendeknek kezdeményezési joga ily módon (midőn szándékjókat tüstént végre is hajtják) messzebb terjesztetett, mint azt a két táblának törvényes egybefüggése, sa haza boldogságára szükséges bizodalom megkívánná.
20. oldal - Míg ő felsége él, az igazgatásnak semmi részét át nem adja a koronázandó királynak. Végre : Bizonyossá teszi az ország...
64. oldal - RE. továbbá is kívánják a visszakapcsolandó tartományok iránt a bizottság törvénybe leendő iktatását : készítsenek egy törvényjavaslatot, s ezt közöljék a Főrendekkel.
59. oldal - Rendek az 1826/7-dik ország gyűlésében a polgári s tudományos intézetek ágaira bizonyos határidőt javallottak, az ország gyűlésére ki nem terjeszkedvén, a jelenvalónak szabadságát meg nem kötötték, de meg sem köthették. A...
60. oldal - ... az által ugyanis, midőn a küldöttségek deák nyelven készült munkáit akadály gyanánt gördítik a Karok és Rendek eleibe, már előre mintegy kinyilatkoztatni látszanak, hogy azok felett is deák nyelven kivannak folytatni az izeneteket.
55. oldal - ... azt, a törvény által kiszabott idő alatt, meg nem tanulják, a közdolgoknak őket illető ismeretéből, e az azokba való befolyásokból ki ne zárassanak.
59. oldal - Főrendeknek e részben való maguk kinyilatkoztatását nem tudják öszveegyeztetni azon alábbi kifejezésekkel, hogy ezúttal nem a közkivánság elfojtása, hanem csupán csak egy kevés időköz forogna kérdésben, mely Bzerént tudniillik a nemzeti nyelv előbbre vitele szükséges voltáról O cs.

Bibliográfiai információk