Rajzok a magyar történelemből

Első borító
Lauffer és Stolp, 1859 - 588 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

271. oldal - Én Felséged sa kereszténység iránt a legjobb indulatot táplálom szivemben; mig azonban az isten Felséged ügyeinek jobb sükert nem ad, ügyekezni fogok ezentúl is ugyanazon eszélyességgel, miként eddig tettem, távol tartani az ellenséget, hogy ezen ország isten irgalmából valahára megmentessék, magam pedig Felséged szolgálatában idő s alkalom szerint jobban eljárhassak.
244. oldal - ... szószegéssel vádolhassák-e a keresztények?"* mondá Rusztán basa, kinél tán a királyné ajándokai által megnyert nejének közbenjárása sem maradt hatás nélkül. Szulejmán, nevének becsületére büszke, maga is vejének tanácsára hajlott, s kimondá akaratát, hogy Budavár sa Duna melletti vidék a Tiszáig török tartománynyá legyen; a királyné fiával s annak gyámjaival Lippára költözzék, sa Tiszán túl és Erdélyben uralkodjék; Török Bálint, ki elébb,...
187. oldal - Midőn együtt valának , inté őket , „ne hagynák nejét 'és fiát , hanem ezt , ha jónak látnák, koronázzák meg ; ne kérnének királyt az osztrák házból , nehogy még súlyosabbakat kénytelenittessenek tűrni , mint az ő viszályai voltak Ferdinánddal A szultánnak küldenék el mennél elébb a készen álló ajándokot , hogy lássa , miképen még haldoklásában is hű maradt hozzá.
206. oldal - A többit megtette Frater György ékesszólása , tekintélye , ügyessége. Zsigmond János , a csecsemő , közakarattal királynak kiáltatott ki , s nagy') Veráncsics sept. 4. Katonánál : 20, 1406. és köw. *) ,,Oermauum , Hispanumque dudum iam adulta nausea rcspuentes.
244. oldal - ... hogy a királynét és a herczeget kijelölt országában védendi , s mihelyt ez nagykorúvá nő , neki Budát is visszaadja. A királyné Frater György . Petrovics s más urak kiséretében september 5-kén szomorúan indult meg Lippa felé.
233. oldal - hogy a királyné nem oly esztelen, miképen Magyarországot a szepesi herczegségért oda adja ; Roggendorf ellenben egy eszeveszett vén ember , ki másodszor is azon veremben keresi veszedelmét, hol egyszer már meglakolt; ne is ijessze haszontalan lövöldözéssel a vitéz férfiakat, kik magyar királyukat és hazájokat ittas csapatok ellen meg tudandják védelmezni : csak arra kéreti őt, hogy ne töltesse meg oly ') Ferdinánd Máriához april 22-kei levelében.
244. oldal - Ferdinánd pártján volt, sok kárt tőn a töröknek, Konstantinápolyba fogságba vitessék; Werbőczi Budán maradjon, mint az új török tartomány főbírája. Ezzel György fráter sa többi urak, Török Bálintot kivéve, szabadon bocsáttattak, meghagyatván nekik, hogy a királynéval Lippára vonuljanak. A...
243. oldal - Verbőczy és Petrovics. De hasztalan volt minden ellenmondás: értésökre adatott, hogy ez a szultán változhatlan akarata. Az urak ezután a divánból kivezettetvén, őrizet alá tétettek. A diván utóbb arról tanácskozott, mit kelljen tenni a királynéval, annak fiával s az urakkal? Egy basának az volt véleménye, hogy mindnyájan Konstantinápolyba küldessenek, s az ország egy Budán hagyandó basa kormánya alá tétessék. Egy másik méltatlannak mondá, egy síró asszony kedvéért...
460. oldal - János király által neveztetvén ki váradi püspökké , pápa; megerősitést mindjárt nem nyerhetett; de ugy látszik, hogy miután ezt 1539-ben a János királyhoz küldött pápai követtől megnyerte , sem kenettette föl magát püspökké; s megyéjét a szorosan vett egyházi ügyekben mind végiglen helyettesek által igazgatta.
236. oldal - Jovius képzeletének szüleménye. mellett egy házban állomást foglalt , és zászlaját arra nyomban kitűzette. Frater György látta , hogy e pont megvédésétől függ a város sorsa, s egy csapat vitézzel rögtön ott terem. A harcz heves és sokáig kétes vala. A szomszéd házakból a polgárok s még a nők is az ellenségre nagy köveket dobálva segitették elő az őrség fegyvereinek hatását.

Bibliográfiai információk