Magyarország története: III. Károlytól, a Bécsi Congressusig (1711-1815)

Első borító
Atheneaum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 1898 - 625 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

481. oldal - ... verhessenek s megölhessenek bennünket, mert azt mondják, hogy csak úgy pénzükbe vagyunk nekik, mint a disznó, s úgy bánhatnak velünk, mint a disznóval, ha akarják eladhatnak, ha akarják megölhetnek, mint a disznót, akarják a királyt is úgy tenni, hogy mi rajtunk nekik ezt a hatalmat megengedje, s erre a király megesküdjön.
120. oldal - Opusculum theologicum, in quo quaeritur, an et qualiter possit Princeps, Magistratus, Dominus Catholicus in ditione sua retinere haereticos? vel contra, poenis eos aut exilio ad fidem Catholicam amplectendam cogere
481. oldal - Rajta hát, egész parasztság, könyörülj magadon, emeld fel botodat, vasvilládat, baltádat a kegyetlen, ingyenélő, húzó-vonó, országpusztitó, királylopó urak ellen, egyező szívvel, szájjal kiáltsd mint a tátos ezt!
471. oldal - ... jelenségei viselésében, sa párisi lipántok helyett asszonyságaink fekete csipkés kontyokat vevének fel, leányaink pártákat, s derekaikat vállakba szoriták s kötényt kötöttek. A gazdagok nyakukon, mellükön, karjaikon kívül még kötényeiket is elhintették gyöngyfüzéreikkel és aranylánczaikkal, posztóból varraták zöld mentéiket, fehér mellényeiket s veres szoknyáikat, s fekete bársony csákócskát nyomtak fejeikre. Csak az a hija volt, hogy kardot is kössenek.*...
525. oldal - XVE században hoztak a béke és háború jogát illetőleg, már nem hajthatók végre betű szerinti értelemben. Azért nem, mert az 1723-iki pragmatica sanctio, az által, hogy megállapitotta a magyar birodalomnak elválaszthatatlanságát a német örökös tartományoktól, egyúttal egyesitette a magyar korona országainak érdekeit emezekével, annyira, hogy ez ügyeket csakis egy...
163. oldal - Eleget mondjuk, hogy mi azért jöttünk, hogy hadakozzunk, de ők csak szaladnak, ki ide, ki amoda. Jaj, édes néném, hogy lehet ilyen néppel hadakozni ? — De félek attól, hogy a mi hadakozásunk füstbe ne menjen.
496. oldal - ... természetes szabadságának iszonyú megsértésével lehet ezen életre hozni, szükségképen kölletik a német öltözetet a magyarral megváltoztatni, ide értvén főképen a tisztviselőket is.
583. oldal - Semmit sem kivánok én titőletek, egyedül csak azt akarom látni, hogy szabad és független nemzetté legyetek. Az Ausztriával való egyesités volt a ti szerencsétlenségtek főbb oka; Ausztriáért folyt a ti véretek messze országokban, és legbecsesebb javaitok szüntelen...
471. oldal - Az asszonyi nem vetélkedék a miénkkel a nemzetiség külső jelenségei viselésében, sa párisi lipántok helyett asszonyságaink fekete csipkés kontyokat vevének fel, leányaink pártákat; s derekaikat vállakba szoríták s kötényt kötöttek.
188. oldal - Hála Istennek, egy valamire való nem jött. A kik jöttek, azok a fára való felmagasztaltatást kerülték el«, irja aztán Vidinből a vén kurucz, kit a száműzés keserűsége nem fosztott meg itéletétől.

Bibliográfiai információk