Magyarország történelme, ujonnan átdolgozta Hatvani M.

Első borító
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

502. oldal - Nagymerészen és bátran kimondja a statusok előtt : hogy császár urunk oly feltétel alatt békéilett meg a török császárral, hogy a hajdúság palánkját elvonja és a töröknek meghódoljon, pórokká legyenek, a fegyvert letegyék, és csak jobbágyok legyenek és szántsanak;" különben végkép megsemmittetnek.
428. oldal - Valameddig pedig a magyar korona ott fenn, nálunknál erősebb nemzetségnél, a németnél lészen, és a magyar királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani, mert nékik is oltalmokra, javokra lészen.
618. oldal - Mert noha ím látod, édes öcsém, nekünk elégséges hitelünk, tekéntetünk van mostan az mi kegyelmes keresztény császárunk előtt, de csak addig durál az az német nemzet előtt, míglen Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni, azontúl mindjárt contemptusban jutván, gallérink alá pökik az német, akár pap, barát, vagy akárki legyen.
176. oldal - Én Felséged sa kereszténység iránt a legjobb indulatot táplálom szivemben; mig azonban az isten Felséged ügyeinek jobb sükert nem ad, ügyekezni fogok ezentúl is ugyanazon eszélyességgel, miként eddig tettem, távol tartani az ellenséget, hogy ezen ország isten irgalmából valahára megmentessék, magam pedig Felséged szolgálatában idő s alkalom szerint jobban eljárhassak.
18. oldal - innia et singula regni huius privilegia, libertates, decreta, et consvetudines hactenus observatas, de cetero non tantum conservare, firmiterque tenere et adimplere, sed etiam illa eis maiora amplioraque efficere velimus et intendamus.
515. oldal - Pázmány érsek a koronázás után a többi főpapokkal gyülést tartván, inditványt tett volna, „hogy immár nem kell tovább halasztani az eretnekek kigyomlálását ; mert jobb, ha az országot a farkasok és a rókák lakják, hogysem mint az eretnekek." És bár Pethő Ferencz jászói prépost aggodalmát fejezte ki, hogy az üldözést megkezdvén , könnyen az ő lakhelyeik válhatnának farkasok barlangivá 2) : néhány tulbuzgó még is nem-sokára tényleg sértegeté a protestansok...
327. oldal - Mathias herczeg vala fökapitán; ez oly engedelmes ember lön, semmi büntetést az táborban nem mívele, és ezokáért sok szántalan emberölések esnek vala ; egy nap sem volt, hogy magyart nem öltek; paráznasággal, részegséggel, vendégséggel, kalmár-áruval, udvari pompával úgy annira rakva vala az tábor, hogy nem az sz.
145. oldal - Budavárát egyenesen a maga kezére venni s török kapitány és őrség védelmére bizni : „mert ily várost nem lehet női kézen hagyni : a nők változékonyak , mint a szél , s majd egy majd más felé hajóinak.
17. oldal - ... je le vous donne de tresbon cueur; car je sceay bien, que en ce monde ne le sauroye autrepart mieulx ne si bien employer que a vous que jayme et extime comme vng autre moymesmes. Et quant audict...
331. oldal - Illésházy — a hol megszűnik az emberi segedelem, ott kezd munkálni az Isten keze. Egy új csillag láttatott vala az égen. Az erdélyi vajda, Báthory Zsigmond, ki igen ifjú vala, praktikát indíta a moldvai és havasföldi Mihály vajdával és elhajlanak a török császártól és hajlanak Rudolphus római császárhoz. « 2) Sokáig tartott ugyan, míg az 1589 óta folyó...

Bibliográfiai információk