Oldalképek
PDF
ePub

al [ אִישׁ כְּעֶרְכּוֹ נָגַשׂ אֶת־הַכָּסֶף וגו'

וַיָּשָׁב וַיִּמְרָד־בּוֹ :

ac

ישב Indicat verbum

και μετέστησεν αυτόν Φαραώ Νεχαώ εν

Ver. 35. Ραβλαάμ εν γή Έμάθ του μη βασιλεύειν εν Au. Ver.-35 he exacted the silver “Ιερουσαλήμ, κ.τ.λ.

and the gold of the people of the land, of Au. Ver.—33 And Pharaoh-nechoh put every one according to his taxation, to give him in bands at Riblah in the land of it unto Pharaoh-nechoh. Hamath, that he might not reign [or, be- Bp. Patrick. According to his taxation.] cause he reigned] in Jerusalem, &c. Proportionable to every man's estate. Pool.That he might not reign (so Houb.,

Maurer. '] ab Ged., Booth.]; or, because he had reigned, unoquoque, prouti estimatus erat, exegit i.e., taken the kingdom without right, and argentum cet. iaursit, adegit hic cum without his leave. Or, according to the gemino acc. constructum vides. other reading, in the beginning of his reign;

Chap. XXIV. 1. the word reigning being commonly used for beginning to reign; when he was scarce

: ? warm in his throne. A tribute, to wit, a και επέστρεψε και ήθέτησεν εν αυτώ. . yearly tribute, whereby they should

Au. Ver.-1 In his days Nebuchadnezzar knowledge him to be their superior; and for king of Babylon came up, and Jehoiakim which he would be their protector when became his servant three years : then he they needed his help.

turned and rebelled against him. Bp. Horsley. For 17D1"), read, as Then he turned and rebelled against him. in 2 Chron. xxxvi. 3, 177on, and for Houb.Posteà iterùm rebellans, ab eo yos, read, with many of Kennicott's defecit. best MSS., Thon ,--deposed him from being 13 Thon at: Verbum pro verbo, et rediit, king.

et rebellavit in eum. Houb.—33 poa: Rectè Masora, o, literationem verbi to', nam jam rebellane regnaret. Sic fuerat scriptum manu verat Joakim adversùs Ægypti regem. Sed priori in Codice Orat. 53, in quo littera o hoc primùm rebellat Joakim in regem Aspartem obliterata, fuit atramento novo re- syriorum ; itaque adjungenda iteratio ad novata.

,

autem ad , quod Dathe.-33 Hunc Pharao Necho Rible affixum pertinet ad regem Assyriorum. in regione Hamathensi in vincula conjecit,

Ver. 2. cum regnare Hierosolymæ cæpisset.

Au, Ver.-2 Bands. See notes on 2 Ver. 34.

Kings vi. 23, p. 896. Au. Ver.-34 And Pharaoh nechoh made

Ver. 3. Eliakim the son of Josiah king in the room of Josiah his father, and turned his name to hin' hom ning paby is Jehoiakim, &c.

Dr. A. Clarke.-Turned his name to Jehoiakim.] These names are precisely the

: same in signification : Eliakim is God shall πλήν επί τον θυμόν κυρίου ήν εν τω Ιούδα arise ; JEHOIAKIM, Jehovah shall arise : or, atootsoai avròv ÅTTÒ TOW T poobnov avtoù év the resurrection of God; the resurrection of αμαρτίαις Μανασσή κατά πάντα όσα εποίησε. Jehovah. That is, God's rising again to Au. Ver.-3 Surely at the commandment show his power, justice, &c. The change of of the LORD came this upon Judah, to rethe name was to show Nechoh's supremacy, move them out of his sight, for the sins of and that Jehoiakim was only his vassal or Manasseh, according to all that he did. viceroy.

Houb. - 3 Neque enim in Judam hæc Gesen. Dan (whom God hath ap- advenerunt, nisi Domino mandante ; ut eos, pointed) Eliakim, pr. n. m. a) of a prefect propter peccatum Manasse, et omnia quæ of the palace under king Hezekiah, 2 Kings perpetrârat, è conspectu suo tolleret. xviii. 18, &c. b) a son of king Josiah, 3 , set upon the throne by Necho king of erat hoc. Sic tractamus , tanquam Egypt, who also changed his name to D'EPONI 2017; nam sic licet per genus femininum, (whom Jehovah hath appointed), 2 Kings quod pro neutro genere habent Hebræi. xxiii. 34, &c.

Veteres plerique, pro 'o, legunt 7, ira,

, ימרד verbum

non

אַךְ יְהוָה הָיְתָה לְהָסִיר מֵעַל פָּנָיו בְּחַטָאת מְנַשֶׁה כְּלָל אֲשֶׁר עָשָׂה :

AT

ad mandatum Domini , על פי יהוה היתה 3

6 м

VOL. II.

וגו

...

omnes

וְגַם דַּם־הַנָּקִי אֲשֶׁר שָׁלָּךְ וגו'

קמץ בז"ק

ut infrà ver. 20. Sed versus 20, ex hoc ebao 739 con rely ise? 3, potius emendandus, ut mox dicemus.

; , tolleret eum, ne casum non habeat verbum υιός οκτωκαίδεκα ετών Ιωαχίμ εν τω βαHiphil. Ιtaque non sine afixo legunt σιλεύειν αυτόν, και τρίμηνον εβασίλευσεν εν

Veteres. ... 53: Legoba, in lepovoalnu, K.T.N. Codice Orat. 42 quod sic legendum, adden- Au. Ver.-8 Jehoiachin (called Jeconiah, dumque \, quod exhibent Syrus et Græci 1 Chron. iii. 16; Jer. xxiv. 1; and Coniah, Intt. ut sit 5971, et propter omnia (qua Jer. xxii. 24, 28] was eighteen years old fecerat).

when he began to reign, and he reigned in Ver. 4.

Jerusalem three months. &c.

Pool.Jehoiachin was eighteen years old ? when he began to reign. Object. He was

then but eight years old, 2 Chron. xxxvi. 9. και το αίμα αθώον εξέχεε, κ.τ.λ. ye

Answ. 1. Both are true; in his eighth year Au. Ver.4 And also for the innocent he began to reign with his father, who made blood that he shed, &c.

him king with hiin, as divers other kings of Houb. 4 Et propter innoxium sangui- Israel and Judah had done in the like times nem, quem fuderat Manasses, &c.

of trouble; and in his eighteenth year he 4 07 ??: Non dubium, quin 079 Da, et reigned alone. 2. He is called a son of propter sanguinem, ut legere videtur Vul- eight years when he began to reign, 2 Chron. gatus. Aliter nulla erit series.

xxxvi. 9, because this was the eighth year, Maurer.—720707). Sec Hitzigium Be- not of his age, but of the Babylonish capgriff

, p. 135, articulus hic soli adjectivo tivity, or bondage ; under which both he additus est, ut Gen. xli. 26. 1 Sam. xix. 22, and his father had been just so long; for it al. Sed '?? hic non esse adjectivum (uti est began in the fourth year of Jehoiakim, as it in sequenti 23. 07) sed substantivum, plane is affirmed Jer. xxv. 1, and continued all his apparet ex eo, quod o? per Patach scriptum reign, which lasted eleven years, chap. est : sanguis insontis, insontium.

xxiii. 36; and so the first year of Jehoia

chin was precisely the eighth year of that Ver. 5.

captivity. 3. To all this might be added, 1u. Ver.-Book of the Chronicles. See

that some here acknowledge an error of the notes on 1 Kings xiv. 19, p. 824.

scribe, and affirm, that in the first and best Ver. 6.

copies, in 2 Chron. xxxvi. 9, it was not Au. Ver.–6 So Jehoiakim slept with his eight but eighteen (so Houb., Dathe]; which fathers : and Jehoiachin his son reigned in they gather from hence, because those two his stead.

ancient and venerable translators, the Syriac Bp. Patrick.6 Jehoiakim slept with his and Arabic, read there, as it is here, was fathers.] It appears by this, that to sleep eighteen years old; which, they say, they with one's fathers, signifies no more than to never would have presumed to do, if they die, as he did. For Jehoiakim was not had not so read it in those Hebrew copies, buried with them, nor died in his bed; but out of which they drew their translation, or being taken by the Chaldeans, he died as in some of them. they led him out of Jerusalem, and, ac- He reigned in Jerusalem three months, and cording to the prophecy of Jeremiah ten days, which are added, 2 Chr. xxxvi. 9. (xxii. 18, 19), they cast him out of the But such small sums are frequently omitted gates, and he had the burial of an ass; that in great numbers. See on Gen. xv. 13 ; is, lay upon the ground unburied. Abar- 1 Kings xvi. 8. binel thinks he died in the way to Babylon; and his body was left in the highway, with

Ver. 10. out any care taken to inter it; but it lay

Au, Ver.-10 At that time the servants exposed to the sun by day, and to the frost of Nebuchadnezzar king of Babylon came by night. (Jer. xxxvi. 30.)

up against Jerusalem, &c.
Ver. 8.

The servants of Nebuchadnezzar.
Ged.

Nebuchadnezzar (LXX, Syr.,
Arab., and five MSS.].

בֶּן־שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה יְחוֹיָכִין

men.

וַיְחַץ אֶת־כָּל־כְּלֵי הַזָהָב אֲשֶׁר

Ver. 12.

vered by the entreaty or at the cost of the Au. Ver.-12 And Jehoiachin the king godly kings of Judah. of Judah went out to the king of Babylon,

Ver. 14. he, and his mother, and his servants, and

Au. Ver.-14 And he carried away all his princes and his officers (or, eunuchs] : Jerusalem, and all the princes, and all the and the king of Babylon took him in the

mighty men of valour, even ten thousand eighth year of his reign. 12, 15 Officers [or, eunuchs], see the captives, and all the craftsmen and smiths :

none remained, save the poorest sort of the notes upon 1 Kings xxii. 9, p. 865. In the eighth year of his reign.

people of the land. Bp. Patrick. —That is, in the eighth year of Jerusalem ; not simply all, but the best

Pool.-- All Jerusalem, i.e., the inhabitants of Nebuchadnezzar's reign; for he began to and most considerable part, as the following reign in the fourth year of Jehoiakim, who

words explain and restrain it. reigned seven more after that, which was

All the mighty men of valour. See notes the eighth year of Nebuchadnezzar.

on Ruth ii. 1, p. 321. Ver. 13.

Ged.The principal and most powerful ? Gesen. hoy. 1. Strength, might, valour. ' 127 ripboni ning 2. Forces

, army, host. 3. Ability, i.q.,

wealth, riches. 4. Trop. moral strength, Kan Tuvécole máyra và đón xploa, #good quality, integrity, tirtue.

? , εποίησε Σαλωμών, κ.τ.λ.

active, capable men. sunt neix, capable woAu. Ver.-13 And he carried out thence man, well qualified for her station, Ruth all the treasures of the house of the Lord, iii. 11; Prov. xii. 4 ; xxxi. 10. 5. Strength and the treasures of the king's house, and of a tree, poet. for its fruit. cut in pieces all the vessels of gold which

Ver. 16. Solomon king of Israel had made in the Pool.— Cut in pieces ; or rather, took away, sana na Loan? whom? Do

, as this word elsewhere signifies; or cut off, to wit, from the temple (so Patrick]. For

' why should they cut in pieces those vessels και πάντας τους άνδρας της δυνάμεως επwhich might conveniently be carried away ? τακισχιλίους, και τον τέκτονα και τον συγAnd that they were not cut in pieces, but κλείοντα χιλίους πάντες δυνατοί ποιoύντες reserved whole, is manifest from Ezra i. 7; Tóleuovo K.T.N. Dan. v. 2, 3. All the vessels of gold, i. e., Au. Ver.-16 And all the men of might, the most and choicest of them, by com- seven thousand, and craftsmen and paring this with chap. xxv. 14, 15. Which smiths a thousand, all that were strong and Solomon king of Israel had made ; so he ex- apt for war, even them the king of Babylon presseth it, either, first, Because these vessels brought captive to Babylon. were made by the godly kings of Judah, Men of might. See notes on ver. 14. instead of those which Solomon made, and All that were strong. so they go by his name; Or, secondly, Be- Houb.527 : Lege 53), et omnes (viros cause though the city and temple had been fortes), ut legit Syrus, qui 7173?; nempe rifled more than once, both by the kings of | 327 si relinqueretur, pertineret ad artifices Egypt and

el, and by the wicked kings fabrosque, in quos non convenit, ut dicantur of Judah, yet these golden vessels were pre-posteà, viri fortes, facientes bellum. served from them, either by the care of the priests, who hid them out of the way; or by

Ver. 17. the clemency of the conquerors, and the Au. Ver.-17 And the king of Babylon reverence which they bore to such sacred made Mattaniah his father's brother king in instruments; or by the special providence of his stead, and changed his name to ZedeGod disposing their hearts to leave them. kiah. Or if they had been taken away by any of Gesen.-- Tony and T?n? (gift of Jehovah, these kings, they might afterwards be reco- r. ;) Mallaniah, pr. n.

גִּבּוֹרִים עשִׁי מִלְחָמָה וגו'

AT T

even

1777 (justice of Jehovah, r. 773) Zede- ritatem, ut mutaret 7, in . Nam cætera kiah, pr. 11.

verba cùm sint similia utrobique, satis intelliPool.— Changed his name, &c. That he gitur parallelos esse versum 3, et versum 20. imight admonish him of (what this name Mendum quasi digito monstrabat illud signifies) the justice of God, which had so quod Clerico rectè displicebat. Etenim severely punished Jehoiakim for his re- Ann .. Swo, super iram (Domini) erat, bellion; and would no less certainly over- loquendi forma est inaudita, et sine altero take him, if he should be guilty of the same exemplo. Vide versionem, et confer utrumrebellion and perfidiousness of which his que versum. predecessor was guilty.

Maurer.—Hoc quoque loco (cf. ad 1 Reg.

ii. 7) non audiendus est Hitzigius, cum Ver. 18.

Sepp? pro re se a positum esse judicat. Verte: Houb.— 18 40197 : Ita legunt Syrus et

nam propter iram (propr. ob des Zorns) Chaldæus. Sed Græci Intt. ’Apital, Amital, Jovæ ita factum est (cf. Jos. xi. 20) cum

et Vulgatus; itaque incertum utra Hierosolymis cet. cf. supra comm. 3. et scriptio sit verior, quanquam

Masoretæ volunt soign, Hodierni Codices habent alii

7ATI TIT,, ex voluntate Jovæ cet. nec
non Jer, xxxii. 31.

ut

,המוטל alii ,המיטל

[blocks in formation]

כִּי עַל־אַף יְהוָה הָיְתָה בִירְוּשָׁלַם בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ וַיַּחֲזֵק הָרָעָב בָּעִיר

וּבִיהוּדָה עַד־הִשְׁלִכוּ אֹתָם מֵעַל פָּנָיו וְלֹא־הָיָה לֶחֶם לְעַם הָאָרֶץ :

וַיִּמְלךְ צִדְקִיָּהוּ בְּמֶלֶךְ בָּבֶל :

ATT

:

και ενίσχυσεν ο λιμός εν τη πόλει, και ουκ ότι επί τον θυμόν Κυρίου ήν επί Ιερουσαλήμ ήσαν άρτοι τω λαώ της γης. και εν τω Ιούδα, έως απέρριψεν αυτούς από Au. Ver.—3 And on the ninth day of the προσώπου αυτού. . και ήθέτησε Σεδεκίας έν fourth month the famine prevailed in the τώ βασιλεί Βαβυλώνος.

city, and there was no bread for the people Au. Ver.—20 For through the anger of of the land. the Lord it came to pass in Jerusalem and Houb.3 Anno undecimo regno Sedeciæ, Judah, until he had cast them out from his mense quarto, die nond mensis, sævit in urbe presence, that Zedekiah rebelled against the fames, &c. king of Babylon.

3 wins tywna, nond die mensis. Non Ged.20 And now, so irritated was the dictum est antea, cujus mensis; itaque Lord against Jerusalem and Judah, that he rectè Clericus : “Supplevimus ex Jeremiæ would reject them out of his sight.

lii. 6 277 wina, mense quarto, quæ verba 1 For, Zedekiah having revolted from the hic exciderunt, neque enim additur dies king of Babylon; in the ninth year of his mensis, omisso ipso mense.” Nos addimus reign, &c.

supplendum esse annum ipsum, ante mensem, Booth. 20 For the anger of Jehovah quomodò legebat Syrus, qui hæc Syriacè was against Jerusalem and Judah, until he habet, anno autem undecimo regis Sedecia, cast them out of his sight.

mense quinto, nonâ mensis. Nam iteratio 1 Zedekiah then rebelled against the king anni non modò habet redintegrationem of Babylon; and in the ninth year of his suprà notati temporis usitatissimam et fere reign, &c.

hic necessariam, sed per eam etiam maniHoub.20 Hæc enim in Jerusalem et in festum sit, quomodò hæc omiserint Scribæ Judam, de Dei verbis, adveniebant, donec eos quæ hic desunt. Nempe errandi locus fuit è suo conspectu eriperet. Rebellavit autem in his verbis, in anno undecimo regni Sedecia, Sedecias in regem Babylonis.

positis olim post alia hæc, usque ad annum 20 0717 58: Fatetur Clericus, se parùm undecimum regni Sedeciæ, cum Scriba ex intelligere, quid sibi velit 5. ldemque sus verbis similibus, lineam totam prætermitpicatur legendum sic, obwii'a 1717 AN TSP, as- teret in quâ, post annum, notatus erat Genderat ira Jehovæ in Jerosolymam, tol- mensis. Syrum interpretem hæc, quæ litque adeò verbum non, fuit. Nos eum posuit

, legisse, admonemur ex mense illo sapientiùs facturum fuisse credimus, si verbo quinto, qui apud eum legitur. Etenim si no non sublato, adhibuisset versûs 3, auto- hæc suo marte et ex Jeremiâ supplerisset,

[merged small][ocr errors]

סָבִיב וַיֵּלֶךְ דֶּרֶךְ הָעֲרָבָה :

[ocr errors]

,בערבות ירדו

מֶלֶךְ בָּבֶל

posuisset mensem quartum, qui extat apud Houb. Sequitur , et abiit, quod ut Jeremiam, non quintum.

de

rege Sedeciâ intelligi possit, tamen Ver. 4.

meliùs legitur 1959, et abierunt, ut legere

videtur Syrus, qui, 1977, et iverunt. byna ni noui 7,1 Mb Jer. lii. 7. Syrus interpres et quatuor codd.

Dathe.Pro Tou legendum est 135. Sic p-by be then yoby farin Kennicotti 85, 150, 175, 601.

Ver. 5.
Houb.-5

,

in campestribus και ερράγη η πόλις, και πάντες οι άνδρες του

Jericho. Codices duo Orat. 157, plene, ut πολέμου εξήλθον νυκτός οδόν πύλης της ανα

alibi μέσον των τειχών, αύτη εστί του κήπου του

sæpe, et ut semper scribunt in Penta

teucho Samaritani. βασιλέως, και οι Χαλδαίοι επί την πόλιν κύκλω' και επορεύθη οδόν την "Αραβα.

Ver. 6, 7. Au. Ver.-4 And the city was broken - ink ang iyong sivon, up, and all the men of war fted by night ins 7?? ?? by the way of the gate between two walls, which is by the king's garden : (now propone 1777 INNI 7

: wapi? the the ? ? about:) and the king went the way toward

: the plain. Hallet.And all the men of war fled by

6 και συνέλαβαν τον βασιλέα, και ήγαγον niglit. Our translators have well noted that αυτόν προς βασιλέα Βαβυλώνος εις Ρεβλαθά: the word Red is wanting in the Hebrew. και ελάλησε μετ' αυτού κρίσιν. 7 και τους And every one must think that it was not υιούς Σεδεκίου έσφαξε κατ' οφθαλμούς αυτού, omitted by the author of the book, but by και τους οφθαλμούς Σεδεκίου εξετύφλωσε, και careless transcribers. The truth is, one or έδησεν αυτόν εν πέδαις, και ήγαγεν εις Βαβυtwo words more are here omitted, as is most 1wva. evident from the other, and more correct Au. Ver.–6 So they took the king, and copy which we have of this chapter, Jerem. brought him up to the king of Babylon to lii., where verse 7 is read thus, and all the Riblah ; and they gave judgment upon him men of war fled, and went forth out of the [Heb., spake judgment with him]. city by night (so Horsley). It is to be 7 And they slew the sons of Zedekiah observed too, that the Syriac and Arabic before his eyes, and put out the eyes of versions of the Kings retain all these words. [Heb., made blind] Zedekiah, and bound

Houb., Dathe, Maurer, Ged., Booth.- him with fetters of brass, and carried him to Fled in the night.

Babylon. Iloub.--Et omnes viri bellatores · per

Pool.Thus two prophecies were fulfilled, tiam. Deest verbum, quo nominativo which seemed contrary one to the other, utantur viri bellatores ; et solus Chaldæus that he should go to Babylon, Jer. xxxii. 5; mutilum contextum habuit. Nam cæteri xxxiv. 3; and that he should never see legebant, vel exierunt, (189") vel fugerunt Babylon [Ezek. xii. 13]. (). Melius utrumque restituitur ex Bp. Horsley.-6, 7 They gavethey slew Jeremiæ, cap. lii. 7, ubi legitur, 1199 12' --and put out. These verbs are all singular To, et fugerunt et exierunt per viam. in the LXX and Vulgate, as they are in the

Dathe.Deest verbum im.? ex Jeremia original in the parallel place of Jeremiah, supplendum, quod etiam omnes antiqui in- and as the first is here in many of Kenniterpretes præter Chaldæum habent. Codd. cott's best Codd., and the last in the printed Kennicotti varias h. I. lectiones exhibent. text. Cod. 93, et 168 habent is 1899", 180 et 250 Houb.-7 19... 10170), jugulaverunt . habent ihon van, tandem 201 in margine cæcavit. Hæc discordia numeroruin oriri additum habet mm. Verbum deesse non videtur ex Chaldæo, quem sæpe autorem posse, contextus probat.

sequebantur Scribæ Judæi. Quippe omnes And the king went.

Veteres, , jugulavit, de NabuchadonoHoub., Dathe, Horsley, Ged., Booth.— sore dictum; solus Chaldæus, 10'), juguAnd they went.

laverunt.

.(יברהו)

... er

« ElőzőTovább »