Kossuth Lajos; élete, muködése és halála ...: harmadik kiadás

Első borító
Lampel, 1902 - 304 oldal
0 Ismertetők
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

57. oldal - ... segédkezet. De arról is meg vagyunk győződve, hogy alkotmányos életünk kifejtésére s nemzetünk szellemi és anyagi javára hozandó törvényeink csak az által nyerhetnek életet és valóságot, ha végrehajtásukkal minden más befolyástól független nemzeti kormány lesz...
85. oldal - Uraim, nyíltan kimondom, miként én érzem annak természetes igazságát, hogy a magyar nemzet hivatva van a szabad német nemzettel, és a német nemzet hivatva van a szabad magyar nemzettel szoros barátságos viszonyban élni s együtt állani őrt a nyugoti civilisatio felett (zajos tetszés).
145. oldal - És én nemcsak a hitnek szent hitével, — igy szólt aztán, — hanem az észnek meggyőződésével mondom: elérkezett a perez, midőn Magyarországnak szabaddá, függetlenné kell lennie; elérkezett a perez, midőn .Magyarországnak s különösen a nemzet képviselőinek kötelessége isten, a világ, Európa és a nép előtt kimondani, hogy szabadok, függetlenek akarunk lenni.
214. oldal - Ha a siker megnyugvását nem vihetném magammal siromba; hadd vihessem magammal legalább a reményt hazám jövendője iránt. Ne vezesd hazánkat oly áldozatokra, melyek még e reménytől is megfosztanának. Tudom, hogy a Cassandrák szerepe hálátlan szerep. De fontold meg, hogy Cassandrának igaza volt ! . . . Kossuth e levele mély benyomást tett a közvéleményre. A kiegyezési bizottság tárgyalásain is szóvá tétetett. A sajtóban élénk polémiának lett kiinduló pontja. E polémiában,...
83. oldal - Én igazságos akarván lenni, azt mondom, miként én természetesen meg tudom fogni, hogy a bécsi falakban létező hatalomnak fáj Magyarország felett nem rendelkezhetni többé. De azért, mert valamely fájdalom természetes, nem minden fájdalom jogszerű; és még kevésbé következik, hogy valamely fájdalom iránti könyörületességből egy nemzet a maga jogait megnyirbáltatni hajlandó legyen.
212. oldal - ... ha pedig el nem jut, nyitva maradónak hittem a tért a jövendő számára, mert nem lesz semmi jog feláldozva. — Pedig magad mondád, s helyesen mondád, hogy a jogot, melyet az erőszak elveszen, vissza lehet szerezni, s veszve csak az van, a miről a nemzet maga lemondott. Nem vélek hibázni, midőn állítom, hogy azon nagy, azon példátlan befolyás, melyet a nemzet határozataira gyakorolsz, azon álláspont következése, melyet 1861 -ben választottál.
88. oldal - Ma mi vagyunk e nemzet miniszterei, holnap mások lehetnek — ez mindegy — a miniszterium változhatik, de neked maradnod kell, oh hazám ! sa nemzetnek erőt kell teremtenie. Azért, minden balmagyarázatok kikerülése végett egyenesen, ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy midőn azt kérem: adja meg a képviselőház a 200 ezer főnyi katonát s erre szükséges pénzerőt . . . Kossuth pillanatnyira megszakitá beszédét, s ekkor következett a legfenségesebb jelenetek egyike.
89. oldal - Uraim ! mondani akartam még : ne vegyék e kérést a miniszterium részéről olyannak, mintha maga iránt bizalmat kivánna szavaztatni ; — kérni akartam még önöket uraim, hogy ha van valahol a hazában egy sajgó kebel, mely orvoslásra, ha van egy kivánság, mely kielégitésre vár : szenvedjen még egy kissé e sajgó kebel, s várjon még egy kissé e kivánság, ne függeszszük fel ezektől azt, hogy a hazát megmentsük (zajos kitörő helyeslés).
126. oldal - ... hatalom, kötelességüknek tartják ezen események iránt a nemzet nevében nyilatkozni: Magyarország királyi széke a nemzet előleges megegyezése nélkül, •csak az emberiség közös törvénye következtében a koronás király halála által ürülhet meg. A törvényes koronás király halála esetében az, kit az örökösödés közvetlenül illet, a nemzettel koronázási oklevelet kötni, az ország törvényeire s alkotmányára megesküdni...
214. oldal - Megőszültem a tapasztalásokban gazdag szenvedések iskolájában, az évek súlya, sa bú és bánat alatt. Nem személyes érdek, nem ingerültség, nem fontoskodási viszketeg szól belőlem. Nekem személyemre nézve nincs semmi várni, nincs semmi kivánni valóm, sem a nemzettől, sem az élettől. De keblemben fiatal erélylyel él, s fog élni halálomig a kötelesség érzete hazám iránt. E kötelességérzet ösztönzött e felszólamlásra.

Bibliográfiai információk