Gróf Zrinvi Miklós, 1626-1664, 3-5. kötet

Első borító
A. Magyar Történelmi Társulat Kiacása, 1900
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

170. oldal - ... keresd a gyönyörűséget, látod-e romlott hazánkat, melyet mi annyi vérontással, verésekkel és untalan való fáradsággal nyertünk, oltalmaztunk és sok száz esztendeig megtartottunk ; kövesd az mi nyomdokunkat, ne szánd fáradságodat, ne szánd véredet, ne szánd életedet. Ezekkel az ösztönökkel serkengetnek engemet nyugodalmomban.
341. oldal - Nints edgy dologis a hadakozásban, kinek két szüne ne légyen, kinek két ellenkező magyarázattya ne találtassák, és annak mindenikének történt példája lehet, kit követhetnénk. Ha egy nagy erősséget akarunk ellenségtül megvenni tűréssel, vagyon sok példánk reá, miképpen a vitéz hadnagyok tűréssel mindent meggyőztek ; és legfőképpen és az mi emlékezetünk alatt való franczoz kyrály Ludovicus 13. Rupellát. Ha akarunk erővel, vitézséggel, vakmerőséggel, vagyon...
268. oldal - oly hir hatott az táborra, mi is kapdosunk az királyságon, az bolha pezsegni kezdett bennek; mi tőlünk az jó király, se svéd, se Kazimir ne féltse*.* X. Károly nem is féltette, hiszen hadi szerencséjének szárnya ekkor csattogott a legmagasabban az ellene berzenkedő és lengyelekkel szövetkező Poroszország megtörésének idejében, Kázmér pedig hiában féltette, mert az egész országból alig volt még néhány mérföld a kezén, kénytelen-kelletlenül belenyugodott a lengyel...
176. oldal - PETTHŐ 2 Ugyanott, 359. 1. GERGELY krónikája megvolt a könyvtárá3 Ugyanott, 312. 1. bán és a régi időnél az ő elbeszélésökre 4 Ugyanott, 343. 1. A Vitéz Had- támaszkodik ; ott pedig a Tanais vagy nagy mind a két kiadásában Don he- Don szerepel. gunk elsőben tanulnánk, azután az mi alattunk valókat tanítanánk, hogy ne volnánk csúfjai a nemzeteknek és gyalázatja az mi dicséretes eltemetett magyar eleink tetemeinek*.
225. oldal - Én más valláson vagyok, mondta nekik, de a kegyelmetek szabadsága az én szabadságom, a kegyelmeteken ejtett sérelem rajtam ejtett sérelem. Volna bár 100,000 pápista mellett 100,000 lutheránus és 100,000 kálvinista vitéze a fejedelemnek : ők megmentenék a hazát*. 6 Csak oda tért szava ismét, a min lelke örökké 1 FABÓ ANDRÁS, id. m. 130. 1. lutheránus, kálvinista és katholikus vi2 Ugyanott, 157. 1. tézt emleget, úgy hogy a két választ 3 VITNYÉDY ISTVÁN levelei, ik 216....
161. oldal - ... Lajost ellenben kárhoztatja, hogy sem a török, sem a maga erejét idején meg nem tudta. «Ó gondatlanság, gondatlanság ! Ha a hadban szabad volna bis peccare, » kiált fel, — «Lajos király, tudós volnál a magad káráról; de nem szabad, és oda vagyon; boldog, a ki másoktól tanúi. »2 A hadban a vezérnek semmi másra nem kell gondot viselni, hanem szüntelen az ellenség veszedelméről, az maga megmaradásáról gondolkodni, még álmodni is ha lehetne, mint szintén a jó...
343. oldal - Ne aludjál, ne keresd a gyönyörűséget! Látod-e romlott hazánkat, melyet mi annyi vérontással, verésekkel és unta10. A magyar próza künyve Ián való fáradsággal nyertünk, oltalmaztunk és sok SZÁZ esztendeig megtartottunk? Kövesd az mi nyomdokunkat, ne szánd fáradságodat, ne szánd véredet, ne szánd életedet! Ezekkel az ösztönökkel serkentgetnek engemet nyugodalmomban.
158. oldal - Nem mondhatni egy országot boldogtalannak, az ki sok időkön által és sokáig hervadhatatlanul állott virágjában, és már alább kezdett szállani, mert ez a vége a világi dolgoknak; és nem mondhatjuk boldogtalanságnak azt, hogy ennek ez világi törvénynek...
108. oldal - ... esnünk a mi szerencsénken, ha megmaradást kévánunk, és úgy vessünk számot, hogy minekünk magunknak. Mert én nem látok egy szomszédot is, sem egy idegen nemzetet is, aki a mi kedvünkért örömest szerencséltesse a maga békességes voltát a mi veszedelmünkkel. A vízben haló embertűi fél a hajóban ülő is, hogy ötét is be ne vonja magával.
344. oldal - Ha azért most ékessen író historicusink nintsenek, nem tulaj donithattyuk nemzetünk íráshoz való restségének annyira, mint annak, hogy megholtak Mátyás királyok, s ujak nintsenek, kik indítanának új elméket és nevezetes okokat adnának az ékessen való Írásra ; holot(t) annak a...

Bibliográfiai információk