Oldalképek
PDF
ePub

INDEXES.

I. HEBREW INDEX.

.582 ,אֵלֶס +
.3814 ,אָלֶס +
.1266 ,אלמה +
.14418 ,אלף +

.88 ,אלפיס f
.*33 אמונה
.I17 ,אמים +
.63 ,אמלל +

.198 ,אמן *
.lxxxiii ,אָמֵן

.122 ,אֲמָן +
.589 ,אמנס f
.34 ,אמר לי
.*4 ,אמר כלנגן
.s2 i915 ,אֹמֶר :

.127 ,אמרה :
.I3511 ,אמרי :

.Is2 ,אמת:

.9o10 ,אנה +
.269 85 ,אנוש *

.67 ,אנחה *
.227 ,אנכי

.25 ,אנף +
.126 ,אנקה +

.6921 ,אנשׁ
.5 ,אנשי דמים +
.687 ,אסיר +

.25 ,אף
.1816 ,אפיק #
.122 ,אפס +

.28 ,אֶפֶס f

.185 ,אפף +
.46 1326 ,אפרתה

.846ן ,ארנה?

422

.3785 ,אזרח
.2223 ,אח *

.28 ,אחזה *
.I195 ,אחלי +
.4o18 ,אחר *

.164 ,אַחֵר *
.3737 ,אחרית *
.5810 ,אטר +
.585 ,אטם f
.210ן ,אי *

.*3 ,איבf
.1819 ,אֵיו *
!It ,אין *
.6615 ,אַיִל; ,אי :

.885 ,אֲיָf
.1834 ,אילה +
.2220 ,אילותי +

.*55 ,אימה
.!121 ,.adv אין

.34 ,.n אַיִן
.*17 ,אישׁון +
.7415 ,איתן :
.144 ,אכלן
.3123 ,אכן
.n., lxx אל :

.5913 ,אלה *
.86 ,lxx-lxxii ,אלהים
.1832 ,lxxi ,אלוה ]

.5514 ,אלוף +

.I43 ,אלה +
.202 ,אלהי יעקב *

.965 ,אליל
.3119 ,אלס :

.16 ,אנו
.8812 ,אנרון +

.919 ,אניון *
.2213 ,אניר :
.3514 ,אנלf

.557 ,אנרt
.6814 ,אנרה +
.IO785 ,אגס :

.82 ,ארון :
.82 ,אדיר *

.85 ,ארס #
.lxxi ,אדני :

.163 ,ארר *
,851, 276 ,אהֶל

.459 ,אהלות +
.I3218 ,אוה ?
.1205 ,אויה +
.717סI ,אויל *

.13 ,אול +
.386 ,אולתf
.851ן ,אין ז

.56 אָיִן

.4510 ,אופיר +
.33 ,אוצר *

.4 ,אור *
.I3912 ,אורה +
.8314 ,אות +
.659 ,אוֹת ?

.25 ,אז *
.519 ,אזוב +
.1244 ,אזי

.54 ,אזן *
.176 ,אזֶן
.1838 ,אזר

.1815 ,.n בָּרָק:

.1827 ,נרי
.vb. 4o10 נשר }
.169 ,.n בָּשָׂר :

.22l8 ,בשן#
.3525 ,בשת

.8o18 ,ארה +
.1328 ,ארון :

,89 ,ארח f
.2217 ,ארי *
.78 ,אריה ?
,25 ,ארף :
.484 ,ארמון :
.218 ,ארשת +

.I16 ,אשׁ *
.45 אֲשׁוּרן
.210ן ,אשׁכר +
.11; ,.vb אשס

.6822 ,אָשָׁס ?
.6g ,אשמה#
.63 ,אשׁמורה +
.I275 ,אשׁפה +
.I13 ,אשׁפת *

.4r4 ,אשׁר
.11 ,אֲשֶׁר +

.Il ,אשׁרי +
.6832 64 ,אתה *

.904 ,אתמול +

.942 ,גאה *
.1710 ,גאות :
,1915 ,גאל :

.1298 ,גב
.adj., IoI5 נָנהּ

.ס1 ,.n גבַהּ :

.854ן ,גבול}
.84ך גבולה :

.I96 ,גבור *
.'20 ,גבורה :

.*83 ,גנל +
.6816 ,גבנן +
.24ן ,גבעה

.125 ,גנר *
.I232 ,גברת *

.Io28 ,גג #
.1830 ,.n.m גְדוּד *

.6s11 ,גדוד *
.1851 ,גדל
.7:11 ,גדע *
.624 ,גרר *
.624 ,גדרה#
.gol0 ,גוז +

.2l ,גויס
.IIof ,גויה +

.55 ,.I ,גור :
.2234 ,.III ,גור *

.165 ,גורל

.726 ,גז+

.716 ,גזה +
.3510 ,.vb. and n גזל +

.886 ,.vb גזר *
.13618 ,.n גֶזֶר +
.189 ,גחלת +

.*23 ,גיא *
.ב21
,.vb, and n גיל *

.19דן ,גלגל
.1816 ,גלה ]

.236 ,בית
.84 ,בכא *
.6911 ,בכה

.69 ,נכי *
.3914 ,בלג +

,323 ,נלה}
.7319 ,בלהה ז

.19 ,בלי f
.185 ,בליעל :
.9211 ,בלל :
.329 ,בלס +
.210 ,בלע f

.*52 ,בְּלַע +
.1882 ,בלעדי *
.1834 ,במה#

.I12 ,במו +
.48 ,בני אדם
.44 ,בְּנֵי אִישׁ }
.1845 ,בני נכר
.lxv ,בני קרח

.*3 בער :
.ד881 ,בעותיס +

.848ן ,בעיר +
.Io628 ,בעל פעור +

.185 ,בעת +
.3o10 ,בֶּצַע :
.613ן ,בצר *
.*3r ,בצרה +
.7415 ,בקע +

.י27 ,בקר :
.274 54 בֹקֶר
.6615 ,בָּקָר ?

.6:14 ,בַר
,(.n. (+

.2l2 ,נר +
.1485 5r12 ,נרא

.847ן ,בר :
.Io417 ,ברוש
.6922 ,נרות +
.י139 ,ברח :

.*73 ,נריא +
.I0716 ,בריח
.2519 ,נרית :

.13; בֵּרַךְ }
.1847 ,בָּרוּךְ :|

ta n. (Aram.), 213.

.5524 ,באר *
.386 ,באשׁ f
.258 ,בגד *
.516 ,בר
.49 ,נוו

,25 ,נהל :
.833ן ,נהלה +
.88 ,בהמה
.3rl9 ,בוז +
.16ך ,בור

.611 ,בוש#
.6*89 ,בושה +

.154 ,בזה#
.Iogl ,בזז

.6831 ,נזר +
.881ן ,בחור ?
.894 ,בחיר +

.10 ,בחן#
.2y12 ,בחר *
.Io638 ,בטא +

.46 ,בטח

.49 בְּטֵה

[ocr errors]

14

.51° .n הוה *

.558 הום +
,624 ,הות +

.58 ,היכל f
.6825 ,הליכה +
.56 ,xx ,הלל #

.229 ,גלל

.13916 ,גלס +
.234 1912.14 143 88 ,גס
.284 ,גמול .פך הגמל +

.719 ,גמר +
,.Vol. II ,גער *
.1816 ,גערה +

.188 ,געש +
.847ך ,גפן
.I16 ,גפרית *

,55 ,גר
.3r23 ,גרז +
.IIg20 ,גרס +
.3r23 ,גרשׁ
.6810 ,גשׁס f

,Iolo ,יכה +

.933 ,רכי +
.1414 ,.n וָלן
.412 .adj ל #

.1830 ,דלג +
.3o2 ,ילה +
.I165 ,ולל :
.I1928 ,דלף +

,יין ,דלקf
.823ן ,דלת +
.ין1 ,.I ,רמה *
,4913 ,.II ,דמה

.585 ,דמות t

.832 ,דמי +
.1712 ,רמין +

.45 ,דמסf
.I6729 ,יממה +

8311 ,דמן +

7311 ,רעה +
.Ir812 ,דען *

.198 ,דעת ?
.5o20 ,דפי +
.1843 ,יקק :
.588 ,דרה +

.11 יֵרֶךְ *
.718 דין
.911 ,דרשׁ }
.232 ,דשא *
.204 ,דשׁן ?
.369 דֶשֶׁן#
.2230 ,דָשֶׁן +

.74 ,הלס f
.7310 הֲלים f
.163 ,הֵמָה
.י39 ,המה#
.3716 המון :
.1815 ,המסf

119, 517

.Ioll ,יסתיר פניf

.3o12 ,הפך :
.26 ,הר קדש +
.I18 ,הרס |

.46 ,זבח #
.4915 ,זבלן

,1914 ,ז *
.1912 ,זהר :

.916 ,זו +
.820ך ,זוב #
.14412 ,זוית +
.1882 ,זולתי
.1245 ,זידון +

.foll ,זיז +
.516 ,זכה +
.85 ,זכר f
.66 ,זֵכֶר ?
.129 ,זלל +
.I16 ,זלעפה +

.129 ,זלת +
.174 ,זמה
.xxi ,זמירז
.178 ,זמס :
.xxi ,זמר +
.xxi ,זמרה +
.14418 ,ז+
.7327 ,זנה +
.432 ,זנח *
.12ן ,זעס f
.1498 ,זק *
.19ן ,זקנה +
.14514 ,זקף +

.8810 ,ואנז
.3819 ,ראג *

.1811 ,ראה +
.Ir812 ,דבורה +

.282 ,דניר *
.*33 יָנָר t

.5 ,ינר
.848ך וְנֵר *
.IIo4 ,דברה +

.206 ,רגל +
,425 ,ורה *
.817 ,דוד +

.4r4 ,דוי +
.9417 ,דומה +
.223 ,דומיהן
.2215 ,דונג +
,8411 ,דור +

.Iof ,דור
.5614 ,דחי +
.14ol2 ,דחף +
.6815 ,ריה + .ך דין#

.96 דין :
,686 ,!אָן ?

.910 ,דן +

.24ן ,רכא #
.3419 ,.adj הַכָּא *

,904 .n רַנָא +

.321 האח +

.3r הֶבֶלן
.62l1 ,הכל +

.12 ,הגה#
.909 הֶגֶה *
.494 ,הגות +

.52 ,הגיגן
,1915 ,הגיון +

.83 ,הגרי#
.IIol הרס +

.86 ,הרר *
.29 ,הדרה

.82 ,הור#

.3780 ,חכמה:

I, 4814 848 1227.

,127 ,זקק +
.1394 ,זרה
.26ן ,זרזיף ז
.7718 ,זרס ז

.6814 ,חפה +
.3123 ,חפז :
.1820 ,חפץ

.12 ,חֲפֶץ *
.56 ,חָפַץ
.346 ,חפר
.64 חפשׂ *
.64 ,חֲפֶשׂ +
.886 ,חפשי *

.י29 ,חצב :
.5524 הערה :
.Ii962 ,חצות +

.י129 ,חצן +

.7718 ,חצץ +
.I., 6s5 ,חָצַר *
.II., 1o8 ,חָצֵר :

.27 ,חק *
.6o9 ,חקק +
.Io619 ,חרב *

.י9 חרנה *
.324 חרבון +

.1846 ,הרג +
.188 25 ,חרה :

.25 ,חרון :

.6814 ,חרוץ 7
.1338 8918 42° חֶרְמון *

.741 ,חרף +
.Is8 ,חרפה
,*73 ,חרצבות t

.3516 חרק +
.1298 ,.I ,חרשׁ }
.281 ,.II ,חרשׁ *

.3814 חֵרֵשׁ |
.1914 ,חשׂף *
.299 ,חשׂף *
.Io2 ,חשב *
,281 ,חשה *
,694 ,חשׁךְ *
.1812 ,חשכה ז|
.6832 ,חשמנים +
.9114 ,חשק :
.527 ,חתה +

.179 ,חלנן
.1714 ,חלו +
.3518 חלה *
.7320 ,חלום

.4r4 ,חלי :
.6927 ,.n חלי :

.105 חלל :

.1261 ,חלס :
.II48 ,חלמיש +

.90 ,חלף :

.66 ,חלץ#
.19; חלק :
.165 חֵלֶק :

.128 ,חלקה +
.*35 ,חלקלקות +

.851ן (חס
.1911 ,חמו
.Io624 ,חמרה *
.62 ,.n חֵמָה
.י19 ,חַמָּה +
.394 ,חמס : ,יין ,חמס :
.7321 ,.I ,חמץ *
."ון ,.III ,חמץ +

.464 ,חמר +
.759 חֶמֶר *
.I45 ,חנה *

.*38 ,חבורה +

.15ן ,חנלן
.45% חָבֵר :
.586 ,חנר :

.586 חֶנֶר *
.1478 ,הבשׁ

.426 ,חגג *
.*57 ,חר t
.217 ,חדה +
.364 ,חדלf
.39 חָבֵל
.5.12 ,חרש +
.334 ,חָרָשׁ
.198 ,חוה +
.827ן ,חיל f
.*29 ,.I ,חול +
.II., Iob ,חול :

.2l8ן ,חוסן
.2220 ,חושׁ *

.Ir4 ,חזה *
.8ol4 ,חזיר +
.3519 חָזָק :
.182 ,חֲזֶק *

.45 ,חטא
.'sr חֵטְא #
.32l ,חטאה +
.il ,הטאיס f
.2x18 ,חטאת :
.14412 ,חטב *

.109 ,חטף +
.2718 1847 ,חי *

.496 חידה :
.2227 ,חיה *
.6811 ,חַיָה +

.76 ,חיים *
.13615 6o14 491 ,חַיִל

.3518 ,חיק *
.Solo ,חיתו
.3320 ,חכה
.*19 ,חכס f

.8615 ,חנון

.358 ,חנית *

.35 ,חנם |
.7847 הנמל +

.42 ,חנן *
.ro698 3516 ,חנף :

.3516 ,חָנֵף :
.*4 ,הסר
.44 חֶסֶר :
.212 ,הסה +

.44 ,חסיר ?
.Io417 ,חסידה +
.846ן ,חסיל +
.899 ,חסין +

.899 ,חסן +
.196 ,.n הִפָּר *

.3714 ,טנח £
.916 ,טבע $

« ElőzőTovább »