Magyarország történelme, 6. kötet

Első borító
Heckenast Gusztáv Tulajdona, 1863
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

141. oldal - Iákkal s mellékjövedelmekkel adatott légyen ő felségétől; s az ily féle ajándékok is a szokott mellékjövedelmek közé tartoznak." Ily ember kezében eleve is el volt vetve a koczka a vádlottak felett, kiket az említett német röpirat, egyezőleg Kazinczy Ferencz idézett állításaival, általában ekként jellemez : „Nagyobb részök magasra törekvő, nagy tehetségű, fiatal jeles férfiakból, kedvelt írókból, tisztelt tudósokból áll vala ügy annyira, hogy azt lehete...
53. oldal - S boldogabbak lesztek-e tehát, ha saját földterületen laktok ugyan, de egyszersmind önkényes hatalomnak lesztek alávetve? Nem bánom nevezzétek ezt boldogságnak, nekem az nem kell Higyjétek nekem, nem a földterület egymaga s ennek physikai állapota ad léteit a nemzetnek, hanem az abban lakozó népnek polgári állapota, a nemzetnek saját közjoga, sa lakosoknak a polgári törvények általi összeköttetése, ezek adják meg külön mindenik nemzetnek a formát, a létezést. Ezek...
293. oldal - Magyarok! Ez az a mit Európa tőletek vár, mely most reátok néz; ezt kívánom tőletek én is : állandó, bizonyos békességet kereskedésbeli szabad közlekedést velem, és tökéletes függetlenséget és bátorságot. Ily jutalom vár titeket, ha dicső eleitekhez, és önnön magatokhoz méltók akartok lenni. „Nem fogjátok ti ezen jó szándékból eredő és a...
131. oldal - ... árusokat és -az újságírókat, kik a szabad nemzetek történeteit hirdetik, meg nem gyilkolják, s végre Magyarországot a többi nemzetektől Csina falaival el nem zárják.
131. oldal - Jobb lenne tehát a népnek jogait visszaadni, mielőtt azokat maga visszakövetelné, miuek meg kell történnie. — Alkottassék az országgyűlésen két tábla : a felső a mágnások és nemesek, az alsó a polgárok és parasztok számára.
130. oldal - Innen van, hogy a magyarok soha sem dolgoznak ki gyökeres reformot; csekélységekkel bíbelődnek; a törvények régi zavarát tűrik; az ünnepélyeket, szertartásokat szeretik; az elsőségről, előbbülésről vitatkoznak : ha a görög hitű a római vallásuak közt ül, a hazát veszélyben forogni hiszik.
7. oldal - Szabó már 1788-ban irájegy költői epistolájában id. Ráday Gedeonhoz : ,, — — Gyönyörű szellő kezd lengeni s vidám Hírt említ puha szárnyaival. Mély álmok oszolván, Minden tájékon, mintegy jeladásra, sereggel Összetett vállal, szívvel, felkeltek az írók : A tudományt magyar ajkra veszik; terjednek az ékes Elméknek szüleményi folyó s versbéli beszédben : Még soha sem volt ily buzogás : egy kincse s örökje Védelmét fel, al és...
293. oldal - Válaszszatok királyt magatoknak, olyan királyt, a ki érettetek országoljon, a ti hazátoknak kebelében, ti közöttetek lakjék, éa a kit a ti polgártársaitok és katonáitok vegyenek körül ! „Magyarok! Ez az a mit Európa tőletek vár, mely most reátok néz; ezt kívánom tőletek én is : állandó, bizonyos békességet kereskedésbeli szabad közlekedést velem, és tökéletes függetlenséget és bátorságot.
131. oldal - A hivatalok betöltésében .semmi tekintet ne legyen vallásra, születésre, osztályra stb." Laczkovics egy más, még 1792-ben irt se czím alatt : „A keresztény vallásban magát oktatni vágyodó utazó ember" — közzé tett munkája által annyira magára vonta a figyelmet, hogy az udv.

Bibliográfiai információk