Oldalképek
PDF

- Quia mclior est dies una in atriis tuis: super millia, .,

Elegi abjectus esse in domo Deij magis quam babitare in tabernaculis peccatoium.

Quia.!misericordiam et veritatem diligit Dominus:. Deus gratiam ct gloriam dabit.

Domrous non privabitboiiis: ambulantes in innocentia.

Domine Deus rvirtutum: bcatus bomo qui spcrat in te.

PsAAMi/s «4- • F>enedixisti , Domine , tcr-D raia- tuam: avertisti captivit*tem ab Jacob. ...

Remisisti ■ iaiquitatem plebis tuac: operuisti omnia pcccata.'eorum. •; •..•■'•

Mitigasti omnemiram tuam: avertisti ab ira indignationis tuae.i i . i : : •: • ■

Converte nos, Deus salutaris noster^ et averte iraeutuliam tuam a nobis,

Ne in aetemum irascaris nobis: aut extcndas iram tuam 2' genoratione et progenic.

Detis, ttu convcrtens vivificabis nosj ct plebs tua ,la?tabitur in te, . ,.i . tOdtonde nobis, Domine , misericordiam tuami et<salutarc itiium. da nobis.

Audiam quid loquatur in me Dominus Dcus;quoniam loqueturpacem in ptebcm suam: et sape* sanctos suosct ineos qui cunvertuutUr. coram ipso.- 1

. Vcrumfamen prope timcntes eum salutare ipsius: uliubabitset gloria in terra nostra. --Alisericordia et :veritas obviaveruut sibi : justitia ct paa complexae, sunt se. • ■ r

Vcritas de terra orta est j ct> justitia de ceelo prospcxit. i Etaiim Dominus dabit bc-> niguitatem: ct terra nostra dabit fructum suuni, i

iJustitia antc >eum ambulabit: et ponet in via gressus suos.

Gioria Patri et Filio etc.

Ant. Tu hcereditabis in omnibus gentibus. Kyr.Kyr. Kyr. i

y. Bencdictus cs, Dcus. .-.HV«" Amen. .■■•■'

IN NOCTURNO H.r

• ■ Ant Custodi animatn r»/eatn, Domine. - ...

PsALMVS 85

rclina, Dominc, aurcm tuam et exaudi mc: quoniaui egcnus et paupcr sum cgo.

Custodi auimam meani, quo-> niam sanctus sum: salvum fac scrvum tuum, Dcus meus, sperantem te. :.. ■

Miscrcre milii, Domine:quQ^ niani: ad tcolamavi tota die.

Laetifica animam senri tuii quoniam ad te, Domiue, lc-« vavi animam mcam. .

Quoniam tu, Domine, sua^ vis ac mitis es: ct copiosus

mei} da potcstatem puero tuo: et salvum fac filium anrilix tuac.

Fac mecum signum in bonum, ut videant qui odcrunt me et confundantur: quouiam tu, Dominc, adjuvisti mc ct consolatus es me.

Psalmds 86. ■ i mondiligit Do-. minus portas Sion super omnia tabernacula Jacob.

Gloriosa dicta sunt de te, Civitas Dei: memor ero Baliab et Babylonis scientibus me.

Ecce alienigcnx et Tyrus ct populus ./Ethiopuin: hi fueruut illic. Mater Sion dicct: Hoino et

Fundamenta ejus in m tibus sanctis : dilitrit

iii misericordia omnibus invocantibus te.

Auribus percipe, Domine , orationem meain: et intende voci deprecationis mese.

In die tribulationis meae rlamavi ad te : quoniam exaudisti me.

Non est similis tibi in diis, Domine: et non est secundtun opera tua.

Omnes gentes quascumque frcisti, venient: ct adoraburvt coram te , Domine.

Et honorificabunt nomcn tuum, quoniam magnus cs tu et faciens mirabilia: tu es Deus solus.

Deduc me,Domine, in via tiia: et ingrediar in veritate tua. homo factus est in ca: et ip"se

Lztetur cor mcum: ut ti- fundavit eam Altissimus. meat nomen tuum. Dominus narrabit scripturas

Confitebor tibi, DomincDcus populorum et principum: ho

rum qui fucrunt in ea.

Sicut Ixtantibus omnibua uobis: habitatio cst in te. Psalmus 87.

Domine Deus salutis mese: in die clamavi ct noctu coram te.

Intret oratio mca in conspectu tuo: inclina aurem tuam ad precem mcain, Domine.

Quia repleta est malis anima mea: et vita mea ad infernum appropiavit.

iEstimatus sum cum descendentibus in lacum: factus sum sicut homo sinc adju

meus ,

toto corde meo:

ct glorilicabo nomcn tuum in xternum.

Quiamiscricordiatua magna est super mc: et eruisti animam m. am ev inferno infcriori.

Deus, injusti insurrcxcrunt super mc: et synagoga potcntium quxsicrunt animam meam.

Non proposuerunt te in conspectu suo: et tu, Domine Deus Busericors et miserator, longanimis et multum misericors et verax. .

Hespicc in mc et misercre

torio, inter mortuos libcr.

Sicut vulncrati dorniientes in monumentis quorum non meministi amplius: et ipsi de manu tua expulsi siint.

Posuerunt me in lacu inferiori: in tenebrosis et in umbra mortis.

In mc confirmata cst ira tua: et omnes elationcs tuas super me induxisti.

Eiongasti notos meos a me: posucrunt me in abominationcm sibi.

Traditus sum et non egrediebar: oculi mei infirmati sunt prae inopia.

Clamavi ad te, Domine: tota die expandi manus meas ad te.

Numquid mortuis facies mirabilia? aut medici suscitabunt et confitebuntur tibi?

Numquid enarrabit aliquis in scpulcro misericordiam tuam: aut veritatcm tuam in pcrditione?

Numquid cognoscentur in tcncbris mirabilia tua: aut juStitia tua in terra oblitcrata?

Et ego , Dominc, ad te cla-mavi: et mane oratio mea prseveniet te.

Ut quid, Domine, repulisti animam meam: avertis faciem tuam a me?

Egenus sum ego et in laboribus a juventute mea: exaltatus autem, humiliatus

sum.et confusus.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ant. Jn coelis pratparabitur.

Psaimus 88.

Misericordias tuas, Domine: iri aeternum cantabo. In gcneratione et progenie: prommciabo veritatcin tuam in ore mco.

Quoniam dixisti: In aeternum misericordia aedificabitur: in coelis ptaeparabitur vcritas tua. . ..

Disposui testamentumelectis meis: juravi David servo meo.

Usque in aHernum praeparabo semcn tuum : et aedificabo in generatione et proenie scdem tuam. ,. >.i Confitebuntur cceli mirabw |liatua, Domine: et veritatem tuam in ecclesia sarictorum.

Quoniam quis in nubibus aequabitur Domino? aut quis similis erit Deo inter iilios Dei?

Deus qui glorificatur in conrilio sanctorum: magnus et roetuendus supcr omnes qui in circuitu ejus sunt.

Domine Deus virtutum, quis similis tibi? potcns es,Domiue: et veritas tua in circuitu tuo.

Tu dominaris potestati maris: motum autem fluctuum ejus tu mitigas.

Tu humiliasti sicut vulneratum supcrbum: et in virtute brachii tui dispersisti iiiimicos tuos.

Tui sunt cceli et tua est terra: orbem terrarum ct plcnitudinem ejus tu fundasti.

Aquilonem et marc tu creasti: Tliabor et Hermon. in noraine tuo exultabunt.

Tuum brachium cum potentia: tirraetur manus tua , et exaltetur dextera tua. :i . ■

Justitia etjudicium prseparatio scdis tuae: miscricordia et veritas praivenient ante faciem tuam.

Beatus populus qui scit jubilationem: Domine, in luraine vultus tui ambulabunt.

Et in nomine tuo exultabunt tota die: et in tua justitia exaltabuutur.

Quohiam gloria virtutis eorura tu cs: etia tua justitia

exaltabitur comu nostrum.

Quia Domini est assumtio nostra: et Sancti Israel, Regis nostri.

Tunc Iocutus e.s in aspcctu fihis tuis, et dixisti: Posui adjutorium super potrntcin.

Et exaltavi Electum de po» pulo mco ^ inveni David scrvum mcum: oleo saucto mco unxi eum.

Manus cnim mea auxiliabitur ei: et brachium mcum confortabit cum.

Nihil proficiet inimicus in eo: et filius iniquitatis non adjicict nocere ei.

Et concitlam a facie ejus inimicos ejus: et odicntes cum in fugam convcrtam.

Et veritas mea et miscricordia mca cum eo: ct in nomine meo cxaltabitur cornu cjus.

Et ponam in mari mauuiu ejus: ct in fluminibus dcxteram cjus.

Ipsc invocabit me: Pater meus cs tu: Dcus meus et susceptor salutis mtx.

Et ego primogeuitum ponain illum: excclsum prae regibus terras. ',. . ,• ■

In setcrnum custodiam illi misericordiam meam: et testamcntum meum fidele ipsi.

Et ponam in sa?culum MPi culi scmen ejus: et sedcm ejus sicut dies cceli.

Si dercliquerint filii rjus

mcam: et in judiciis meis non ambulaverint. ■ Si justitias mcas profana ycrint: et mandata mea non custodicrint.

Visitabo in virga iniquitatcs eorum: et in llagellis peccata eorum.

Misericordiam autem meam non disperdam ab eis: nequc noccbo eis in veritate mea.

Sed neque profanabo test» mentum mcum: ct quae procedutit per labia mea, nor faciam irrita.

Semel juravi in sancto mco: si David mcntiar.

Scmen ejus in acternum manebit, et sedes ejus sicut sol in conspectu meo: cF sicut luna perfecta in aeternum, et testis in coelo fidelis.

Tu autcm expulisti et sprevisti nos, distulisti Christum tuum: everlisti testamentum servi tui, profanasti in terra sauctitatem ejus.

Destruxisti omnes macerias ejus: posuisti munitiones ejus in formidinem.

Diripuerunt eum omnes transeuntes viam: factus est in opprobrium vicinis suis.

Exaltasti dexterani inimicorum cjus: lxtificasti omnes inimicos ejus.' 1

Avertisti adjutorium gladii cjus: et non es auxiliatus ei in bcllo.

Dissolvisti eum ab cmundatione: et sedem ejus in terram collisisti.

Minorastidiestemporis ejus: et profudisti eum confusionc.

Usquequo, Deus , averteris in fiuem: exardescit sicut ignis ira tua?

Mcmorare quae mea substantia: numquid vane constituisti filios hominum?

Quis est homo qui vivet ct non videbit mortem? eripicns animam ejus de manu ihferi?

Ubi sunt misericordiae tua; antiquae, Dominc: quas jurasti David in veritate tua?

Memor csto, Domine , opprobrii servorum tuorum: quod continui in sinu meo multarum gentium. '■

Quodexprobraveruntinimici tui, Domine : quod exprobraverunt commutationcm Christi tui.

Benedictus Dominus in a;ternum: fiat, iiai.

PsiLMUS ik). ITT\ omine , refugium factus UJ es nobis: a generatioue et progenie.

Priusquam montes fierent, aut hrmaretur orbis terra;: a saeculo et in saeculiint tu es;

Ne avertas hominem in humilitatcm; et dixistii Coriver* timini, iilii hominum.

Quoniam mille anni antc oculos tuos , Doiuinc , 'sicuf

« ElőzőTovább »