Oldalképek
PDF

Vovetc ct rcddite Domino Dco vcstro: omncs qui in circuitu cjus sunt, offerentmuncra terribili Uco.

Tnrribili et ci qui aufert spirittnn principum: tcrvibili apud reges tcrree.

Gloria Patri ct Filio ctc.

Airt. Parce, Domine, pauperi et inopi. Kyr. hjr. hyr.

■jK Bencdictus cs, Dcus.

K. Amen.

IN NOCTURNO II.

Ant. Memor fui Dei.
Psalmp» 76.

Voce mea ad Dominum clamavi: vox mca ad Dcum, et respexit me.

In dic tribulationis meae Dcum exquisivi manibus meis coram eo nocte: et non sum deccptus.

Ncgavi consolari animam mcam: memor fui Dci. et dclectatus sum.

. Exercitatus sum: et dcfccit paulispcr spiritus meus.

Anticipaverunt vigilias oculi mei: turbatus sum et non sum lonutus..

Cogitavi dies antiquos , et annos aeternos in mcnte liabui: et meditatus sum.

Nocte cum corde meo cxercitabam: et ventilabam spiritum meum. >

Numquid in setcrnum projicict Dominus? et non apponct ut beneplacitum sit adbuc?

Aut in finem misericordiam suam abscindct: ct complebrt vcrbum a gencratione in gcnerationem?

Aut oblivisccturmiscreri Deus? aut conliucbit in ira sua misericordiam suam?

Et dixi: Nunc ccepi: liaec mutatio dcxteras Excelsi.

Memor fui operum Domini: quia memor cro ab initio mirabilium tuorum.

Et mcditabor in omnibus 0peribus tuis: ct in obscrvationibus tuis cxercebor.

Deus , in sancto via tua } quis Deus magnus sicut Deus noster? tu es Deus qui facis mirabilia solus.

Notam fecisti in populis virtutem tuam: liberasti in bracbio tuo populum tuum, filios Jacob ct Joseph.

Vidcrunt tc aqux, Deus , viderunt te aquae, et timuerunt: turbata; sunt abyssi.

A multitudine sonitus aquarum: vocem dedcrunt nubes.

Etenim sagittae tuae transierunt: vox tonitrui tui in rota.

Illuxcrunt fulgura tua orbi tenoe: commota est et contremuit terra.

In mari via; tua? et semitw tune in aquis multis: et vestigia tua non cognosccutur.

Dcdtixisti sicut oves populiim tuum: in manu Moysi et Aaron.

Attenditc , populus meus, legem meam: inclinate aurcm vestram in vcrba oris mei.

Aperiam in parabolis os meum: loquar propositiones ab initio.

Quanta audivimus et cognovimus ea : ct patres nostri narravcrunt nobis.

Non sunt occultata a filiis corum: in gcncrationc altcra.

Narrantes laudcs Domini et virtutes cjus : ct mirabilia cjus qua; fccit.

Et suscitavit tcstimonium in Jacob:etlegemposuit in IsraeL

Qux mandavit patribus nostris ut nota facercnt ea filiis suis: ut cognoscat generatio altcra.

Filii qui nascentur, exsurgent: ct narrabunt ea filiis suis.

Ut ponant in Deo spemsuam et non obliviscantur operum Dei: etmandata cjus exquirant.

Ne fiant sicut patres eorum, genus pravum et peramarum: genus quod non direxit cor suum, nec cst creditus cum Dco spiritus cjus.

Filii Ephraim intendentes ct mittentcs arcum: conversi sunt in die bclli.

Nuu custodierunt tcstamcn

tum Dci: et in lcge cjus noluerunt ambulare.

Et obliti sunt benefactorum ejus: et mirabilium ejus quse ostendit eis.

Coram patribus eorum fecit mirabilia in terra iEgypti: in campo Tancos.

Interrupit mare et perduxit eos: statuitaquasquasiin utre.

Et deduxit eos in nube diei: ct tota noctc in illuminationc ignis.

Interrupit petrani iu tlescrto: et adaquavit eos velut iu abysso multa.

Et eduxit aquam dc petra: et deduxit tamquam llumina aquas.

Et apposuerunt adliuc peccare ei: et exacerbaverunt Excelsum in siccitate.

Et tentaverunt Deum in cordibus suis: ut pctcrent cscas animabus suis.

Et male locuti sunt de Dco ct dixerunt: Numquid polerit Deus pararemensam in deserto?

Quia percussit petram , et fliixciunt aqua;: ct torrcntes inundavcrunt^

■ Numquid et panem potcrit dare: aut parare mensam populo suo?

ldeo audivit Doniinus et distulit, et ignis accensus est in Jacob: et ira ascendit in Israel. \

Quia non crcdiderunt in Dcum: ncc speravcrunt in salutare cjus.

Et mandavit nubibus desupcr, ct januas cceli aperuit: ct pluit illis manna ut manducarcnt.

Pauem coeli dedit cis: panem Angclorum manducavit homu.

Frumentationcm misit eis in abimdantia, ct cxcitavit Austrum dc ccelo: ct induxit in virtute sua Africum.

Et pluit super cos sicut pulvcrein carnes: et sicut arenam maris volatilia pennata.

Et cecidcrunt in medio castroruin corum: circa tabcrnacula eorum.

Et manducaverunt et saturati sunt nimis: ct desidcrium eoruni attulit cis.

Non sunt fraudati a desidcrio suo: adhuc csca eorum «rat in orc ipsorum, et ira Dci ascendit in eos.

Et occidit plurimos eorum: ct elcctos Israel impedivit.

In omuibus his peccaverunt adhuc: et non crediderunt in mirabilibus ejus.

Et dcfecerunt in vanitatcs dics eorum: et anni eorum cum festinantia.

Cum occideret eos, tunc quaercbant eum: et converte bautur ante lucem et vcnie bant ad cum.

Et rememorati suut quia Dcus adjutor corum cst: et

Deus cxcelsus libcrator corum

est.

Et dilexerunt eum in ore suo: ct lingua sua mcntiti sunt ei.

Cor autem eorum non crat rectum cum eo : nec fides habita est illis intestamcnto ejus.

Ipse autem est misericors ct pius, et propitius fict pcccatis corum: et non dispcrdct.

Et abundavit ut averteret irain suam: et non acccndit omnem iram suam.

Et rememoratus est quia caro sunt: spiritus vadcns et non rediens.

Quoties cxacerbavcrunt cum. in deserto: in iram concitaverunt eum in terra sinc aqua?

Et conversi sunt et tentaverunt Dcum: et Sanctum Israel exaccibaverunt.

Non sunt remcmorati manus ejus: qua dic liberavit cos dc manu tribulantium.

Sicut posuit in iEgypto signa sua: et prodigia sua in campo Taueos.

Et convertit in sanguincm ilumina eorum: et pluvialcs aquas eorum ne biberent.

lmmisit in eos muscam caninam et comedit cos: et ranam, ct exterminavit eos.

Et dedit aerugini fructus eorum: ct labores eoruinlocustse.

Et occidit in grandine vincas corum: et moros corum in pruina.

Et tradidit grandini jumcnta eorum: et posscssiones eorum in ignem.

Immisit in eosiram indignationis Su.t: iudignationem , iram et tribulationes , iramissiones pcr angelos malos.

Viam fecit scmitx irse suae, ct non pepercit a mortc aniuiabus eorum: et jumcnta corum in morte concliisit.

Et percussit omne primogenitum in tcrra J^gypti: primitias oranis laboris ipsorum in taberuacuiis Cham.

Et abstulit sicut oves populum suum: et perduxit eos tamquam gregem in deserto. Et deduxit eos in spe , et non timucrunt: ct iniinicos eorum operuit mare.

Et induxit cos in montem sanctificationis suse: montcm luinc quem acquisivit dcxtcra ejus.

Et cjecit a facie eorum gentes: et sortc divisit cis terrain in funiculo distributionis.

Et habitare fecit in tabernaculis corum: tribus Isracl. Et tenlaverunt ct e.xacerbavcrunt Deum excelsum: et testimonia cjus non custodierunt Et averterunt se et non observaverunt pactum: quemadmotlum patres eorum.

Et conversi sunt in arcum perversum: in iram concilavcrunt Ciiui iu collibus suis: Pars Ilyetn.

ct in sculptilibtts suis semulati suut eum. ,

Et audivit Deus et sprevit: et ad nihilum redcgit nimis Israel.

Et repulit tabernaculum Silo: tabernaculum iu quo habitavit inter homincs.

Et tradidit in captivitatem virtutes eorum: et pulcritudines eorum in manus inimici.

Et conclusit in gladio populumsuum: et lucreditatem suam sprevit.

Juvenes eorum comedit ignis: et virgincs eoium non sunt lamcntatae.

Sacerdotes eorum in gladio ceciderunt: et viduo; eortini non ploraverunt.

Et excitatus est tamquam dormiens Dominus: tamquam potens crapulatus a vino.

Et pcrcussit inimicos suos in posteriora: opprobriumsempiternum dcdit eis.

Et repulit tabernaculum Joseph , et tribum Ephraim non elegit: sed elegit tribum Juda,

Montem Sion quemdilexit: ct aedificavit sicut unicoruium sanctificationem suam: in terra quam ftiudavit iu saecula.

Et elcgit David scrvum suum, et sustulit ctim dc gregibus ovium: et de post lietantes accepit eum,

1'aseere Jacob servum suiini: et Israel ha;rcditatcm suam. 8

£t pavit cos sine malitia cordis sui: ct in sensu niaiiiiuni suarum deduxit eos.

Gloria Patri et Filio etc.

Ant. Memor fui Dei el delectatus sum. Kyr. kyr. kyr.

y. Benedictus es, Deus.

1$. Amen.

IN NOCTURNO III.

Ant. Propitius esto.

Psjxmus 78.

Deus, venerunt gentes in haircditatem tuam: coinquinavcrunt tcmplum sanctum tuum.

Posucrunt Jerusalem velut pomorum custodiam: posuerunt morlalia servoruin tuoruni escas volatilibus cocli.

Carnes sanctorum tuoruin: bestiis terrse.

Jiffuderunt sanguinem corum sicut aquam in circiiitu Jerusalem: et non erat qui sepeliret.

Facti sumus in opprobriuui vicinis nostris: illusionem ct derisum his qui sunt in circuitu nostro.

Usqucquo Deus irasceris iu fincm: accendetur >t:lut ignis zclus tuus?

Eifundeiram tuam in gcntcs quae tc non noverunt: ct in rcgna quse non invocavcruut nomcn tuum.

Quia comcderunt Jacob: et locum ejus dcsolavcrunt.

Ne mcmineris iniquitates nostras antiquas: cito nos anticipet misericordia tua, Dominc^ quia pauperes facti sumus nimis.

Adjuva nos, Dcus salutaris nostcr $ proptcr honorcm nominis tui, Domine, libcra nos: et propitius csto peccatis nostris proptcr nomcn tuum.

Nc quando dicant gcntcs: Ubi est Deus eorum? ct innotcscat in nationibus coram oculis nostris.

Vindica sangnincm servo1 -11111 tuorum: qui ellusus cst.

Intrct in conspectu tuo gcrnitus compeditorum: sccunduin maguitiidincm brachii tui pusside filios niorte punitorum.

Redde vicinis nostris septuplum in sinu corum improperium ipsorum: quod impropefavcrunt tibi, Dominc.

Nos autcm populus tuus ct oves gregis ttii: confitcbimur tibi, Dcus , iu sxoula.

]n gcneratioric ct progcnic: cnanabimus laudem tuam. PsAXMts 79

Qui rcgis Israel, intcnde: qui deducis vclut ovcm Joscph.

Qui scdcs supcr Clicrubira, apparc: coram Ephraiin ct Bcniamin ct Manasse.

« ElőzőTovább »