Oldalképek
PDF

Non proposucrunt Deum an te conspcctum suum: cccc enim Deus adjuvat me, et susccptor cst animae

Avertc mala inimicis meis et in vcritate tuadispcrde illos.

Voluntaric sacrificabo tibi et confitebor nomini tuo, Do minc, quoniam bonum est.

Quoniam cx omni tribulatione eripuisti me: et super inimicos meos respexit oculus naeus.

Gloria Patri et Filio etc.

Hvm. Splendorpatcrnaeetc. ut supra ad Laudes pag. 16

Kyrie elcison, duodecies.

f. Domiuus vobiscum.

R). £t cum spiritu tuo.

ry. in Bapt. Dcclara super nos} DeuSf * tuant misericordiam.

f. Declaratio sermonum tuorum illuminat me et in tellectum datparvulis: *tuam misericordiam.

Oratio II.

Acunctis iniquitatibus nostris cruc nos, Domine, et in tua fac scmpcr pace gaudere. Per Dominum etc. Ant. Cor meum.

Psalm. 83; f. 4. Quam amabiha sunt tabcrnacula tua: Domine virtutum!

Concupiscit ct dclicit anima m> a: in atria Domiui.

Cor meum ct caro mea: cxultavcrunt in Dcum vivum. • Etcnim passei- invenit sibi domum: et turtur nidum sibi, ubi rcponat puilos suos.

Gloria Patri et Filio «tc.

Ant. Cor mewn et caro mea exultavenmt in Lhum vivum.

Compl. Ostende nobis, Dominc , miscricordiam tuain, * et salutarc tuum da nobis. iKyr. kyr. kyr.

Oratio UI..

WT\ orrige nobis, Dcus, deirte|L ram tuam: et auxilium nobis supernx virtutis impende. Pcr Dominum nostrum cfc.

f. Dominus vobiscum.

Fl). Etcumspiritutuo.K.k.k.

f. Bencdicat ct exaudiat nos Deus. Bj. Amen.

f. Procedamus cum pacc.

B^. In nominc Cliristi.

f. Benedicamus Domino.

Ji). Deo gratias.
Pater noster ( secr. nsq. ad )

f. Et ne nos inducas in tcntationem.

B). Sed libcra nos a mnlo.

f. Sancta Trinitas nos semper salvet ct bcnedicat.

R). Amcn.

f. Fidclium anima; pcr Dci inisericordiam requiescaut iu pacc. R). Amen.

Deindc dicuntur Laudes pro Defunctis.

[ocr errors]

;Ant. In iniqiiitalibiis.

PsaL 5o. Misorcre mci, Dcus. et roliqua, ut in Laudibus pro Dffuuctis ad finein Breviarii.

v ., F E R I A III.

Hebdomadae secundae.
Ad Matutinum.
In Officio feiiali I^.postHyinn.

T\Te in ira tua arguas me, X;f Domine:* miserere mei, <fuoniam benignus es.

»y.- Sana me, Domine, quoniam turbata siuit ossa mea: . et anima mea turbata est valde, et tu, Domine, usquequo? * Miserere.

Ant. Laudabilis.

Cant, Bcncdictus es. .

1N NOCTURNO I.

Ant Parce, Domine.
. PsALMtlS 71.

Dcus, judicium tuum Rcgi
da: et justitiam tuam filio
Regis.

Judicare populum tuum in justitia: et pauperes tuos in judicio.

Suscipiantmontespacem populo tuo: et collcs justitiam.

Judicabit paupcres populi: et sahos facict filios pauperuin. |

Humiliabft calunfniatorerif kt pcrmanebit cum solc: ct antc lunam in sa;cula sxculorum.

Et descendet sicut pluvia in vellus: et sicut stillicidia stillantia super tcrrain.

OiTctur in diebus ejus justitia et abundantia pacis: donec extollatur luna.

Et dominabitur a mari usquc ad mare: et a fluminc usque ad terminos terrae.

Coram illo procident ^tlnopes: et inimici ejus terram lingent.

Reges Tharsis et insulae munera dfferent: reges Arabum et Saba dona adducent.

Et adorabunt eum omncs rcges terrae: omnes gentcs servient ei.

Quia libcrabit paupercm a potente: ct fnopcm cui non crat adjutor.

TV ...

Parcet paupen et mopi: et animas pauperum salvas faciet.

Ex usuris ct iniquitate libo rabit animas eorum: ct pra> clarum nomen cjus coram ipsis.

Et vivet ct dabitur ei de auro Arabiae: et orabunt pro ipso semper.

Tota die benedicent cum: et erit firmamentum in terra in summis montium.

Superextolletur super Libanum fructus ejus: et llorebunt de civitate sicut fcenum tcrrse.

Et erit nomcn ejus bciiedictum in saccula: ante sotcin permanebit noracn ejus, ct aIitc lunam in sxcula sacculorum sedcs ejus.

Et bencdicentur in ipso omncs tribus teme: omnes gentcs beatificabunt cum.

Bcnedictus Dominus Dcus Isracl; qui facit mirabilia solus.

Et bencdictura nomcn majt-Ntatis ejus in aetcrnuin: et in sxculum saeculi.

Et replcbitur majestate cjus ontnis tcrra

PsALMVS <]1

Quam bonus Deus Isracl rectis corde! mei autcm pcnc moti sunt pedcs: pcne cilusi sunt gressus mei.

Quia zelavi supcr iniquos: pacem peccatoruni videns.

Quia non cst reclinatio morti corum: ct firmainentum in

[ocr errors]

plaga corum. i

Iu laboribus hominura non sunt: ct cum hominibus non flagellabuntur.

Ideo tenuit eos supcrbia eorum in fincm: operti sunt iniquitatc ct impietatc sua.

Prodiit quasi ex adipc iniquitas eorum: transierunt in dispositionem CQrdis.

Cogitaverunt et locuti sunt ncquitiam: iniquitatcm in excelso locuti sunt.

Posucrunt in coehim os suum: ct lingua corum transiit suDcr terram.

Ideo rcvertetur huc populus mcus: ct dies plcni invenientur in cis. >>■

Et dixerunt: Quomodo scivit Deus: et, si est scientia in Excelso? '.i •

Eccc ipsi peccatores et abun* dantcs in saeculo: obtinuerunt divitias. .;

Et dixi: Ergo sine causa ju« stificavi cor meum et lavi inter innocentcs manus meas; ct fui flagellatus tota dic, et judex mcus in matutinis.

Si dicebam: Narrabo sic: ecce nationem filiorum tuorum cui disposui.

Et si cxistimabam ut cognoscerem hoc, labor cst ante me: doncc intrem in sanctuarium Dei, et intelligam in novissimis ■ eorum. , J

Veriimtamcn propter dolositatcm posuisti illis ntala: dejecisti eos, dum extollcrcntHr.'

Quomodo facti sunt in , desolationc? rcpente defeceruutf ct pericrunt proptcr iniquitates suas, vclut somninm cxsurgcntis.'

Domine, in civitatc tua: imagines ipsorum ad nihilum redigcs. '..•:

Quia delcctatum est coj mcura, et rcnes mei resoluti sunt: et cgo ad nihilum redactus sum ct nescivi. . >

Vrlut jumentum factus sum apud tc:.et cgo scmpcr tccuui.

Tenuisti manum dextene mcae, et in voluntate tua deduxisti mc: ct cum gloria as sumsisti mc.

Quid cnim milii restat in Coelo? ct a tc quid volui supcr terram?

Dcfecit cor mcum ct caro mea: Deus cordis mei ct pars mca Deus in saecula.

Quia cccc (jui clongant se a te, pcribunt: pcrdidisti omncs fornicantcs abs te.

Milii autem adliaercre Dco bonum cst: ct poncrc in Dco spem meam:

Ut annunciem omncs laudcs tuas: in portis fdiae Sion. Pjalmus j3.

ITt quid, Deus , repulisti -> in iincm: iratus est animus tuus super ovcs gregis tui?

Memcnto congregationis tuae: quam. crcasti ab initio.

Libcrasti virgam haereditatis tuie: mons Sion in quo habitasti in ipso.

Elcva manus tuas in superbiam corum in fincm : quanta malignatus cst inimicus in sanctis tuis: ct gloriati sunt qui te odcrunt, in medio solcmnitatis tuae!

Posucrunt signa sua, signa: et non cognoverunt sicut in cxitu dcinsupcr.

Quasi in silva lignorum: sccuribus cxcideruut januas cjus.

In idipsum, in bipcnni et ascia dcjeccrunt cam, incendcrunt igni sanctuarium tuum: in terra polluerunt tabernaculum nominis tui.

Dixcrunt in corde suo, cognatio eorum, in idipsum: Venitc, comprimamus dies festos Dei dc terra: signa nostra non vidimus, jam non cst proplicta, et nos non agnoscet amplius.

Usquequo , Dcus, iinpropcrabit iuimicus: irritat adversarius nomen tuum in iinem?

Ut quid avcrtis manum tuam et dextcram tuain: de medio | sinu tuo in fincm?

Deus autcm rcx nostcr ante sxcula: operatus cst salutcm in niedio terrae.

Tu confirmasti in virtute tua mare: tu contribulasti capita draconum supcr aquas.

Tu confrcgisti caput draconis: ct dcdisti eum in cscam populis iEthiopum.

Tu irrupisti fontcs ct torrcntes: tu siccasti ilumina Ethan.

Tuus cst dics ct tua est nox^ tu prxparasti lumcn et solem: tu fccisti omncs tcrminos tcrrae, aestatem ct vcr tu fecisti ea.

Memor csto hujus,inimicus improperavit Domino: et populus insipicns cxaccrbavit nomen tuum. Kc tradas bcstiis aiiiinas coufitcntium tihi: animas pauperum tuorum nc obliviscaris in finem.

Respicc in testamcntum tu um: quia repleti sunt qui obscurati sunt tcrrx. domibus iniquitatum.

Ne avertatur humiliatus ct confusus: pauper et inops lau dabunt nomen tuura.

Exurgc, Deus, judica causam tuam: memor csto impropcriorum tuorum qua: ab insipicnte sunt tota die.

Ne obliviscaris voccin siipplicum tuorum: supcrhia corum qui te oderunt, asccnrit ad tc sempcr.

PfiALMUS ^4

Cl onfitebimur tibi, Deus J confitebimur tibi: ct in vocabimus nomen tuum.

Narrabo omuia mirabilia tua: cum acccpcro tcmpus, cgo justitias judicabo.

Liquefacta est terra et omnes inhabitantes i i ea: ego cdifnmavi columncs ejus.

Dixi iniquis: Nolitc inique agcre: et dclinqucntibus: Nolite exallare corru. • Nolite extollere in altum cornu- vestrum: nolitc loqui adversus Deum iniquitatem.

Quoniam neqne ab oriente, requc ab occidente, neque a desertis montibus: quoniam Dens judex est.

Iiuqc hurailiat ct hunc ex

altat: quia calix in manu Domini vinimcri plenus estmisto.

Et inrlinavit ex hoc in hoc^ vcrumtamen fsex ejus non cst exinanita: bibcnt omncs peccatores terrc

Ego autem in sscula gaudebo: psallam Dco Jacob.

Et omnia cornua pcccatorum confiingam: ct cxaltabuntur cornua justi.

PsitMWS 175.

Notus in Judxa Dcus: in Israel magnumuoincn cjus. Factus est in pacelodus ejus: et habitatio cjus in Siou.

Ibi confrcgit potcstates: arcuin, scutum , gladium ct bcllum.

IJluiuinans tu mirabilitcr a montibus xternis^ turbati suut omnes insipientes corde: dormierunt somuum suum rt nibil invenerunt omnes viri divitirrum in manibus suis.

Ab incrcpationc tua, Dcus Jacob: dormitaverunt qui ascenderunt equos.

Tu terribilis es: ct quis rcslstet tibi contra facicm tuam?

Ex tunc ira tua: dc coelo auditum fccisti judicium.

Terra tremuit et quievit, cum resurgeret in judicium Deus : ut salvos faceret omncs quietos terrx.

Quiacogitatiohominisconfitcbiturtibi: et reliqiiijecogitationis dicm fcstuui agcnt tibi.

« ElőzőTovább »