Oldalképek
PDF

Domine, ia tribuiatione mcmorfui tui: intribulatione modica eruditio tua est nobis.

Et sicut parturiens proxima ut pareret, in dolore suo exclamavit: ita facti sumus in dilecto tuo.

Propter timorem tuum, Domine, in utero acccpimus ct doluimus et peperimus spiritum salutis tua: et fecimus supcr terram.

Non cadcmus, sed cadent qui inhabitant super terram, exurgcnt mortui et resurgent quiin monumentis sunt:et Isetabuntur qui sunt super tcrram.

Ros enim.qui abs te est, sanitas est iliis: tcrra vero impiorum peribit.

Ambula popuius mcus: et intra in recessus tuos.

Claudejostium tuum, ct absconde tc post illud aliquantulum: donec transeatira Domini.

Gloria Patri et Filio etc.

Ant.locorfyrkyr-kF

■^-Bcnedictus cs Deus.

j^Amcn.

Sic in • (inc cujuslibei Cantici. scu.Nocturui dicituJ tc,.Kyrieeleison, cum VersuJ

•^r Benedictus es Deus.
Amen.

IN NOCTURNO II.

Antipbona loco Sho. Ca>tiojm Asssue. i.Beg.2

Cnfinnatum est cor meum in Domino: et exaltatum

est cornu mcum in Deo meo.

Dilatatum est os meum super inimicos meos: Ixtata sum in saiute tua.

Quoniam non est sanctus quomodo Dominus, et non est justus quomodo Deus noster: et non est sanctus, prater te.

Nolite gloriari superbe, nolitc loqui excclsa: et non exeat verbum magnum ex orc vestro.

Quoniam Deus scientiae Dominus: et Deus qui pneparat voluntates suas.

Arcum potcntium infirmavit Dominus : et infirmos prxcinxit virtute.

Pleni panibus minorati sunt: et esurientes transierunt terram.

Sterilis peperit septem: ct fostosa in filiis infirmata est.

Dominus mortificat et vivificat: deducit ad infcros et reducit.

Dominus paupercs ct divites facit: bumiliat et exaltat.

Suscitat a terra pauperem: et de stercorc erigit inopem.

Et sedere facit eum cum potcntibus plebis: ct sedem glorise possidere .facit eum.

Dans votum oranti: et bcnedicens annos.justi.

Quia non in virtute sua potens est vir: Dominus infirliium facit adversarium ejus, Dommus sanctus.

Non glorictur sapicns iu, sapicntia sua, ncquc glorictur potciis in virtute sua: nequc glerictur dives iii divitiis suis.

Sed in hoc glorietur qui gloriatur scire et intelligere Domiuum: facere judicium et justitiam super tcrram.

Dominus ascendit in ccrlos et tonabit: et ipsc judicabit extrema terra, quia justus est.

Dans virtutem regibus nostris: et exaltabit coruu Christi sui.

Gloria Patri et Filio ctc.

Anl. loco STi«.Kyr. kyr. kyr.

y. Benedictus es Deus.

K. Amcn.

In Nocturno m.

Antiphona loco suo.
Camicvm. Hab. c. 3.

Domine, audivi auditioncm tuam: ct timui.

Considcravi opcra tua: et expavi.

In medio duorum animaiium innotcscens^ in co dum appropinquaverint anni, cognosceris: dum advenerit tempus, ostenderis.

In turbatione aiiimae mcae: in ira,misericordiae memoraberis.

Deus aLibano venicfcctSanctusde monte umbroso et opaco.

Operuit ccclos majestas cjus: et laude cjus plena est terra.

Splendor ejus sicut lumen eri t: cornuasunt in manibus cj us.

Posuit dilectioncm linnam
Pars Ilyem.

virtutis sux, ante facicm cjus ibit verbum: et exibunt iu campum pcdes ejus.

Stctit, ct commota cst tcrra: respcxit, ct defluxerunt gentes.

Confracti sunt montes vehementer: et dcfluxerunt colIes Kternales.

Itinera sxcularia ejus pro laboribus vidi , tabernacula jEthiopum expavescent: tabernacula terrx Madian.

Numquid in fluminibus irasceris Domine, aut in fluminibus ii;a tua: aut in mari impetus tuus?

Quoniam ascendeus ascendcs supcr equos tuos: et equitatus tuus sanitas.

Intendens cxtendes arcum tuum super sceptra: dicit Dominus.

Fluminibus rumpctur terra: videbunt tcctdolebuntpopuli.

Aspergens aquas itineris, dcdit abyssus vocem suam: ab altitucline phantasix su.c.

Elevatus cst sol: et luna stetit in ordine *uo.

In lumine jacula tua ibunt: in splendore fulgoris arma tua.

In comminatione minorabis tcrram: et in furore tuo dcduces gentcs.

Existi in salutem populi tui: ut salvos facias Christos tuos.

Misisti in capita inimicorum mortem: excitasti vincula uscjue ad ccrvicem in fiucni.

Praecidisti in pavore capita potentium: movebuntur iu co gentes.

Adaperient ora sua: sieut edens pauper in absconso.

Misisti in maie equos tuos: turbantcs aquas multas.

Custodivit et expavit venter meus: a voce obsccrationis labiorum meorum.

Et introivit tremor in ossa mea: et subtus me turbata est virtus mea.

Et requiescam in die tribulationis meae: ut asce.ndam ad popul um transmigrationis meae.

Quoniam ficus non afferet fructum: ct non erit generatio in .vineis.

Mentietur opus oliva?: et campi non facient escas.

Defecerunt ab csca OYes: et non sunt ad praesepia boves.

Ego autem in Domino exultabo: gaudebo in Deo salutari mco.

Dominus Deus, virtus mea: statuet pedes meos in consummalione.

Et supcr excclsa imponet mc: ut vincam in gloria ejus.

Gloria Patri et Filio etc.

Ant. loco SU9. Kyr.kyr.kyr.

"jt. Benedictus es Deus.

Bf- Amen. . Cantica praccedcntla clicuti* tur etiam adMatutinum in Solemnitatibus Domini et Octavis, ut locis suis notantur.

Post Noctuma dicuntur Bcnedictiones et Lectiones cum Respohsoriis # prout loco sito inira ppnuniur.

Post ultimam Lectionem dicitur scquens Hymnus in Solemnitatibus Domini, Octavis, diebus Dominicis (non tamen Adventus) et' aliis cujuscumque Sancti Festis, tantum. Hymnus

5S. Ambbosu AuGUSTJNr.

Tc Dcum laudamus.
Te Dominum -confite-

mur..

Te aetcrnum Patrem omnis terra veneratur. .

Tibi. omnes Angcli: tibi coeli' ct univcrsae Potcstates.

Tibi Cberubim et Seraphim incessabili voce proclamant.

Sauctus , Sanctus , Sanctus Dominus. Deus Sabaotb.

Plcni smit coeli et terra majcstatis gtbriae tuae..'

- Ie gloriosus Apostolorum cborus. ;.' :•

- Te Prophetarum laudabilis numerus.:

Te Martyrum candidatus laudat exercitus. . Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia.

Patrem immensaa majcstatis.

Venerandum tuum verum et unicum Filium.

Sanctum quoque Paraclctum Spiritum.

Tu Rex gloria; Cliriste.

T« Patris sempitcrnus es fiJius.

Tu, ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo, apfruisti credentibus regna csJorum.

Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris.

Judex crederis cssc venturuSi

Te crgo quaesnmus, faniulis tuis subveni: quos pretioso sanguine redemisti.

jElerna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari.

Salvuin fac populum tuum, Domine: et benedic lnreditati tuae.

Et rege eos et extolle illos nsque in aeternum.

Per singulds : dies benedicimus te.

Et laudamus nomcn tuum in Cternum et in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die isto «ne peccatis nos custodire.

Miser,ere nostri, Domine , miserere nostri.

Fiat, Domine, misericordia tua super nos: quemadmodum speravimus ln te.

In te, Dominc , speravi: non eonfundar in aetcrnum.

Aisoluto Matutino, si ndn dicantur statim Laudes? ita cancludendum erit.

>'. Dominus vobiscum.

V Et cum spiritu tuo.

Orati©. "I^ Zpelie, Domine, tenebras a -»—l cordibus nostris: el lucem tuam mentibus nostris infunde. Per Christum Dominum nostrum. BJ- Amen.

"%■ Benedicamus Domino.

Iv- Deo gratias.

AD LAUDES.

yiTVus, in adjutorium

. J-'meum ihtende.

%• Domine, ad adjuvandum me fcstina. '< Mi >■■

Gloria Patri ct Filio etc. Ilallelujah.

Antipnona loco suo* Cast. Zach. Pboph. Luc. I.

Benedictus Dominus Deus Israel: quia visitavit et fecit redemtionem plebis suse.

Et erexit nobis comu salutis: in domo David pueri sui.

Sicut locutus est per os sanctorum Prophetarum suorum: qui ab aevo sunt:

Dare salutare de inimicis nostris: et dc manu omnium qui oderunt nos:

Ad faciehdam misericordiam cum patribus nostris: et memoraic testamenti sancti sui.

Jusjurandum qiiod juravit ad Abraham patrem nostrum daturum se nobis: ut sine timore de manu inimicoruin nostrorum liberati:

Serviamus illi in sanctitatc ct justitia: coram ipso omnibus diebus nostris.

Et tu, puer, Prophcta Altissimi vocaberis: prseibis enim ante faciem Domini parare vias ejus:

Ad dandam scientiam salutis plebi ejus: in remissionem peccatorum eorum.

Per viscera misericordiae Dci nostri: in quibus visitavit nos Oriens ex alto:

Illuminare cos qui in tenebris et umbra mortis scdent: ad dirigcndos pedcs nostros in viam pacis.

Gloria Patri et Filio etc.

Ant. ioci suo. Kyr.kyrJtyr.

In Bominicis Adventus, Na iivitatf*. Circumcisione et Epiphania Domini, loco Beneoictus, dicitur sequens Canticum. • Antiphona loco sno.

Cakx. Moysi. DeuU 3 k ttendc coelum et loquar: XX, et audiat terra verba ex ore mco.

Expectetur sicut pluvia pronunciatio mea: et descendant sicut ros verba mea.

Sicut imber super gramen, et sicut nix supcr fanuin: quoniam nomen Domini invocabo.

Date magnitudinem Deo nostro, Dei vera sunt opera: et omncs vi* ejus judicia. 1 Deus fidelis , et non cst iniquitas in eo: justus ct sanctus Dominus.

Peccaverunt nonne ei filii maculati: natio prava ct per

versa, hsec Domino retribuisti?

Sic populus stultus et non sapiens: nonne hic ipse tuus est pater qui possedit tc et fecit te et creavit te?

Et remcmoramini dierum sxculi: intclligite annos gcnerationis ct gcnerationum.

Interroga patrem tuum, ct indicabit tibi: seniores tuos, et dicent tibi.

Cum dispcrtirctur Excelsus gentes: ut disseminaret filios Adam.

Constituit fines gentium: secundum numcrum angelorum Dei.

Et facta est pars Domini populus ejus Jacob: funiculus hxrcditatis ipsius, Israel.

SuiHcientem fecit eum in terra deserta: in siti caloris, ubi non erat aqua.

Circumduxit eum et erudivit eum: ct custodivit eum sicut pupillam ocidi.

Sicut aquila tcgit nidum suum: ct super pullos suos circumblanditur.

Expandit pennas suas et accepit eos: et elcvavit eos super scapulas suas.

Dominus solus ducebat eos: et non crat cum cis deus alienus.

Perduxiteos in virtute terrse: satiavit cos fructibus agrorum.

Suxerunt mel de petra: et oleum de solida petra.

« ElőzőTovább »