Oldalképek
PDF

Ant. Illwnina, Domine, seilenlcs in tenebris et umbra morlis. Kyr. kyr. kyr.

Oratio secreta. Oremus.

Protege nos, Dcus , salutaris noster: et circunula misericors remediis preesentibus et futuris. Per Dominum nostrum etc. (tum alta voce )

y. Unacum Sancto Spiritu in saccula saeculorum.

IV- Amen.

X- Dominus vobiscum.

!t). £t cura spiritu tuo.

Ant. Bonum est.

Psal. Confitcmini Domino, ut supra ad Laudes pag. r3.

Ant. Bonum est confidere in Domino quam confidere in hominc. Kyr. kyr. kjr.

y. Dominus vobiscum.

K,1. Et cum spiritu tuo.
Oratio I.
eus, qui ct luccm nobis

[ocr errors]
[ocr errors]

tribuis temporalem et polliceris acternam , da ut totam hanc diem prosperam actuum successione ducamus: nt, quia duccm tc ndvimus, quae sunt recta, te auxiliantc, cdnsequi mcreamur. Per Dominum nostrum etc. }, . Dominus vobiscum.

I^. Et cum spiritu tuo.

Ant. In cymbalis benesonantibus.

Psal. Laudatc Doniinum, et reliqui psaluu ad L«ude$.

Cap. Venitc, exultemus in Domino: jubilemus Deo salutari nostro.

Ant. In cymbalis beneso" nantibus laudate Deum. Kyr, kyr. kyr.

y. Dominus vobiscura.

IV- Et cum spiritu tuo.

Psalmus directus 8g.

ominc , refugium factus cs nobis: a generatibne et progenie.

Priusquam montes ficrcnt, aut firmaretur orbis tcrra: a sxculo et in sxculum tu es.

Ne avertas homincm in humilitatcm; et dixisti: Convcrtimini, filii hominum.

Quoniam millc anni antc oculos tuos , Dominc , sicut hestema dics qus pra:teriit: et sicut custodia in nocte.

Quia pro nihilo habentur anni corum; manc sicut herba transeat: mane floreat et pcrtranscat; vespere decidat, indurct et arcscat.

Quoniam dcfccimus in ira tua: ct in furorc tuo conturbati sumus.

Posuisti iniquitatcs nostras in conspcctu tuo: sxculum nostrum in illuminatione vultus tui.

Quoniam omncs dics nostri defecerunt i ct in ira tua dcfecimus.

Anni nostri sicut aranca mcditabuntur: dies annorum no

strorum in ipsis septuaginta

anni.

. Si autem in potentatihus

pctoginta anni: et amplius

eorum labor et dolor.

Quoniam supervcnit mansue.tudo super nos: et corripiemur.

Quis novit potestatem irse tuae: aut praj timore iram tuain dinumerarc?

Dcxteram tuam sic notam fac: et eruditos corde in sapientia.

Convertere, Domine, alic|iiantiilimi: et deprecabilis esto super servos tuos.

Replcti sumus roane miscricordia tua: et exultavimus et delcctati sumus in omnibus dicbus nostris.

Dclcctati sumus pro diebus quibus nos bumiliasti: annis quibus vidimus mala.

Et rcspicc in servos tuos: ct in opcra tua, Domine, dirige filios eorum.

Et sit splendor Domini Dci nostri super nos: ct opera roanuum nostrarum dirigc super nos, et opus manuum nostrarum dirige.

Gloria Patri ct Filio ctc.

Hymn. Splendor paternx ctc. ut supra ad Laudes pag. 16.

Kyne elcison, duodecies

X~. Dominus vobiscum. .. K. Et cum spiritu tuo.

1$. in Baptist. Sit splendor Domini * Dei nostri super nos.

•fr. DominCy refugiumfactus es nobis a generatione el progenie: * Dci noslri super nos.

OnATio XL niquitates nostras nc respi

[ocr errors]

c.ias, Deus: scd sola nos tua misericordia consequatur. Per Dominum nostrum etc.

Ant. In caelis.

Psahni 88. f. 4.

Misericordias ttias, Dominc: in seternum cantabo.

In gencratione et progenie: pi-onunciabo vcritatcm tuam iu orc mco.

Quoniam dixisti: In seternum misericordia xdificabitur: in coelis prxparabitur vcritas tua.

Disposui tcstamcntum clectis mcis: juravi David servo mco.

Gloria Patri ct Filio etc.

Ant. In crclis prfeparabitur veritas tua, Dominc.

Compl. Repleti sumus manc misericordia tua : * et exultavimus et delcctati sumus. Kyr. kyr. kyr.

Orhio ni.

Rcspice in nos , omnipotens Deus: ct preces nostras miseratus cxaudi. Per Dominum nostrum etc. ^r". Dominus vobiscum. \~\). Et cum spiritu tuo. Kyr. kyr1. kyr.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

AD MATUTINUM. . B). post Ilymnum.

/ \ eus} in nomine tuo sal~^~^ vxun mefacs et in vir~ tute tua libera me: * Deus3 cxqudi orationem meam.

*' Quoniam alieni insurrexcrunt super me} etjbrtes quaisierunt animam meam. Deus, exaudi orationem mcam.

Ant. Laudabilis.

Canticum trium Puerornm.

IN NOCTURNO I.
Ant. Deus auxilii mei.

Psalmus 6u

TVTonnc Deo subdita ent ■k^ anima mea? ab ipso enim salutare meum.

Etenim ipsc cst Deus mcus ct salutaris meus: susccptor mcuSj non movcbor amplius.

Quousque irruitis in homincm? (intcrficitis omncs vos)

Sicut paricti inclinato et maceriaBimpulsse? veriimtamen honorem meum cogitavcrunt repellere.

Cucurri in siti, orc suo be* nedicebant: et corde suo maledicebant.

Vcriimtamcn Dco subdita

Dicitc Dco: Quam icrribilia suut opera tua! in mullitutline virtutis tux mcnticntur tibi inimici tui.

Oinnis tcrra adorct tc ct psallat tibi: psalmum dicat nomini tuo, Altissimc.

Vcnitc ct videtc opera Dci: «juam terribilis in consiliis supcr tilios homiiiiim.

Qui couvcrlit mare in aridam: ct (lumina pcrtransibunt pcde.

. Ibi lxtabimur in ipso: qui domiuatur iu viitute sua in sctcrnum.

Oculi cjus supcr gcntes rcspiciunt: qui in ira provocant, non exaltcnlur in se.

Bcnedicitc gcntes Deum nostrum: ct obauditcvoci laucli cjuS.

Qui posuit auimam mcam ad vitam: ct 11011 dcdit commoveri pedes meos. , .

Quouiam probasti nos, Dcus, ignc nos cxaminasti: sicut igne cxaminatur argentum.

InJuxisti nos in laqucum, posui.sli tribulationcs supcr dorsum nostrum: imposuisti bomincs supcr capita nostra.

Transivimus per ignem et aquam: ct induxisti nos in refrigerium.

Introibo in domum tuam in holocaustis } rcddam tib' vota mea: qux distinxerunt labia mca.

Locutum cst os lneum In tribulationn mca: Ilolocausta mi dullata dflcram tibi cuni incenso ct arictibus; oflcram tibi bovcs cuin liircis.

Venitcct audite: et enarrabo vobisomncs qui timetisDcum: quanta fecit animx mcx.

Ad ipsum orc mco clamavi: ct cxultavi sub lingua mca.

Iniquitatcm si consp-xi in cordc meo : non cxaudict mu Dominus.

Proptcn-a cxaudivit mc Dcus: et intendit voci orationis mcx.

Bencdictus Dcus: qui nou amovit orationem mcam ct miscricordiam suam a me. Psaimus 66.

Dcus misercatur nobis et bcncdicat nos : illuminct vultum suum supcr nos, et miscreatur nobis.

Ut cogiiosramus in terra viam tuam: in omnibus gcntibus salutarc tuum.

Confitcantur tibi populi , Dcus: confiteantur tibi populi omnes. ..

Lxtentur ct cxultcnt gcntcs, quoniam judicabis populus in xquitate: ct gcntcs in tcrra dirigcs.

Confitcantur tibi populi , Dcus: confiteantur tibi populi omncs.

Tcrra dedit fructum'sunm^ bcncdicat nos Dcus , Deus nostcr: bcucdicat nos Deus,

[ocr errors]

Sicut dcficit fumus, deficiaut: sicut defluit cera a facie ignis: sic pereant pcccatores a facie Dei, et justi epuletttur.

Exultcnt in couspectu Dci: delcctentur in Ixtitia.

Cantatc Deo, psalmum dicite notnini cjus: iter facitc ei qui ascendit sttper occasum: Dominus nomen est ci.

Exultatc in conspectu ejus: turbabuntur a facie ejus, patris orplianorum et judicis viduarum.

Deus in Ioco sancto suo: Deus inhahitarc facit unius moris in domo.

Qui cducit vinctos in fortitudinc: similitcr et eos qui in ira pro'vocant qui habitant in sepulcris.

Dcus , dum egredereris coram populo tuo: dum transgredereris in deserto:

Tcrra mota cst; etcnim cceli distillaventnt a facic Dei qui est in Sina: a facie Dei Israel.

Pluviam voluntariam segregans Dcus haereditati tuae, et infirmata cst: tu vero perfecisti cam.

Animalia tua iuhabitabunt

[ocr errors]

in ea: parasti
tua paupcri, Deus.

Dominus dabit vcrbum: ctangelizantibus virtutes tnultas.

Rcx virtutuin dilccti: et spc* ciei dontus dividerc spoliat

Si dormiatis intcr medios cleros: ibi pennae columbae deargentatae, et posteriora dor« si cjus in pallorc auri.

Dum disccrnit Caclestis rcgcs super cam: nivc dcalbabuntur in Sclmon,

Montem Dci, montcm uberein: mons coagulatus , mons ubcr.

Ut qttid suspicitis montem ttberem? tnoutem in quo beneplacitum cst Deo habitare in eo: ctcnim Dominus habitabit usque in iincm. 1

Currus Dei decem millium multiplcx: millia laetantiuin..

Dominus in illis, in Siria, in sancto \ ascendisti , in ab* tiiiu: cepisti captivitatem , acceptsti dona in liomines.

Etchiin non credclitcs inhabitate; Dominus Deus benedictus: benedictus Domiuus de dic in dicm.

Prospcrum itcr faciet nobis Deus salutari.s irostfer... ;Dcus nostcr,:Deus salvds faciendi; et Domini Domini e.vitus mprtis.

Vcriimtamen Deusconquassabit capita inimicorttin suorum: verticem capilli- perambulantium -in delictis suis.

Dixit Dominus: Ex Basan

« ElőzőTovább »