Oldalképek
PDF

jt). Et cum spiritu tuo. Ant. Moiites et colles, Psal. Laudate Dominum ,

et cseteri psalmi ad Laudes. Cap. Laudate, puerij Do

minum: laudate nomen Do

mini.

4nr. Montes et colles laudcnt nomen Domini. K. k. k. Tj-. Dominus vobiscum. B). Et cum, spiritu tuo.

Psalmus directus 112.

Laudate, pucri, Dominum: laudate nomen Domini. Sit nomen Domini benedictum: ex lioc nunc et usque in saeculum.

A solis ortu uscjue ad occasum: laudatc nomcn Domini.

Excelsus super omncs gcntes Dominus : ct super ccclos glo ria cjus.

Quis sicut Dominus Deus nostcr cjui in altis habitat: ct humilia respicit in ccelo ct in terra?

Suscitans a terra inopem: et de stercore erigens paupcrem Ut cdllocet eum cum principibus: cum principibus populi sui.

Qui habitarc facit sterilem in domo: matrem filiorum la> tantcin. Gloria Patri ct Filip etc. Hyiri. Splendor paterna: etc ut supra ad Laudes pag. 16. Kync eleison, duodccies V. Dominus vobiscum.

R). Et cum spiritu tuo.

1$. in Bapt. SU nomen Domini: ''benedictum in smcuLv.

ijr. Lautlate, pucri, Dominum, laudate nomen Dominif benedictum in s&cula.

Oratio II.

Clamantcs ad te, Deus, dignanter exaudi: ut nos de profundo iniquitatis eripias. Per Dominum nostrum etc. Anr. Deus3 Dcus meus.

Psalm. 62,• y. 4Sitivit in te anima mca. Quam multiplicitcr tibi ct caro mca: in terra descrta, in fnvio ct inaquoso.

Sic in sancto apparui tibi: ut vidcrem virtutem tuam ct gloriam tuam.

Quia melior est misericordia tua super vitas: labia mca Iaudabunt te. Gloria Patri et Filio ctc. Ant. Dcus, Deus mcus, ad tc de luce vigilo.

Compl. Bcnedicam Dominum in omni temporc: * scinpcr laus cjus in orc mco. Kyrkyr. kyr. v

Oratio HI.

Protector noster aspiee,Dcus: et tibi nos jugiter scrvirc conccdc. Per Dominum etc. ■^. Dominus vobiscum. ix). Etcumspiritutuo.K.k.k. Bencdicat et cxaudiat nos Dcus ctc. ut supra in Psaltcrio pag. la.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ant Speravi in misericordia.

Psja.Mus 5i.

Qnid gloriaris in malitia: qui potcns es in iniquiquitate?

Tota <lie injustitiam cogitavit lingua tua: sicut novacula acuta fecisti dolum.

Dileiisti malitiam super beTiignitatem: iniquitatem magis quam loqui xquitatem.

Dilcxisti omnia verba pra?cipitabonis: ct linguam dolosaui

Propterea destruet tc Dcus in finem, evellet te ct emigrabit te de tabernaculo tuo: et radicem tuam de terra viventium.

Videbunt justi et timcbunt: et super eum ridebunt et dicent.

Ecce homo qui non posuit Deum adjutorcm suum, sed speravit in multitudine divitiarum suarum: ct pravaluit in vanitate sua.

Ego autcm sicut oliva fructifcra in domo Dci: spcravi in miscricordia Dei in seternum.

Confitebor tibi in saeculum, quia fecisti: ct expcctabo nomen tuum, quoniam bonum cst ante conspcctum sanctorum tuorum.

Pmlmds 5a.

Dixit insipiens in cordc suo: Non est Deus: corrnpti sunt et abominabilcs facti sunt in iniquitatibus suis.

Non cst qui faciat bonum: non est usquc ad unum.

Deus de ccelo prospcxit super fiiios hominum: ul vidcret si cst intcUigens , aut requirens Deum.

Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt: non est qui faciat bonum, npn cst usque ad unum.

Non cst timor Dci antc oculos corum: nonne cognoscent omncs qui opcrantur iniqiiitatein, qui dcvorant plebcm meain tamquam cibuin panis? Deum non invocaverunt. - lbi timebaut timorc nbi non crat timor: quoniam Deus dissipavit ossa hominum sibi placentium.

Confusi sunt, quouiam Deus sprevit eos : quis dabit cx Sioti salutarc Israel? in conveitendo Dominus captivitatcm plebis suae, exultct Jacob ct kete

tur Israel. . ■ ;.
r PsitMvs.53.

Deus, in noininc tuo sal vum me facs et in vir tutc tua libera me.

Dcus , exaudi orationein meam: auiibus percipe vcrba oris mei.

Quouiam alicui insurrexerunt supcr me: et fortcs qua> sierunt animam mcam.

Non proposuerunt Deum antc conspectum suum } ecce .enim Deus adjuvat me: et Dominus susceptor cst aniinae meae. •

Averte mala inimicis mcis: ct in veritate tua disperde illos.

Volujitarie sacrificabo tibi: ct confitebor noinini tuo, Domine,. quoniam bonum est.

Quoniam ex omni tribulationc eripuisti mc: ct supcr iuimiccs mcos respcxit oculus mcus.

PsALHCS 54.

Exaudi, De.us , orationcm incam ct nc despexcris

dcprccationcm mcam: intemle iu me ct cxaudi mc.

Contristatus sum iu cxcrcitatione mea: ct conturbatus sum a vocc inimici et a tribulationc pcccatoris.

Quoniam dcclinavcrunt in mc iniquitatcs: ct in ira molesti craiit mihi.

Cor meum conturbatum cst in me: ct formido mortis cecidit supcr mc.

Timor ct trcmor veuerutit super me: ct contcxerunt mc tenebra;.

£t dixi: Quis . dabit mihi pcnnas sicut columlia;: ct volabo ct rcquicscam?

Ecce elongavi fugicns et mansi iu solitudine: expectabam Dcum qui salvaret mc a pusillanimo et a tempcstate.

Pracipita, Dominc, et dividc linguas eorum: quoniam vidi iniquitatem et contiadictioncm iu civitalc. ,

Die ac nocte circiimdabit cam super muros ejus iniquitas et 1 labor in mcdio ^jus; ct injustitia in medio ejus.

Kt non defecit de plateis cjus: usura et dolus.

Quoniam si inimicus meu* maledixisset mihi, supportassem utique: et si is qui oderat mc, super mc magna Iocutus fuissct, abscondelciu me uliquc ab co. Tu Vclo homo unaiumis, dux meus et notus meus, qui simul mecum dulccs capiebas cibos: in domo Dei ambula■ vimus cum consensu.

Veniat mors super illos : et descendant in infernum viventes.

Quoniam nequitia in liospitiis eorum: in medio eorum. Ego ad Dominum clamavi, ct Dominus cxaudivit me: vespere, mane et meridie cnarrabo et annunciabo , et exaudiet Deus vocem meam.

Libcrabit in pace animam meam ab bis qui appropiant nnlii: quoniam in multis erant mccum.

Exaudict Deus et bumiliabit eos: qui est ante sxcula. Non cst enim illis commutatio: et non timuerunt Deum. Extendit manum suam in rctribuendo, contaminaverunt testamentum ejus: divisi sunt ab ira vuitus ejus, et appropiavit cor ejus.

Mollicrunt sermones suos super olcum: et ipsi sunt jacula. Jacta in Deum cogitatum tuum: ct ipse te enutriet.

Non dabit in aUernum fluctuationcm justo: tu vero Deus deduccs eos in puteum interitus.

Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos: ego autem, Domine, sempcr in tc sperabo.

Pars Hjcm.

Gloria Patri et Filio ctc.

Ant, Speravi in misericor» dia Dci in cetcrnum. Kyr. hyr. hyr.

y. lknedictus cs, Deus.

t^ Amen.

L\ NOCTURNO II.

Ant. Miscrere mei, Deus. Psal. ■* Tota die bellans

PiAiMBS. 55.

Miserere mei, Deus, quo» niam conculcavit me homo: * Tota die bcllans tribulavit mc.

Conculcavcrunt me iniiniri inci tota die: ab altitiKliue dierum diei non timebo.

Quoniam multi qui debellant me: ab altitudine diei non timebo , quia cgo in te spcrabo.

In Dco laudabo sermoncs meos, in Deo sperabo: non timcbo quid faciat mihi caro.

Tota die verba mca execrabantur: adversum me oinnia consilia eorum in malum.

Inbabitabunt ct abscondent: ipsi calcaneum meum observabunt.

Sicut expcctaverunt animam meam, pro nibilo salvos facies eos: in ira populos confringes.

Deus, vitam meam annunciavi tibi, posuisti lacrymas meas in conspcctu tuo: sicut in promissioue tua.

Tunc convertentur inimici mei retrorsiun , in quacuinque die invocavero te: ecce agnovi, quoniam Deus mcus es tu.

In Deo laudabo vcrbum, in Domino laudabo sermonem: in Dco spcravi, non timebo quid faciat milii homo.

In mc sunt, Dcus, vota qua? rcddam laudationes tibi: quoniam eripuisti animam mcam de morte, oculos mcos a lacrymis, pedcs meos a lapsu.

Ut placcam coram Domino: in luminc viventium. Psaimus 56.

Miscrerc mei, Dcus , miscreremej: quoniam in tc confidit anima mca.

Et in umbra alarum tuarum spcrabo: donec transeat iuiquitas.

Clamabo ad Dcum altissimum: Deum qui benefecit milii.

Misit de coelo et liberavit rae : dedit in opprobrium conculcantes me.

Misit Deus misericordiam suam ct veritatem suam: et eripuit animam meam de medio catulorum leonum.

Dormivi conturbatus; filii Iiominum, deutes eorum arma et sagittae: et lingua corum machxra acuta.

Exaltare supcr coelos, Deus: et supcr omiiciu lcrram gloria tua.

Laqueum paraverunt pedibus meis: et incurvavcrunt animam meam.

Fodcrunt antc facicm mcani fovcam: et ipsi incidcrunt in cam.

Paratum cor mcum , Deus , paratum cor meum: cantabo ct psalmum dicam Domino.

Exurgc, gloriamca, cxurgc, psalteriumet cithara: cxurgam diluculo.

Confitcbor tibi in populis , Domine: ct psalmum dicam tibi intcr gentes.

Quoniam magniGcata est.usquc ad coelos miscricordia tua: et usque ad nubes vcritas tua.

Exaltarc super ccelos, Dcus: et supcr omncm tcrram gloria tua.

PSALMUS 57.

Si verc utique justitiam loquimini: recte judicatc, filii hominum.

Etcnim in corde iniquitates opcramiui: in terra iniquitates manus vestrae concinnant.

Alienati sunt pcccatores ab utero , erravcrunt a vcntre: locuti sunt falsa.

Furor illis secundum similitudinem serpentis, sicut aspidis surdx ct obturantis aures suas: quae non cxaudict voces incantantium.

Venefici qui incantantur a sapicnte} Deus cdntcret dcntcs corum in ore ipsorum: molas lconum confringet Dominus.

Ad nihilum dcvenicut vclut

« ElőzőTovább »