Oldalképek
PDF

Leotio III. C"t ideo qui loquitur lin

•*-* gua, oret ut interpretetur. Nam si orem lingua$ spiritus meus orat, mens autem mea sinc fructu est. Quid ergo est? Orabo spiritu, orabo ct mente: psallam spiritu , psallam ct mente. Cxterum si bcncdixcris spiritu^ qui supplct locum ididtae quomodo dicet, Amen, super tuam bcncdictioncm? quoniam quid dicas nescit. Nam tu quidem bcne gratias agis, sed altcr non .Tilificatui'. Gratias ago Deo meo, quod omnium vestrum lingua loquor. Sed in Ecclcsia volo quinque verba sensu meo loqui, ut et alios instruam, quam decem millia verborum in lingua. Fratres, nolitc pueri dffici sensibus, sed malitia parvuli estote: smsibus autem perfecti estote. In lege scriptum est: Quoniam in aliis linguis et labiis aliis loquar populo huic: et nec sic cxaudient me, dicit Dominus. Tu autem etc.

DOMINICA II.
Post Epiphauiani . ■
in qua celebiatur
F E S T U M
SANCTISSLMl NO.MlNiS

J E S U. CumCommem. Dominicx in Matutino, et in secimdis \csp. Purs Hycni.

Solemnitas Domini.

Quae si in Dominicam Se*

ptuagcsimae inciderit, ejus Of«

ficium transfertur in feriam

secundam immediate sequent.

AD VESPERAS I.

y. Dominus vobiscum.

Lucemarium.
Quoniam tu illuminas.
y. Dominus vobiscum.
Ant. in Cliom.

Orietur vobis timentibus
nomen meum Sol ju-
stitia:.
y. Dominus vobiscum.
Itvmm'*.
Q upplex sacrafmus canticnm
i * Divino Jesu nomini,
Quod astra, terrae et inferi
Laudant, adorant et trermint.
Nonicn salutis nuncium
Supra omnc nomcn promi-

nens, Fons vitae, origo gratiae, Ccelcstis arrha gloriae. 0 melle Nomen dulcius, Quod corde ct ore personans, Curas , dolores, dacmones Mulcet, retundit, dissipat. Hoc Nomen invocantibus Sit juge nobis gaudium, Vitae laborcm temperans, Mortis timorem dilucns. Jcsu, tuo sit Nomini • Cum Patre et Almo Spiritu, Rtgnans piis in cordibus, jEtcma laus ct gloria. Amcn.

3i*

y. Douiinus vobiscum.

1\|-. in Chovo a Subd. Depreeamini vultum Dei ut misereatur vestri, dicit Dominus exercituum: Ab ortu enim solis usque ad occusum * magnum est Nomen meuni in gentibus.

Jf. In omni loco sacrificatWf et qffertur Nomini meo oblatio munda, quia * magnum est Nomen meum in gentibus. - y. Dorainus vobiscum.

Ant. Sit Nomen Domini.

Psal. Laudate, pueri, Dominum,pag. 127.

Psal. Ecce nunc, et Psal. Laudate Dominum, pag. i55.

Ant. Sit Nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in sceculum. Kjr. hyr. kjr.

y. Dominus vobiscum.

Oiiatio 1.

Pyras, qui unigcnitum Fi

JL/lium tuum constituisti

liumani generis Salvatorcm et

Jesum vocari jussisti, concede

propitius: ut cujus sanctum

Nomen veneramur in terris,

ejus quoquc aspectu perfrua

nuir in ccalis. Per eumdem etc.

. Doininus vobiscum.

Ant. Loctabimur.

Psal. Exaudiat te Dominus, pag. «^.

Ant Latabimur in saltitai i luo} cl in nomine Dei

nostri magnificabimur. Kjr. hyf. hyr. y. Dominus vobiscum.

Oratio n.

Deus, quifamulo tuoMojsi dignatus es dicere: lu omni loco in quo fuerit memoria Kominis mei, veniam ad te, et benedicara tibi: da nobis, ita Kominis Jcsu memoriam celebrare, ut ab eo visitati benedictionem tuaiu mereamur obtinere. Per eunidem etc. y. Dominus vobiscum. Ant. Magnificale Dominwn, Cant. Magnificat, p> 129, Ant. Magnificate Domi~ num mecumf et exaltemus Nomen ejus inidipsum.Kjr. hjr, hyr.

'y. Dominus vobiscum. OiUTIO III.

Bcnedictio tua, clementissime Dcus, qua omnis viget creatura, sanctificet, quxsumus y obsequium 110strum quod ad gloriam Koininis filii tui Domini nostri Josu Clnisti pcrsolvimus tibi: ut Majcstati tuse placere possit ad laiuleni, et nobis proficere ad salutcra. Per cumdem Doiniimiii nostrum etc.

y. Dominus vobiscum.

Fsali. Adjuva nos, Dens salutaris noster, et propter gloriam Nominis tui3 Dontine} libera nos} ct jrropithis esto peccatis nostris propter Nomen tuum. >

Gloria Patri et Filio etc.

Itcrum. Adjuvanos,Deus.

Compl. I. Quoniam tu.

Compl. 1T. Benedictus cs. Oratio IV. -|-\icelsum Nomen tuum veJ__ nerantibus nobis indulge, Domine Jcsu: ut ejus dulcedine in hac via perfruentes, sempiterno gaudio in patria repleamur. Qui vivis et regnas etc.

■&, Domimis vobiscum.

AD MATUTINUM.

Fi post rTvmnum. C^itNomen Domini bene* A3 dictum in sxcula* Ante solem permanet Nomen ejus.

V Et benedicentur in ipso omnes tribus tcrra*, omnes gentes beatijicabunt cum. * Ante solem etc.

Ant. Benedictus cs.

Cant. Et benedictum, p. 3.

Ant. Domine,pra:ter te.

Cant. De nocte, pag. 3.

Aut. Domine, prater te aliumnescinutt, Nomen tuum nominamus. Kyr. k. k.

Ant. Dans virtutem.

Cant. Confirmatum cst, p. 4

Ant. Dans virtutem regibus nostris , et exaltabit cornu Christi sui. K k. k.

Ant. Existi in salutem.

Caut. Domine audivi, p.5.

Ant. Existi insalutem populi tui, ut salvos facias Christos tuos. K. k. k.

jf, Jube etc. Beucdictio Tv Evangelica lectio sit nobis salus cl protectio.

iy. Amen. • ■ •'

Evangclium ' ■>"'

secundum Matthaeum.

Lectio L ■' Capi u

C\ um csset desponsata Ma4 ter ejus Maria Joseph, antcquam convenirent, invcnta est in utero habens de Spiritu Sancto. Et reliqua. Homilia S. Bernardi Abb. Serm. 2 de Circumc. Dom.' ■ ■YT-ocatum est nomen cjus V Jesus. Quod vocatum est ab Angelo, priusquam in utero conciperetur. Vocatum plane, non impositum, nempe hoc ci nomen > est ab aetctno. A. natura propria habet ut sit Salvator} innatum est ci nomen hoc, non inditum ab humana vel angelica creatura. Sed quid dicimus, quod egrcgius ille proplieta hunc ipsum puerum multis nominibus appellandum fore pradicans, hoc unum tacuisse videtur quod solum, ut pr;rmonuit Angclus, et testatur Evangelista, vocatum est nomen ejus. Tu autem etc.

P), Salva nos, Deus Salvator noster, et congrega nos, et erue de. gentitits•* ut confiteamur Nomini sancto tuo.

y. Exurge, Domine, adjuva nos, et.libera nos propter Nomen tuum: * ut confiteamur etc. . .

jjr. Jube etc. fcenedictio II. Per eum qui est via et veritas bencdicat nos divina Majestas. ly. Amen.

. Lectio II.

Fultavit Isaias ut videret diem hunc, et vidit ct gavisus est. Denique et loqucbatur gratulabundus, et laudans Deum : Puer natus est nobis, ct Filius datus est nobis, ct factus est principatns ejus super humerum ejus, ct vocabitur nomen ejus, Admirabilis, Consiliarius, Dcus fortis, Pater faturi sseculi, Princeps pacis. Magna quidem nomina: sed ubi est nomen quod cst super omne noraen, nomen Jcsu, in quo omne genuflectatur? Fortc in liis omnibus unum illud invenies, sed expressum quodammodo et effusum. Ncmpe ipsum est de quo Sponsa in Cantico amoris: Olcura , inqnit, cffusuin nomen tuum. Tu autem etc. - rtj. Suscepimus, Dcus,misericordiam tuatn in medio templi tui: * secwidum Nomen tiuim, Dcus, ita ct laus tua in fmcs terrai.

y. Laitctur mons Sion , et exultent fdias Juda; propter judicia tua, Domine: * secundurn No/nen. tuum etc.

y. Jube etc. Iknedictio III. Jesus Dcus nostcr bcnedicat nos et nunc et scmpcr. iy. Amen.

Lei:xiq III.

Habes crgo unum ex his omnibus appellationibus Jesum^ nec oinnino aut vocari posset, aut esse Salvator , si forte quippiam horum dcfuisset. Numquid non vere Admirabilem eum singuii sumus experti in mutatione utique voluntatum nostrarum? Sed nihildminus et Consiliarium sese exhibeat nccessc est in electionc poenitentix et vitse ordinatione. Sanc opus est, ut Dcum quoquc probcmus , in remissionc videlicet priorum delictorura. Vcrum ne id quidcm suflicit ad salutem , nisi Fortcm quoque cxperiamur in expugnando impugnantes nos. Vidctur ne jam aliquid dcesse Salvatori ? Plane deesset quod maximum est, nisi et Pater csset futuri saeculi, ut per eum scilicct in iinmortalitatem resurgercmus. Ncque hoc satis nisi ctiam Princcps pacis Patri nos rcconciliarct. Tu aulem etc. iiyiuu. Tc Deum, p3g,

AD LAUDES.

Deus, in adjutorium etc.

Ant. Ego autem.

Guit. Bcnedictus , pag. 7,

Atit. Ego autem in Domiiio gaudebo, et cxultabo in Deo Jesu meo. K. k. k. Vnt. aJ Cruccm, quinquies.

Duo hajc audwi; quia secundum majestatem magnutn ct tcrribileNomen ejus: secundum pietatem, non est aliud Nomcn sub ccclo datum hominibus in quo oporteat nos salvos fieri. K. k. k. , Oratio secr. Deus, qui populum,jiag. 10.

Ant. Dominus conterens.

Cant. Cantemus, pag. u,

Ant. Dominus contcrens bella, Dominus nomen est ei. Kyr. kyr. kyr.

Oratio secr. Deus, qui triLus pueris, pag, i2,

\". Dominus vobiscum. ■ Ant. Omnis terra.

Cant. Benedicite, pag, ia,

Ant. Omnis terra adorct tc, et psallat tibi, psalinum dicat nomini tuo. K. k. k.

y. Dominus vobiscum.

Oratio I. Dcus qui Unigenitum , I. dc-Yesp. I. Dominus vobiscum.

Ant. Exaltatum est.

Psal. Laudatc, et rtUcpij pag. i .f.

Cap. Canlale Domino etc.

Ant. Exaltatum estNomen cjus solius, confessio e.jus

super ccelum et terram. Kyr. kyr. kyr.

y. Dominus vobiscum. Psal. dif. Dominus regnavit, pag. iS.

Hymn. Supplex sacramus, pag. 453. Kyrie eleison , duodecics. y. Dominus vobiscum. Psall. I. jEcce Vir oriens Nomen ejus, et ipse porta* bit gloriam, et sedebit, et dominabilur super solio suo. Gloria Patri et Filio etc. Ecce Vir oriens etc. Compl. Dominus in ccclo. Oratio II. Dcus qui famulo tuo , ut supra in Vesp. I. y. Dominus vobiscum. Psall. II. Clarificetur Nomen Domini nostri Jcsu Christi in vobis, et vos in illo , secundum gratiam Dei. Gloria Patri et Filio ctc. Itc.r. Clarificetur Nomen. Compl. Sit splendor. Oratio III. Benedictio tua, clementissimc Deus, ut su

pra in Ycsp; L 1 . y. Dominus vobiscura.

Commcmoratio Doniinicx.

Psall. ' Rcgnum tuum, Domine, regnum omniuin sccculorum, et doniinalio tua in aiternum.

Gloria Patri el Filio etc.

Rcgnuni tuuni etc.

« ElőzőTovább »