Oldalképek
PDF

Proptcrca non timcbitnus , ilum conturbabitur terra: et transfcrcntur montes in cor maris.

Sonuerunt ct turbatx sunt aqux ejus: turbati sunt monlcs a fortitudinc cjus.

Fluminis impetus lxtificat civitatem Dei: sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.

Dcus in mcdio cjus non commovebitur: adjuvabit eam Deus a matutino in matutinum. • Conturbatx sunt gcntes, et inciinata sunt regna: dedit vocem suam Altissimus , ct mota est terra.

Dominus virtutum nobiscum: susccptor noster Deus Jacob.

Venite et vidctc opera Dei, qux posuit prodigia super terram: aufcrens bella usquc ad fines tcrrx.

Arcum conterct et confringet arma: et scuta comburet igni.

Vacate et videtc quoniam ego sum Deus: cxaltabor intcr gentes et exaitabor in tcrfa.

Dominusvirtutum nobiscum: susccptor noster Deus Jacob.

Ps&JWUS ^<b.

Omncs gcntes plauditc manibus: jubilatc Dco ih voce cxultationis.

Quoniam Dominus cxcclsus, terribilis: et Rcx magnus super omnem terram.

Subjeeit populos nobis: et gcntcs sub pcdibus nostris. • Elegit nos fia?reditatcm suam: speciem Jacob quam dilcxit.

Asccndit Deus in jubilationc: et Dominus in voce tub;r.

Psallite.Deo nostro, psallite: psallitc Rcgi nostro , psallite.

Quoniam rex omnis terrae Deus : psallltc sapienter.

Regnavit Dominus super omncs gcntcs: Deus sedet supcr scdcm sanctam suam.

Principes populi convenc'runt cum Deo Abraham: quoniam dii fortes tcrra; nimiuni elevati sunt.

Gloria Patri et Filio etc.

Aat. Sedes tua} Deusj in sceculum sceculi. Kyr. hyr. hyr.

y. Bencdictus cs, Dcus. - h}. Amen.

IN NOCTURNO III.

Ant. Magnus Dominus. Psal. *In civitate Dci noslri.

Psai.mus /$7

Magnus Dominus ct laudabilis niinis: * in civitatc Dei nostri, in montc sancto ejus.

Dilatans cxultaticnrs univcrsse tcrra;: mons Sion, latcra Aquilonis, civitas Rcgis magni.

Dcus in gradibus ejus dignoscctur: cum suscipict cam.

Quoniam cccc regcs tcmc congregati sunt rqnt iu unum.

Ipsi videntes ita admirati sunt, conturbati sunt et commoti sunt: tremor apprehendit eos

Ibi dolores sicut parturientis : in spiritu vehementi cdnteres navcs Tharsis.

Sicut audivimus, ita et vidimus in civitate Domini virtutum: in civitate Dei nostri 5 Deusfundaviteam inaeternum.

Suscepimus Deus misericordiam tuam: in medio plebis tuc.

Secundum nomen tuum, Deus: ita et laus tua in fines terrx. Justitia plena est dextera

et convend

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Os meum loquetur sapientiam: et meditatio cordis mei prudentiam

Inclinabo ad similitudinem aurem meam: apcriam in psal|-terio propositionem meam. Ut quid timebo in die mala? iniquitas calcanei mei dabit me.

Qui confidunt in 1 et in abundantia divitiarum suarum gloriantur.

Frater non rcdimit, redimet homo? non dabit Deo repropitiationem suam: et pretium redemtionis animx susc.

Laboravit in xternum et vivet in fincm, non videbit interitum: cum viderit sapientes morientes.

Simul insipiens et stultus peribunt: et relinquent alienis divitias suas.

Sepulcra eorum domus eoruin in xternum: tabernacula eorum in generatione et progenie.

Invocaverunt nomina eorum in terris ipsorum; et homo, in honore cum csset, non intellexit: comparatus est jumcntis insipientibus, et similis factus est illis.

Hxc via eorum scandalum ipsis: et postea in ore suo bene prosperabuntur.

Sicut ovcs in inferno positimors dcpascct eos: et dominabuntur super eos, qui recto sunt corde a matutino.et projccisti scrmones nicos post. te.:

Et auxilium eorum veteratcet in infierno: et a gloria tua expulsi sunt.

Yerumtamen Deus liberabit animam meam de manu inferi: cum acceperit me.

Nc hmueris, cum dives factu5 fucrit bomo: aut cum multiplicata fucrit gloria domus ejus.

Quoniam non, dum morietur. recipiet omnia: neque simui descendet cum eo gioria domus ejus.

Quoniam anima cjus in vita ipsius benedicetur: confitcbitur ubi cum benedixeris ipsi

Introibit usque in progenies patrum ejus : et usque in arteruum non videbit lumen.

Et homo . in honore cum esset, non intellcxit: compa ratus est jumentis insipientibus, et similis factus cst illis.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Congregate illi sanctos ejus: qui drdinant testamentum ejus super sacrificia. Et annunciabunt cceli justiun ejus: quoniam Deus judex est.

Audi populus meus, et loquar: Israel, et testificabor tibi.

Deus, Deus tuus sum ego: et non super sacrificia tua arguam te.

Holocausta autem tua in conspectu meo sunt semper: non accipiam de domo tua vitulos, neque de gregibus tuis hircos. ■ 1

Quoniam meae sunt omnes ferae silvarum: jumenta inmontibus et boves.

Cogndvi omnia volatilia ceeli: et specics agri mecum est.

Si esuriero, nou dicam tibi: meus est enim orbis terrae et plenitudo cjus.

Numquid manducabo carnes taurorum: aut sanguinem hircorum potabo?

Immola Deo sacrificium lau-' dis: et reddc Altissimo vota tua.

Invoca me in die tribulationis tux gnificabis me

Peccatori autem dixit Deus: Quaretu enarras j ustitias mcas? et assumis testamentum meum per os tuum?

Tu vero odisti disciplinain:

[ocr errors]

Si videbas furcm, simul currcbas crnn eo: ct cuin adultcris portionem tuam ponebas

Os tuum abundavit ncquitia: ct iingua tua concinnavit doluin. ,.

Scdcns advcrsus fratrcm tuum detrahebas: et advcrsus filium inatris tux poncbas scandalum.

Ilacc fecisti, et tacui, e.xistimasti iniquitatcm: quod cro tibi similis.

Arguam te: et statuam contra faciem tuam pcccata tua.

Intcliigitc hacc qui obliviscimiui Deuiu: ne quaudo rapiat, ct nan sit qui eripiat.

Sacrificium laudis honorificabit me; ct illic itcr quo ostcndam illi salutarc Dei.

PsAUius 5o.

Misercrc mci, Dcus: secundum magnam misericordiam tuam.

Et sccundum multitudincm Iiiiscrationum tuarum: dclc iniquitalcin mcam.

£t multum lava mc ab injustitia mca : ct a delicto mco niiinda mc.

. Quoniam iniquitatcm rocam ego agnosco: et dclictum niiiiiu coutra mc cst sompcr.

Tibi soli peccavi et malum coram tc feci: ut justiiiceris in scrmonibus tuis et vincas cum judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conccptus suin: ct in delictis peperit mc mater mea.

Eccc enim veritatem dilexisti: inccrta et occulta sapientia: tux manifestasti milii.

Aspcrgcs me hyssopo , et muudabor: lavabis me, et supcr nivem dcalbabor.

Auditui mco dabis gaudium ct lxtitiam: ct exultabunt ossa humiliata.

Avertc facicm tuam a peccatis nicis: et omnes inicjuitatcs meas dclc.

Cor mundum crea in me, Deus: ct spiritum rcctum innova iu visceribus mcis.

INc projicias me a facie tua: ct spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Bcdde mihi lxtittam salutaris tui: ct spiritu principali confirma me.

Docebo iniquos vias tuas: ct impii ad te convcrtcntur.

Libera mc de sanguinibus Dcus, Dcus salulis mcae: ct cxultabit lingua mca justitiaul tiiam.

Dumittc, labia mea aperies: ct os metun anuunciabit laudem tuam.

Quoniam si voluisscs sacrificium, dedissem utique: ho« locaustis nou dclcctaberis.

SacrificiumDco spiritus contribulatus: cor contiitiuu ct humihatum Dcus non spcruit.

Benigne fac , Dominc , in Kona voluntate tua Sion: ut sedificentur muri Jcrusalem.

Tunc acceptabis sacrificium justitix, oblationes et holocausta: tunc imponent super altarc tuum vitulos.

Gloria Patri et Filio etc Ant. Magnus Dominus et laudabilis nimis. Kyr. kjr kjrr,

[ocr errors]

Benedictus es , Dcus.

Amen. In Officio feriali. y. Jube etc. Benedictio I. Ad gaudia Paradisi perducat nos misericordia Christi

IV- Amen.

Leetiones loco suo.

ly". post Lect. I. Lava me a facinore meo: * Domine, a veccato meb munda me.

Miserere mei3 Deus, secundum magnam misericordiam tuam: * Domine, a veccalo meo munda me.

y. Jube etc.Bencdictio II. Nos sua caritate rcpleat qui in ccelis sua honitatc regnat.

B). Amen.

$. post Lect. II. Magnus es , Domine , in virtute et invisibilis: * tibi serviel omnis creatura.

Y- A solis orluet occasu, ab aquilone usque ad mare/ tibi serviet etc:

y. Juhe etc.Bcacdictio III. Qui est trinas ct unus con

fcrat nohis su* gratia? niunus. Py. Amc». Sequitur lectio III.

AD LAUDES.

Ant. De manu omnium.

Cant. Benedictus Dominus.

Ant. De mdnu omnium aui nos oderunl, libera nos, Domine. Kjr. hjr. hyr.

Oratio secreta. Oremus.

Misererc nobis, omnipotens Deus , secundum tuac misericordiam pictatis: ut magna calamitas delictorum magnae miserationis relcvetur auxilio. Per Dominum etc.

Tum alta vocc y. Una cum Sancto Spiritu in ssecula sa> culorum. i^, Amen.

y. Dominus vobiscum.

B). Et cum spiritu tuo.

Ant. Averte faciem.

Psal.5o. Misereremei, Dcus.

Ant. Avertc Jaciem tuam, Domine, a peccalis mcis. Krr. hjr. kyr.

y. Dominus vobiscum.

Jt). Et cum spiritu tuo.

Oratio I.''

Deus, qui tenebras ignorantiac verbi tui luce depellis, auge in cordibus sup— plicum virtutem lidei quam dedisti: ut ignis qucm gratia tua fecit accendi, nullis tentationibus possit extingui. Per Dpminum nostrum ctc. Y- Dominus vohiscum.

« ElőzőTovább »