Oldalképek
PDF

Misit dc cnelo 'et libcravit me : dedit iu opprobrium conculcantes mc.

Misit Dcus misericordiam suam ct vcritatcm suam: et eripuit animam mcam dc mcdio catulorum leoaum.

Dormivi conturbatus^ filii bominum, dcntcs eorum arma ct sa^itfce: et lingua eorum macbaera acuta.

Exaltarc super calos, Dcus: ct super omnem terram gloria tua. ',

Laqueum paravcrunt pedibus meis: et incurvaverunt aniniam meam.

Fodcrunt ante faciem meam fovcam: et ipsi inciderunt in eam.

Paratum cor mcum, Dcus , paratum cor mcum: cantabo ct psalmum dicam Domino.

Exurge, gloria mea, cxurge, psaltcrium et cithara: exurgam diluculo.

Confitebor tibi in populis, Dominc: et psalmum dicam tibi intcr gentcs.

Quoniam magnificata cst usquc ad coelos miscricordia tua: ct usquc ad nubes veritas tua.

Exaltare super coelos, Deus: ct supcr omnem terram gloria tua.

Gloria Patri ctc. Ilallel.

y, Dominc , averte facicm tuam a peccatis nostris:

R). Et oiuncs iniquitates 110 stras delc.

"jjr. Domininus vobiscum.
p). Et cum spiritu tuo.
Okatio.

Sanctum et terribilc ppmcrt
tuura. omnipotcns Dcus ,
umiliter deprecamur: ut,qui
bora dici sexta gloriosissimum
1 ilium tuuin Dominum nostrum
Jcsum Cbristum crucem ascen-
dere voluisti, .ut nos a potc-
statc bostis nequissimi Libcra-
res, cjus cruce rcdcmti, tibi
Domino Deo nostro sine ollen-
sionc omni tcmpore scrviamus.
Pcr eumdem Dominum etc.
jf4 Dominus vobiscum.
I^. Etcumspiritutuo.K.k.k.
^r. Benedicamus Domino.
. P5. Deo gratias.

j}\ Fidelium animae pcr Dci nusericordiam rcquicscant in pace. r;\ Amen.

A D N 0 N A M. Pater noster. Ave Maria. •jjr. -p^eus, iu adjutorium

.1-3 mcum intendc. f^. Dominc, ad adjuvandum me fcstina. Gloria Patri ctc. Hallel.

Iiyjinus. .

Rerum Dcus tcnax vigor,
. Iminotus in te permanens,
Lucis diurnx tempora .
Successibus dcterminans.
Largire clarum- vespcre
Quo vita nusquam decidat,
Scd prxmium mortis sacrx
Pcrcnnis instct gloria.

Prasta, Pater piissimc,
Per Jcsum Cliristum Domi-

num
Qui tecum in perpctuum
Rcgnat cum Sancto Spiritu.

Amen.

PsALMUS.

Mirabilia tcstimonia tua: idco scrutata cst ea anima mea.

Declaratio sermonum tuorum illuminat me: ct intellectum <lat parvulis.

Os meum aperui ct attrazi spiritum: quia mandata tua eiquisivi.

Respicc in mc et misercre mci: secundum judicium diligentium nomcn tuum.

Gressus mcos dirige sccundum eloquium tuum: et non dominctur miliiomnis iniquitas.

Redime me a calumniis hominum: nt custodiam mandata tua.

Faciem tuam illumiua super servum tuum: ct docc mc justificationcs tuas.

Exitus aquarum transierunt oculi mei: quia non custodierunt legem tuam.

Justus es , Dominc: ct rectum judicium tuum; Mandasti justitiam testiraonia tua: et veritatcm tuam nimis.

Tabefecit me zclus tuus: quia obliti sunt vcrborum tuorum inimici mci.

Ignitum cloquium tuum veliementcr: ct servus tuus dilexit illud.

Junior sum ego et contemtus: justiiicationcs tuas non sum oblitus.

Justistia tua, justitia in xtcrnum: et lex tua veritas.

Tribulatio et necessitas invenerunt mc: mandata autcm tua mcditatio mea est.

Justitia testimonia tua in a> tcrniim: intellectum da milii et vivifica a»e.

Gloria Patri et Filio etc.
PsAUttcs.

Cl lamavi in toto cordc mco, i exaudi mc, Dominc: justificationes tuas requiram.

Clamavi ad te, salvum me fac: ut custodiam mandata tua. - Praeveni in maturitatc et clamavi: ct in vcrbis tuis spcravi.

Praevcnerunt oculi mei ad tc diluculo: ut mcditarer cloquia tua.

Vocem mcam cxaudi, Domine, secundum misericovdiam tuam: sccundum judicium tuum vivilica me.

Appropiavcrunt qui persc»quebantur mc, iniquitati: a legc autcm tua longc iacti sunt.

Propc es tu , Domine: ct omnia maudata tua veritas. .

Al> initio cognovi de testimoniis tnis: quia in xternum fundasti ea.

-irrkle humilitatem mcam ct

V eripc mc: quia legcm tuam non sum oblitus.

Jiulica judicium meum ct redime mc: proptcr cloquium tuum vivifica mc.

Longc est a peccatoribus saIus: quia justilicationcs tuas uon exquisicrunt.

Miscrationes tux iiiulta*, I)ominc: sccundum judicium tuum vivifica mc.

Multi qui pcrsequuntur mc ct qui tribulant mc: de testi moniis tuis non dcclinavi.

Yidi non scrvantcs pactum ct tahesccbam: quia eloquia tna non custodicrunt. ■

Vidu quoniam mandata tua dilcxi, Dominc: in miscricordia tua vivifica me.

Principium verborum tuomm vcritas: in xtcrnum onmia judicia justitix tux.

Cloria Patri et Filio cto.

PsALMCs.

Principes pcrsccuti sunt mc gratis: ct a verbis tuis formidavit cor mcum.

Lxtabor cgo super cloquia tua: sicut qui invcnit spolia niulla.

Iniquitatem odio habui et abomiuatus sum: legem autcm tuam dilexi.

Scpties iu dic laudcm dixi tibi: super judicia justitix tu.r.

Pax multa diligculibus lcgcm l iiam: ct non cst illis scandalum.

[ocr errors][merged small]

ribits cjus, donec veniat qui mittendus est: ipse erit expectatio gentium. K1. Deo gratias.

In Dominicis R)'. '• F). Super te,Jerusalem, * orielur Dominus.

Itcrum: Super te, Jerusalem, orietur Dominus. *HalII. halkl.

y. Etgloria cjus intcvidebilur. *

K. HaUcl. Hall. y. GloriaPatrietFilio etc. I. Super te, Jerusolem,* orietur Dominus. *HalL hall. 'In feriis R); brevef•'■'•■ ! Supcr te, Jerusalem: Iterum: Super te, Jerusalem, * orietur Dominus.

y. Et gloria ejus in te viiltbitur: fy. Orietur Dominus. y. GJoriaPatri etFilio etc, 1')- Super te3 Jerusalem, * orietur Dominus.

In Dominicis et feriis tap. Orietur de terra misericordia Domini: * quia Salus mundi veniet, Redemtor stecuii. Hall. Kyr. k. k. Preees in ferihlj gehibus flclis, ut infra. y. Dominus vobiscum. K. Et cuin spiritu tuo. "Oratio ultima- de Yesperls. In Nativitate DbBrini et per: t«tam Octavam, in Dotnnrica postNativit. etinYigiliaEpiph.;

v

[ocr errors]

Epistolelu. ad Gal. £.

Fratres. Misit Deus Filium suum, factum cx muliere, factum sub lege: ut eos qui sub lege erant, redimerct: ut adoptionem filiorum Dci reciperemus. fl). Deo gratias.

R). Verbum caro factum est.

Iterum; Verbum caro factum est. * Hallel. hallel. Et liabitavit in nobis. Hallel. hallel. GloriaPatrielFilio etc. Verbum caro faclum HalleL hallel. • » - Cai>. • Notum fecit Dominus Salutare suum: * ante conspectunv gentiam reveta^ vit juslitiam suam. I/alleL Kyn kyr. kyr. y-. Dominus vobiscum. Iy. Et cum spiritu tuo. Oratio pcr lotam Octavam.

("""lOnceae, quaesumus, omniJk potens Deus : ut Salutarc tuum, nova coeloram* lucc mirabili, quod ad salutcm mundi hodiema fcstivitate processit, nostris semper innovandis cordibus oriatur. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deusper omnia saxula sscculorum. R;. Amen.

y. Dominus vobiscum.

B,l. Etcumspiritutuo.K.k.k.

y. Benedicamus Doniino.

p). Deo gratias.

Iti Dominicis post Epipb.

Eplst Olella. ad Rom, 6. TTlratres. Cum enini scrvi es

JL: setis peccati, gratia Dei adjiiti, liberi facti estis justitian Fy. Dco gratias.

fy. Cantabimus et psallemus.

- ItfE.: Cantabinnis et psalletnus. * Hallel. hallcl. . y. F~irtutes tuas, Domine.

IV- Hallel. hallel. . y. GloriaPaVielFilio etc. ■ Jtyj Cantabimus et psallemus. * Hallel. liallel.

Cap-. Constituite solemnitatem in confrequentationibus, * usque. ad corrut altaris. Hallel. Kyr. hyr. hyr.

y. Dominus vobiscum.

jy\ Et cum spiritu tuo.

Oratio

Os nostrum, Domine, gaudio rcpleatur: et in tua miscricordia scmpcr cxultet. Pcr Dominum nostrum Jesum Cliristum ctc. FG\ Amen. y. Dominus vobiscum. \'i. Etcumspiritutuo.K.k.k. y. Bencdicamus Domino. B). Deo gratias.

In fcriis post Epiphaniam.

r.PISTOLELLA. ad Gal. 6.

Fratres. Mihi absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi pcr qucm mihi

mundus crueifixus cst, ct ego mundo. R). Dco gratias.

py. br. Redime me,Dominc.

Jttrum : Redime me, Domine: * et miserere mei.

y. Pes mcus stetit in via recta: .,-. .

B). Et. miserere, mei.

y.. GloriaPatrietFilio etc.

p). Redime me, Dominet * et miserere mci.

Cap. Ab occultis meismunda me, Domine: * etab alicnis parces#rvo tup.Hallel. Kyr. kyr. tyr

Preces, fjexjs gerubus.

Pater nostcr ctc. (secreto )

y. Et ne nos inducas in tentationem:

IV- Sed libcra nos a malo. y. Ego dixi, Domine, rai

serere mei:

fy. Sana animam meam, quia peccavi tibi.

y. Convertere, Domine, aliquantulum:

Iy- Et deprecabilis esto super servos tuos.

y. Ostcndc nobis, Dominc, miscricordiam tuam:

)>.-Etsalutarctuumdanohis.

V- Dominus virtutum nobiscum:

IV Susceptor noster, Deus Jacob.

y. Domine, cxaudi orationcra nostram:

P- Et clamor noster ad tc

[ocr errors]
« ElőzőTovább »