Oldalképek
PDF

mei: clcnim universi qui t«

expectant, non confundentur.

Confundautur iniqua gcrentcs sunervacuc; vias tuas, Domine, notas fac mihi: et semitas tuas edoce me.

Dirige me in veritate tua ct doce me : quia tu es Deus salutaris meus, et te sustinui tota dic.

Gloria Patri et FUio etc.

A nt. Universi, Domine , qui te expectant non confundentur.

Compl. T. Regnum tuum.

Coropl. II. Benedictus es.

Oratio IV. Excita,Domine, ut supra in Matutiuo.

jh Dominus vobiscum.

Psall. II. Veni, Domine, et noli tardare, miserere nobis posilis in s&culi finern.

Gloria Patri et Filio etc.

Veni, Domine, etc.

Compll. Quoniam tu.

Compl. II. Benedictus es.
Oiutio V.

Prope esto, Domine, omni-
bus expcctantibus te in
veritate: ut in Adventu Filii
tui Domini nostri placitis tibi
actibus pracsentcmur. Qui te
cum vivit etc.
V. Dominus vobiscum.
Reliqua ut in Vesp. p. 13o.

hac Hcbdomada sexta Adventus,'nisi dies Nativitatis Doraini inciderit in Fcriam teriam vcl quarlam : tunc etiim le Exceptato fit in Hehdomada quinta Adventus , prout uperius Rubrica indicabat.

F E R 1 A II.

De Exceptato.

AD MATUTINUM.

Tty. post Hyninum.

Z7»cce Dominus judicium J retribuet: * ipse veniet et salvos nos faciet.

y. Venite, exultemus in Domino, jubilemus Deo salulari nostro : * ipse veniet el salvos nos faciet. Aut. Laudabilis. Cant. Benedictus es , p. 2 Ant. Non derelinques. PsALAItiS 9

f"< onfitcbor tibi, Dominc, ~j in toto corde mco : n arrabo omnia mirabilia tua.

Laetabor et exultabo in tc$

psallam riomini tuo, Altissime.

Dum avertatur inimicus mcus

retrorsum: infirmabuntur , et

perient a facie tua.

Quoniam fecisti judicium meum et causam meam: sedes super thronum, qui judicas justitiam. Increpasti gentes , et pcriit Officium in Adventu pro- impius: nomen ejus dcltisti prium, quod de Exceptarol in aeternum et in saeculum cUcitur, scmper cclcbratur it I saeculi.

Inimtci defecevunt framex in finem: et civitatcs eorum destruxisti.

Periit memoria eorum cum sonitu: ct Dominus in setcrnum manet.

Paravit in judicio thronum suum: et ipse judicabit Orbcm tcrra? in jtistitia.

Judicabit populos in xquitate: ct factus est Dominus rcfugium pauperum.

Adjutor in opportunitatibus in tribulatione: et sperent in te qui novcrunt nomen tuum.

Quoniam non derelinques qunercntes te , Domine : psal'litc Domino qui liabitat in Sion.

Annunciate inter gcntes studia ejus, quoniam requirens sauguinem eorum mcmoratus est: et non est oblitus clamorem inopum.

Miserere mei,Domine, vidc liumilitatem mcam de inimicis meis: qui cxaltas mc de portis mortis.

Ut annunciem omues laudcs tuas: in portis liliic Sion

Exultabo in salutari tuo, in£xx sunt gentcs in interitu qucm fecerunt: in laqueo isto qucm occultaverunt, comprcliensus est pcs corum.

Cognoscitur Bominus judicia faciens: in opcribus manuum suarum comprcbcnsus est pcccator.

Convertantur peccatorcs in
Pars Hyem.

infcmum: omnes gentes quae obliviscuntur Dcum.

Quia non in finemobliviscetur pauperum: paticntia paupcrum non peribit in fjnem.

Exurge, Domine, non confortetur homd: judicentur gentes in conspectu tuo.

Constitue, Dotnine, legislatorcm supcr eos: utsciantgentes quoniam homines simt;

Utquid, Dominc, recessrsti longc: despicis in opportunitatibus, in tribulatiouc?

Dum siiperbit iiupius, incenditur paupcr: comprohcnduutur in cogitationibus suis quas cogitant.

Quoniam laudatur peccator in desideiiis animae sux: et qui iniqua gerit, benedicitur.

Irritabit Dominum pcccator: secundum multitudinem irx su.T non inquiret.

Non cst Deus in conspectu cjus: coutaminantur viae ejus in omni tcmpore.

Auferuntur judicia tua a facie ejus: omnium inimicorum suorum dominabitur.

Dixit enim in corde suo: Non movebor a generatione in generationem sine malo.

Cujus maledictiene os plenum cst et amaritudine etdolo: sub lingua ejus labor et dolor.

Sedet in insidiis cum divitibus: in occultis ut interficiat innoccntem. 18

Oculi ejus in paupcrem reEpiciunt: insidiatur in occultis, sicut leo in cubili suo.

insidiatur ut rapiat inopem, raperepauperem: dum attrahit cum, in laqueo suo humiliabit eum.

Inclinabit se et cadet: dum dominabitur pauperum.

Dixit enim in cordc suo: Obli • tus est Deus: avertit faciem suam ne vidcat usquc in fiueni.

Exurge, Domine Deus meus, etexaltetur manustua: neobliviscaiis pauperum in finem.

Propter quid irrilavit impius Deum? dixit euim in corde suo: Non inquiret.

Vitles quoniam tu laborem ct dolorem consideras: ut tradas cum in manus tuas.

Tibi dcrelictus est pauper: pupillo tu cris adjutor.

Contere brachium peccatoris et maligni; requiretur peccatum ejus , nec invenietur.

Regnavit Dominus in aHernum et in sseculum saeculi: peribitis guntes de terra ejus,

Dcsiderium paupcrum exaudisti, Domine: prapaiationes cordis eorum exaudivit auris tua.

Judicare pupillo et humili: ut non adjiciat adhuc magnificare se homo super terram.

Gloria Patri et Filio etc.

Ant Nonderclinquesqu.eerentes tet Dqmine. K. k, k

'^. Bcncdictus cs, Deus.
B). Ameu.
Ant. Ego aulenu

PSALMPS- l6v; 1

Eaudi, Domine, justitiam meam: intendc deprecationem meam.

Auribus percipe orationem meam: non in labiis dolosis.

Devultu tuo judicium meum prodeat: oculi mei videant cquitatem.

Probasti cor meum et visitasti nocte, igne me cxaminasti: et non est inventa in me iniquitas.

Ut non loquatur os mcum opera hominum: propter verba labiorum tuorum cgo custodivi vias duras.

Perficc gressus meos in semitis tuis: ut non moveaiitur vestigia mca.

Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus: inclina aurero tuam mihi et exaudi verba roea.

Mirtfica misericordias tuas: qui salvos facis spcrantes in te.

A. resistentibus dexterae tuao custodi me, Dominc, ut pupillam oculi: sub umbra alarum tuarum protegc me.

A facie impiorum qui me afflixerunt^ inimici mei animam meam circumdcderunt: adipem ( suum concluserunt, os corum locutum cst supcrbiam. Projicicntes me nunc cit"»

cumdedcrunt me : oculos suos statucrunt declinare in tcrram.

Susceperunt me, sicutleoparatus ad pnedam: et sicut catulits lconis habitans iu abditis.

Exurge, Domine, prseveni eos, et subverte cos, eripe animam uieam ab impio: frameam tuam ab inimicis manus tu.T.

Domine, a paucis de terra dispertire eos in vita ipsorum: ct de absconditis tuis adimpletus est ventcr eorum.

Saturati sunt iiliis eorum: et reliquerunt qua; superfuercint. parvulis suis.

Ego autem cum justitia apparebo in conspectu tuo: satiabordum manifestabitur milii gloria tua.

Gloria Patri et Filio ctc.

Aut. Ego autem cumjustitia apparebo in conspcctu tuot Domine. Kyr. hyr. hyr.

~jf Benedictus es , Deus.

fi). Amen.

Anl. Qui te expectant.

PSALUVS 2 4

Ad te, Domine, levavi animam mcam: Deus meus, in te confido, non erubescam.

Neque irridcant me inimici mei: etcnim universi qui te expectant, non confundentur.

Confundantur iniqua gerentes supervacue; vias tuas, Domine, notas fac mihi: et semitas tuas cdocc me.

Dirige me in veritate tua

ct docc me } quia tu es Deus salutaris meus: et te sustiruii tota die.

Memento miserationum tuarum, Domine: et misericordix tua: quae a sxculo sunt.

Dclicta juventutis mese: et ignorantias meas ne memineris.

Sccuudum miisericordiam tuam meuior esto mei tu, propter bonitatem tuam, Domine: dulcis et rectus Dominus.

Propter hoc legem statuet dclinquentibus in via, diriget mansuctos in judicio: docebit mites vias suas.

Universse viae Domini misericordia et veritas: requirentibus testamentum ejus et tcstimonia ejus.

Propter nomen tuum, Domine, propitiaberis peccato raeo: copiosum est enim.

Quis est horao qui tiineat Dominum? legem statuet ei in via quam elegit.

Anima cjus in bonis dcraorabitur: et semen ejus here* ditabit terram.

Firmamentum est Dominus timcntibus eura: et testamcntumipsiusutmanifestetur illis.

Oculi mei semper ad Dominum: quoniam ipse evellet de laquco pedes meos.

Respice in me et miserere mei: quoniam unicus et pauper sum ego.

Tribulationes cordis mei multiplicatx sunt: dc neccssitatibus meis eripc me.

Vide humilitatem meam et laborem meum: et dimitte omnia peccata m«a.

Respicc inimicos meos, quoniam multiplicati suut: et odio iniquo odcrunt me.

Custddi animam meam et eiipe me: non confundar, cjuoniam speravi in te..

Innocentes et recti adha-serunt roihi: quia sustinui te, Domine.

Redime, Deus, Israel: ab omnibus angustiis ejus.

Gloria Patri et Filio etc.

Ant. Qui le expectant, Do' mine, non confundentur. Kyr. kyr. kyr.

yj Benedictus es, Deus.

B), Amen.

Ant. Accelera, Domine.

Psalmus 3o.

In tc, Domine, speravi: non confundar in xternum.

In tua justitia libera me: et eripe me.

Inclina ad me %urem tuam: accelera ut cripias me.

Esto mihi in Dcum protectorcm et in domum refugii: ut salvum me facias.

Quia fortitudo mea ct refugium meum es tu: ct propter nomen tuum educabis me ct

pasces me.

Ediices me de Iaqueo hoc quem statuerunt mihi; quo

niam tu es protector meus , Domine: in manus tuas commendo spiritum meum.

Redemisti me, Ijominc. l)cu.s veritatis: odisti obscrvantes vanitatem supervacue.

Ego autem in Domine sperabo: exultabo ct hetabor in tua miscricordia..

Quoniam respexisti humilitatem meam: salvam fecisti de necessitatibus animam meain.

Nec conclusisti me in manus inimici: statuisti in lpco spatioso pedes meos.

Miserere mei, Dominc, quoniam tribulor: conturbatus est in ira oculus meus , anima mea et ventcr meus.

Quoniam defecit in dolore vita mea: ct anni mcjj in gcmitibus.

Infirmata est in paupertalc virtus mea: ct ossa mea cotiturbata sunt.

Prx omnibus inimicis meis factus sum opprobrium vicinis mcis nimium: et timor notis meis.

Qui videbant me, foras fugiebant a me^ exivi tamquam mortuus a corde: et factus sum sicut vas perditum.

Quoniam audivivituperationem multorum: circumhabitantium.

In eo dum convenircnt simul adversum me: ut accipercnt animam mcam consiliati sunt.

« ElőzőTovább »