Oldalképek
PDF

Et stclla maris, succurre ca>

Surgcre, qui curat, populo. Tu, quae genuisti, natura mirante,

Tuum sanctum Genitorcm: Virgo prius ac postetius,

Gabrielis ab ore Sumcns illud Ave, .

Pcccatorum miserere. . Post partum Virgo in? violata permansisti: .B). Dei Genitrix, intercede pro nobis. ■ , i i)

Oraho. .., •!•..);,

Gratiam tuam, qusesumus,
Domine, mentibus no-

stris infunde: ut, qui, An-|tessionem^ sed pro vobis, fragelo nunciante, Christi JFilii I tres. et vos. fratres. ut sutui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem

gini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, beato Ambrosio confessori, omnibus Sanctis et vobis, fratrcs, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et operej mea culpa, mca culpa.

mea maxima culpa. Idco prccor beatam Mariam sempcr Virginem, beatum Michaelem Archangelum, Beatum Joaiinem Baptistam, sauctos apostolos Petrum et Paulum, beatum Ambrosium c onfessorcm , omnes Sanctos ct vos,fratres , orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

Ciiorus respondet: Deo gratias. statimque prosequitur:

Misereatur tui omnipotens
Deus: et, dimissis o-
mnibus peccatis tuis, perducat
te ad vitam aeternam.
Deinde ChoittS repetit Con-

tres, et vos, fratres, u
pra, ipse dicit: tibi, pater,

Iet terpafer. Facta Confessia-
ne;a Cuoro, rursuja Hebdo-
madanus dicit:

Fidelium animaa perDci misericordiam rcquiescant in pace. I'V Amen. . Cantata Ant. B. V. M. et Oratipue, prout tcmpus inciderit, Hcbdoiuad. facit in Choro Coniessioiiern, submissa voce:

Gonfiteor Deo omnipotenti, beate Mariae semper Vir

Misereatur vcstri omnipotens Dcus : et, dimissis omnibus peccatis vestris, pefducat vos ad vitam aeternam. I^. Amen.

Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum nostrorum ttibuat nobis omnipoten§ ct misericors Dominus. ^< Amen.

"jJ'~- Adjutorium nostrum in nominc Domini: B). Qui fecit coelum et terram. jf- Sit nomen Domini benedktum:

*V>. Ex hoc nunc et usque in saeculum»

[graphic][merged small][merged small]

AD VESPERAS. \K. Dominus vobiscum. flj. Et cum spiritu tuo.

Luccmarium. • Quoniam tu illuminas etc.

pac i48.

y. Dominus vobiscum.
R'. Et cum spiritu tuo.

HvMJTCS. ... >

Conditor alme siderum,
iEterna lux credentium,
Christe Redemtor omnium,
Exaudi preces supplicum.
Qui cdndolens, interitu
Mortis perire sxculum,
Salvasti mundumlanguidum,
Donans reis remedium.
Vergente mundi vespere,
Uti sponsus de thalamo,
Egressus honestissima
Virginis Matris clausula.
Cujus forti potentia:
Genu curvantur omnia,
Ccclestia , terrestria

Nutu- fatentur subdita. Te dcprecamur, Agie , . Venture Judux saeculi: Conserva nos in ternpore . Hostis -a telo perfidL Laus , honor , virtus , gloria Dco Patri ct Filio, Sancto simul Paraclito Iu saeculorum sxcula. Amen.

Ilic hymnus dicitur semper in Adventu ad Vcspcras ct ad Laudes, nisi fiat de Sanctis.

y. Dominus vobiscum.

J^. Et cum spiritu tuo.

B). in Choro; Revela oculos mcos: et considerabo mi~ rabilia * de lcge tua, Pomine.

y. Beati tui scrutantur testimonia ejtts: in toto corde cxquirunl eum: * de lege tua, Domine.

y. Dominus vobiscum.

i^. Et cum spiritu tuo.

- Ant. Benedictus Dominus, pag. i48.

Psalmus ipse ab iis vcrbis

* Qui docetjd reliqui de Sab

kfcto cum suis antipb., prseter

sequentem ant. ad psalmum.

Laudate Dominum, quoniam bonus est psalmus etc.

Anfc. Incipite Domino in confessione, psullite Deo noslro in cithara; quia Deus jioster manifeste venict.

y. Dominus vobiscum.

R). Et cum spiritu tuo.

Oratio. Deus, qui super etc. ut in Yesp. Sabbatij p. i52.

y. Dominus vobiscum.

ly. Et cum spiritu tuo.

Ant. Suscepit Israel.

Cant. Magnificat, pag. 129^

Ant. Suscepit Israel puerumsuum: recordatus Dominus misericordics suce. K.k.k.

Reliqwa ut in Vesp. Sabbatij pag. i52.

[ocr errors][merged small]

B). post Hymnum, evavi ocutos rneos ad montes, * unde ycniet auxilium mihi.

y. jiuxilium meum a Domino qui fecit ccelum et terram: * unde veniet auxilium mihi.

Ant. Benedictus es.

Cant. Et benedictum, pag.2.

Ant. Dum adveneris.

Cant, De nocte, pag. 3.

Ant. Dum advenerisf Domine 3 excelsum brachium luum nescientes confundentur. Kyr. kyr. kyr.

Ant. Exaltatum est.

Cant Confirmatum, pag. 4

Ant. Exaltatum estcornu nostrum; quia venit Dominus salvare populum suum. Kyr. hyr. kyr.

Ant. Consideravi.

Cant. Domine, audivi, p. 5«

Ant. Consideravietexpavi Virginem parituram Dominum. Kyr. kyr. kyr.

■f, Jube etc. Benedictjo I. Sancti Evangclii lectio sit peo catorum nostrorum remissio.

B}. Amen.

Evangelium secundum Matthaum.

Lectio I. Cap. a4

[ocr errors]

In illo tempore egressus Jesus de templo ibat. Et acccsserunt discipuli ejus ut ostenderent ei aedificatioues templi , ct; reliqua.

Homilia Saiicti Ambrosii Episcopi.

Evpos, Ip Tv.r. Iui. 10.

T rerum , licet dictum jux. * ta proposita de templo quod Salomon cdndidit, intelligafnr; idquc primum ab hoste judicii csse terapore subvertendum ( nihii est cnim opere ct manu factum, quod non aut vetustas conficiat, aut vis subruat, aut ignis taudem cxiirat): est tamcn et aliud templum, constructum ex pretiosis lapidibus et ornatum donis, cujus eversionem Dominus significarc videatur, Synagoga scilicet Judarorum: cujus structura vetus, Ecclcsia surgente , dissolvitur. Est ctiam tcmplum in unoquoque, quod, deficicnte fide, labitur: ct maxime si quis falso Christi nomen obtendat, quo intcriorem expugnet aflectum. Potest ctiain ea cssc expositio qux milii plus prosit. Quid enim mihi prodestdicm scire judicii? Quid milii prodest tantorum conscio peccatorum, si Dominus veniat 5 nisi veniat in mcum animum, redeat in mcam mentcm^ nbi vivat in mc Christus , in me Christus loquatur? Ergo mihi Cliristus debet venirc, mihi debct adventus ejus fieri. Fit autcm Domini sccundus adPars Hyem.

ventus in dcfectionc mundi , quando possumus dicere: Mihi autem mundus crucifixus est, et ego mundo. Tu autem etc. Armuncietur in Sion nomen Domini, et laus cjus* in Jerusalem.

y. Inconveniendopopulos in unum3 et regna, ut serviant Domino/in Jerusalem.

ir. Jube etc Eencdictio II. Dcus Dci Filius sit nobis salus et propitius. RJ. Amen.

Lectiq U.

T71 rgo , quia in occasu s«1 1 culi sumus, prxcedunt quxdam xgritudines mundi. jEgritudo mundi est fames , xgritudo mundi est pestilentia , a-gritudo mundi est persecutio. Sunt autcm et alia bella qux vir sustinet christianus, diversarum praelia cupiditatum , studiorumquc conflictus: multdque graviores domestici hostes quam cxtranei. Nunc avaritia stimulat, nunc acccndit libido, nunc metus terret, nunc iracundia exagitat, nunc ambitio movet, nunc terrere tentant spiritalia nequitix, qux sunt in coelcstibus. Itaque quasi quibusdam urgetur prxliis , et quibusdam tcrrxmotibus quatitur mobilis anitni nutantis affcctus. Sed fortior dicit: Si consistant advcrsum me castra, J3

non timebit cor mcum, si exurgat adversum me prslium, in hoc ego sperabo. Tufiutem etc.

Bj> Omnipotentis Dei Spiritus illuminator est, et sic illuminat eos qui recto sunt corde: * et sicut lucifer orietur a parte meridiei. y. Excelsus Dominus super omnes genles, et super ccelos gloria ejus: * etsicut lucifer etc.

y. Jube etc. Benedictio III. Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra.

R). Amen.

A Subd. Lectio III.

Abominatio desolationis execrabilis advcntus Anticbristi est, eo quod sacrilegiis infaustis mentium interiora contaminabit sedens juXta bistoriam in templo, ut cibi divinae vindicet solium potestatis. Juxta interprctationcm autem spiritalem pulcre inducitur stare, eo quod in affcclibus singulorum vestigium perfidise suae confirmare desideret, ex Scripturis contcndens esse se Christum. Tunc appropinquabit desolatio } quoniam a vera religione pleriquc lapsi crrore desciscent. Tunc erit Domini dies: quod ctiam Apostolus evidenter eyposuit dicens , non tinicndum essenobis, quasiin

stet dies Domini, nc quis nos seducat ullo modo ; quia nisi venerit discessio primum, et revclatus fuesit Homo peccati, Filius perditionis, qui adversatur et extollitur supra omne quod dicitur Deus, aut quod colitur, ita ut in templo Dei sedeat, ostendens se tamquam sit Deus. Tu ait' tem etc.

In Adventu Hymnu Te Deum non, dicitur, nisi fiafrde Sanctis.

ADLAUDES.

Deus, in adjutorium etc.

Ant. Deus fidelis.

Cant. Attende cuelum et loquar, pag. 8.

Ant. De.us fidelis, et non est iniquitas in eo. K. k. h.

Anriph. ad Crucem, septies.

I. Ante colles ego partw riebar: adhuc terram non fecerat: quando parabat ccelos, dderam: dum vallaret mari terminos, et legemponeret aquisj ego eram. Kyr. h. k.

II. jintccollesetc. K. k. k<

III. Antecolles etc. K k. k.

IV. Ante colles etc. K. h. k.

V. Ante colles etc. Gloria Patri el Filio et

Spiritui Sancto.

VI- Ante colles etc.

Sicut erat in principio, ct nunc el semper c.t in sa^cw la soeculorum. Amen.

VII. Antecolles etc.K-k.k.

« ElőzőTovább »