Oldalképek
PDF

cibus castis te in aurora ado rare possimus. Per Dominum uostrum etc.

y. Dominus vobiscum.

P^. Et cum spiritu tuo.

T^. in Baptist. Adjutorium nostrum*m noniine Domini. . y. Qui fecit ccelutn 1 et terram: * in nomine Domini. Oratio HL * >

Tua nos, Domine, veritas semper illuminet: ct ab omni pravitate defendat. Pcr Dominum nostrnm ctc. Ant. Quam admirabile.

PsaJnU 8 y. 4

Dominc, Dominus noster: quam admirabile est nomcn tuum iri universa tcrra!

Quoniam elcvata cst magnificentia tua supcr ccclos: ex ore infantium ct lactentium perfecisti laudem.

Proptcr inimicos tuos: ut dcstruas inimicum et defcnsorem.

Quoniam videbo ccelos opera digitorum tuorum: lunam et stcilas quae tu fundasti. Gloria Patri et Filio etc. Ant. Quam admirabile est nomen tuum, Domine!

Complet. Benedictus es, Domine*Deus patrum nostrorum, et laudabilis et gloriosus in saecula. Kyr. kyr. kyr.

Oratio IV. T Tt cunctis nos , Domiric , LJ fovcas adjumcntis: tuis Pars Hyem.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

F E R I A III.

Ad Vesperas, y. Dominus vobiscum. 'Fl). Et cum spiritu tuo.

Luceniariuitt. Y~y>minus illuminatio mea J_J * et salus mea: quem timebo?

v . Dominns protector wtx ineas * et salus mea: queni timcbo?

Ucr. Dominus illuminatio etc.

\ . Dominus vobiscum. I^. Et cum spiritu tuo. Hyinn.Deus, Creator omnium pag.' \ fi5. y. Dominus vobiscum. H). Et cum spiritu tuo. p). in cboro: Miserere mei, Domine, quoniam ad tc clamavi * tota die.

y. L&tifica animam serii tui, quia ad te, Ddmine, animani meam levavi * tota die. V. Dominus vobiscum. Py. Et cum spiritu tuo. Ant. Fial pax, Domine.

ii*

PsALMVS I 2.1.

Lxtatus sum in his qux ! dicta sunt mihi: in . doOium Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri: in atriis tuis, Jerusalem.

Jerusalem qua; a-dificatur ut civitas : cujus participatio ejus jn idipsum.

llluc enim ascendcrunt tribus, tribus Dumini: testimonium Israel ad confitendum numini Domini.

Quia illic sederunt sedcs in judicio: scdes supcr domum David.

Interrogate quse ad pacem sunt Jcrusalcm: ct abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua: et ■bundantia in turribus tuis

Propter fratres meos et proximos mcos: loquebar pacem dc te.

Propter domum Domini Dci mei: exquisivi bona tibi.

Gloria Patri ct Filio etc.

Ant. Fiat pax3 Domine, in virtute tua.

Ant- Qui liabitas in ccelo.

PsAtMDS I2fi.

Ad te levavi oculos meos: qui babitas in ccelo. Ecce sicutoculi scrvorum: in manibus dominorum suorum Sicut oculi ancillse in manibus domina; susc: ita oculi nostri ad Dominum Dcum nostrum, donec miscrcatur nobis

Miserere nobis , Domiuc , misererc nobis: quia multum rcpleti sumus contemtione.

Et multuin repleta cst auima nostra: opprobrium abundantibus et despectio supcrbis. Gloria Patri et Filio etc. Anl. Qui habitas in coelo, miscrere nobis. Ant. Adjuloriumnostrum. PsAures 'T

Tyjisi quod Dominus erat in 1* nobis, dicat nunc Isracl: nisi quud Duminus crat in nobis.

Cum insurgcrcnt homines in nos: forsitan vivos deglutisscnt nos.

Cum iiasceretur animus eorum advcrsum nos: fursitan ut aquam absurbuisscnt nos.

Torrentem pertransivit anima nostra: forsitan pertransisset anima nostra aquam immensam.

Bencdictus Dominus: qui non dedit nos in capturam dcntibus corum.

Anima nostra sicut passcr crcpta est: de laquco venantium. . .-.

Laqueus contritus est: et nos liberati sumus.

Adjutorium nostrum in nominc Domini: qui fecit coelum et terram.

Gloria Patri et Filio ctc.

Ant. Adjutorium nostrum in nomine DominL

Ant. Benefac, Dominc.
Psaimus 124

Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion: non commovebitur in seternum qui habitat in Jcrusalem.

Montes in circuitu ejus, et Doininus in circuitu popuii sui: ex hoc nunc ct usque in saeculum.

Quia non remittet Dominus virgam peccatorum: super sortem justorum.

Ut nori extendant justi ad iniquitatem manus suas: benefac, Domine, bonis et rectis corde.

Declinantes autem ad obligationem adducet Dominus cum operantibus iniquitatem: pax super Israel. Cloria Patri et Filio ctc. Ant. Benefac , Domine, bonis et rectis corde. Ant. Converle, Dominc. PsAiAtvs i»3.

Tn convertcndo Dominus captivitatem Sion: facti sumus sicut consolati.

Tunc rcpletum est gaudio os nostrum: et lingua nostra cxultationc.

Tunc diccnt inter gcntes: Magnificavit Dominus faccre cum illis: magnificavit Dominus facere nobiscum 5 facti

laetantes. Converte, Domine, captivitatcm nostram: sicut torrens in Austro.

Qui seminant ih laerymis, in gaudio metent: cuntcs ihant et flebant mittentcs semina sua.

Venicntes autcm venient in cxultatione: portantes manipulos suos. Glori.i Patri et Filio etc. Ant. Converte, Dominey captivitatem nostram, sicut torrens in Austro. K. h. k. y. Dominus vobiscum. I^. Et cum spiritu tuo; Oratio I.

Transacto diei cursu, gratias nomini tuo rcferimus , omnipotens Deus, quaesumus misericordiamtuam: ut, quaecumque in hac die pcr fragilitatem carnis contraximus , vcniam nobis largiri digneris. Pcr Dominum etc. y. Dominus vobiscuin. B,'. Et cum spiritu tuo. Ant. Quia fecit. Cant. Magnificat, pag. 129. Ant. Quia Jecit mihi magna qui potens est. K. h. h. 'jt. Dominus vobiscum. B)- Et cum spiritu tuo. Ohatio II.

Adesto nobis, misericors Deus, et dic noctcque nos protege: ut, quibuslibct alternationibus tcmporum fatigati, tua sempcr incommutabilitate firmcmur. Per Domiuum nostrum etc j( Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.

v

B). in Bapt. Esta nobis, Do

mine,* auxiliator el rector.

y. Ut viam tuam rectis

mentibus ambulemus: * auxi

liator,et rector.

. *0.hatio III.

b omnibus nos, quxsu

[ocr errors]

mus, Domine , peccatis propitiatus absolve: ut, percepta venia peccatorum, Iiberis tibi mentibus serviamus. Per Dominum nostrum etc.

Ant. Timentes autem.
Psalmi j/f ^. 4-

Dominc , quis habitabit in tabernaculo tuo? aut quis requiescet in monte sancto tuo?

Qui ingreditur sine macula: et operatur justitiam.

Qui loquitur veritatem in corde suo, qui non egit dolum in lingua sua: nec fccit proximo suo malum.

Et opprobrium non accepit adversus proximum suum; ad nihilum deductus est in conspectu ejus malignus: timentes autemDominum magniiicat.

Gloria Patri et Filio etc.

Ant. Timentes autem Dominum magnijicat.

CompL Bcnediclus es , Do. mine* Dcus patrum nostrorum, et laudabilis ct gloriosus in sxcula. Kyr. kyr. kyr. Oratiq IV.

Iniquitates nostras ne respicias, Dcus: scd sola nobis tua misericordia prosit

indignis. Per Domiuum ete.

$". Dominus vobiscum. . Jt). Etcumspiritutuo.K.k.k.

Reliqua, ut supra ad Vespcras Dominicx. Dcindc dicuntur Vespers pio

Defunctis,. ut ad fincm Bre

viarn

[ocr errors]
[ocr errors]

F E R I A IV.

Ad Vcsperas.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Lucernarium, ominus illuminatio mea et salus mea: quem timebo?

y. Dominus protector vita> mecB * et salus mea: quem timebo?

Tfer. Dominus illuminalio etc. y. Dominus vobiscum. fi). Et cum spiritu tuo. Hymn. Deus , Creator omnium pag. ia5. y. Dominus vobiscum. l\l Et cum spiritu tuo. l^. in choro: Precatus sum Jaciem tuam * de toto corde meo: miserere mei, Domine. y. Legem pone mihi, Domine, viam justificationum tuarum, et exquiram eam semper * de toto corde meo; miserere mei, Domine. y. Dominus vobiscum. B). Et cum spiritu tuo. Anl. Nisi tu, Dotninc

PsALMCS 126. \

"jVTisi Domiuus acdificaverit domum: in vanum laborant qui xdificant eam

Nisi Dominus custodierit civitalcm: in vanum vigilant qui custodiunt eam

In vanum est vobis ante lucem surgere; surgite, postquam sederitis: qui manducaiis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum; ecce baereditas Do

1, (ilii: merces fructus ventris.

Sicut sagittx in manu potentis: ita filii excussorum.

Beatus qui implebit desiderium suum cx ipsis : non con fundctur, cum loquctur inimicis suis in porta.

Gloria Patri et"Filio etc Ant. Nisi tu3Domine,servaveris nos3 in vanum 1 gilanl oculi nostri. Ant. Beati omnes. Psalin. ipse * Qui ambulant Psalmws 1-27.

Beati omnes qui timent Do minum: * <Jui ambulant in viis ejus.

Laborcs fructuum tuorum manducabis: beatus es, et b«ne tibi erit.

Uxor tua sicut vitis abundans : in lateribus domus tuae Filii tui sicut novellx olivarum: in circuitu mcnsa? tuae. Ecce sic benedicetur omnis qui timct Dominum

Bcnedicat te Dominus cx Sion: et vidcas quae bona siint erusalcm omnibus dicbus vita? tux. 1 Et videas filios filiorum tuorum: pax supcr Israel. Gloria Patri et Filio etc. Ant, Beati ornnes qui timent Dominum.

Ant. Benediclio Domini.
Psalmus ia8. >

Oape expugnaverunt me a O juventute mea (dicat nunc Israel,): saepe expugnaverunt me a juventute mea. • Etenim non potucrunt milii: supra dorsum meum fabricarerunt peccatores.

Prolongaverunt iniquitatcs suas: Dominus justus concU det cervices peccatorum.

Confundantur et avertantur retrorsum: omnes qui odcrunt Sion.

Fiant sicut fccnum a:djficiorum : quod , priusquam eveU latur, arescit. , >

De quo non implebit manum suam qui metit: nec sinum suum, qui manipulos colligit.

Et non dixerunt pratcrcuntes: Benedictio Domini super vos: benediximus vos in nominc Domini. Gloria Patri et Filio ctc. Ant. Benedictio Domini super vosj benediximus vos in nomine Domini. Ant. Fiant, Domine.

« ElőzőTovább »