Oldalképek
PDF

/

Nolitc tangere christos meos: ct in prophetis mcis r.olitc malignari.

Et vocavit famcm supcr tcrram: etomncfirmamentum panis contrivit.

Misit antc eos hominem: iu • eervum veniimdatus cst Joseph.

Humiliaverunt in compedibus pedcs ejus^ferrumperlransivit animam cjus: doncc venirct verbum cjus.

Eloquium Domini ussit eutn. misit rcx et solvit cura : princeps popiilorum,etdimisiteum.

Constituit cum dominum domus suai: et principcm omnis posscssionis suae.

Uterudirctprincipcs suos sicut sc: ct senioressuosprudcntiam doceret.

Et intravit Israel in -fiSgyptum: et Jacob babitavit in tcrra Cham.

Et auxit populum suum nimis: etfirmavit cumsuperinimicos ejus.

Convertit cor eorum ut odircnt populum suum: et dolum facerent in scrvos ejus.

Misit Moysen scrvum suum: ct Aaron quem clcgit ipsum.

Posuit in eis verba signorum suoruin: ct prodigiorum in tcrra Cham.

Misit tcncbras et obscuravit eos: quia exaccrbaverunt vcrbum ejus.

Convcrtitaquas corum in sanguincouctocciditpisccs corum.

Misit tcrra eorum ranas: in cubilibus penetralibus regum ipsorum.

Dixit, ct vcnit musca canina: et cinifes in omuibus finibus eorum.

Posuit pluvias eorum grandinem: igucm comburcntcm in terra ipsorum.

Et percussit vincas corum ct ficuhieas corum: ct contrivit omnc ligrium linium corum.

Dixit,etvenit locustaet bruclms cujus non crat unmcrus: ctcomctlit omncin fructum tcrrae corum.

Et pcrcussit omnc primogenitum in terra jEgypti: priinitias omnis laboris ipsorum.

Et cduxit eos in argcnto ct auro : ct non erat in tribubus corum infirmus.

Lsetata cst Egyrptus in profectione corum: quia cecidit timor eorum super eos.

Expandit nubcm in protcctionem eorum: ct igncm ut luceret eis per noctem.

Pctierunt, ct venit coturnix: et pane coeli satiavit cos.

Dirupit petram, ct fluxerunt aqux: ct abicrunt in siccis flumina.

Quia mcmor fuit verbi sancti sui: quod fuit ad Abraham pucrum suum.

Et edilxit populum suum in exultationc : ct clcctos suos in Ixtitia.

Et dcdit cis jpgiones gentium: et labores populorum possiderc fecit eos.

Ut custodiant justifirationcs ejus: ct legem ejus rcquirant.

Confitemini Doinino , quol niam bonus : quoniam in sxculum misericordia ejus.

Quis loquetur potentias Domini: auditas facict omnes laudes ejus t

Bcati qui custodiunt judieium: et faciunt j ustitiam in omni tcmpore.

Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui: visita nos in salutari tuo

Ad videndum in bonitatc elcctorum tuorum, ad lxtandum in lxtitia gentis tux: ut laudcris cum haereditate tua.

Peccavimus cum patribus nostris: injustc egimus, iniquitatcm fccimus.

Patres nostri in jEgypta non intellexcrunt mirabilia tua: et non fuernnt memorcs multitudinis misericordix tuse.

Et irritavcrunt asccndcntes in Rubrum Maie, ct liberavit

eos proptcr nomen suum: ut notam facerct potcntiam suam.

Et incrcpuit Marc Rubrum et sircavit: ct cduxit cos in aquis multis sicut in dcserto.

Et liberavit cos dc manu odicntium: et rcdem.it cos de

Operuit aqua trihulantcs cos: unus ex his non rcmansit.

Etcrcdidcruntin verbis cjus: et cantaverunt laudcs ejus.'

Cito fcccrunt, obliti sunt opcrum cjus: ct non sustinueruivt consiliutn ejus.

Et concupicrunt concupiscentiam in dcserto: et tcrita* verunt Dcum in siccitate.

Et dedit cis pctitiones ipsorum: et misit saturitatcm in animas corum. :>

Et irritaveruntMoyscnin castris: et Aaron sanctuni DomiiiK Aperta est tcrra ct dcglutivit Dathan : et opcruit supcr synagogam Abiron.

Et cxarsit ignis in synagoga eorum: flamma combussit peccatores.

Et fccerunt vitulum in Choreb: et adoraverunt sculptilo.

Et immutavcrnnt gloriam suam: iu similitudincm vituk manducantis foenum.'

Obliti sunt Deum qui libcravit cos : qui fecit magnalia in jEgypto , miiabilia in tcrra Cham, terribilia in Mari Rubro.

Et dixit ut dispcrderet eos ^ si non Moyscs electus cjus stctisset in confractione in conspectu ejus : ut averteret iram ejus', ne dispcrderct eos. > Et pro nihilo habuerunt terram desidcrabilein: ct non crcdiderunt in vcrbis cjus. Et murmuraverunt in tabcrnaculis suis: ot non cxaudieruut voccm Domiui.

Et clevavii manum suam supcr illos ut dejicerct eos in deserto : et ut dejicetet semen corum in nationibus, et dispergerct cos in regionibus.

Et consccrati sunt Beelphcgor: et manducaverunt sacrificia mortuorum.

Et irritaverunt eum in observationibus suis: ct multiplicata cst in eis ruina. - Stctit 1'hinecs et cxoravit: et cessavit quassatio.

Et reputatum est illi ad justitiam: in generationc et gcncrationc usque in saeculum.

Et irritaverunt cum ad aquas Contradictionis: et vcxatus est Moyses proptcr eos.

Quia exacerbaverunt spiritum £Jus: et distinxit in labiis suis.

Non disperdiderunt gcntes quas dixit Dominus illis^ et commisti sunt inter gcntcs : et didicerunt opera ipsorum, et scrvierunt sculptilibus corum, ct factumcst illis in scandalum.

Et immotavcrunt filios suos: et filias suas dxmoniis.

Et cffudcrunt sanguinem innocentem. sanguinem filiorum suorum et filiarum: quas sacrificaverunt sculptilibus Chanaan.

Intcrfcctacst tcrrainsanguinibus: et contaminata est in opcribus corum.

Et fornicat^ snnt in studiis suis, et iratus cst animp l)omiuus supcr populum suuin: ct abominatus cst hxreditatcni suam.

Et tradidit eos in manus nationuin: ct domiuati sunt eis qui oderunt cos.

Et tribulavcrunt eos inimici ipsorum: et humiliati sunt sub manibus eorum.

Saepc liberavit cos 5 ipsi autcm exacerbaverunt eum in consiliis suis: ct humiliati sunt iu iniquitatibus suis.

Et respcxit eos Dominus , cum tribularentur: cum exaudiret orationcs corum.

Etmemor fuittcstamcnti sui: et poenituiteumsecundummultitudinem misericordix suae.

Et dedit eos inmiscricordias: in conspectu omnium qui illos ccperant.

Salva nos, Dominc Deus noster: et congrega nos de nationibus.

Ut confiteamur nomini sancto tuo: et gloriemur in laude tua.

Benedictus Dominus Deus Israel: a saeculo et usque in sxculum.

Et dicctomnispopulus: Fiat, fiat.

Gloria Patri et Filio etc.

AuK. Lcetelur cor quceicntluni Dominum. Kyr hyr. hyr.

f. Bcncdictus es, Dctis.
1$. Amcu.

1N NOCTURNO DI.

Ant. Confiteantur Domino.

P-SXLMUS IG>6.

Cy onfitcmini Domino , quoi niam bonus : quoniam in sxculum miscricordia ejus.

Dicant qui redcmti sunt a Domino : quos redemit du rua

reg

[ocr errors]

nu inimicorum, ct de bus congregavit eos

A solis ortu et occasu: ab aquilone ct mari.

Erraverunt in solitudine, in siccitate: viam civitatis habitaculi non invenerunt.

Esurientes ct sitientes: anima corum in ipsis defecit.

Etclamaveruntad Dominum, cum tribularentur: ct de necessitatibus eorum eripuit eos.

Et deduxit eos in viam rectam: ut irent in civitatcm habitationis.

Coniitcantur Domino misericordix cjus : et mirabilia ejus filiis hominum.

Quiasatiavitanimaminanem: et animam esurientem satiavit bonis.

Sedcntes in tenebris ct umhra mortis : vinculis ligatos iu inopia et in ferro.

Quia exacerbaverunt cloquinm Domini: et consilium Altissimi irritavcrunt.

Et humiliatum cst iu laboribus cor corum: infirmati sunt, nec fuit qui adjuvaret.

Etclamaveruutad Dominum, cum tribularentur: et de ncccssitatibus eorum libcravit eos.

Et eduxit eos de tenebris ct umbramortis: etvincula corum dirupit.

Confitcantur Domino miscricordix ejus: ct mirabilia cjus filiis hominum.

Quia contrivit portas xrcas: et vectes ferrcos confrcgit.

Suscepit eos de via iniquitatis ipsorum: propter injustitias cnim suas humiliati sunt.

Omnem escam abominata est anima eorum: ct appropiaverunt usque ad portas mortis.

Et clamaveruut ad Dominuin, cum tribularentur: ct de nccessitatibuseorumlibcravitcos.

Misit verbum suum et sauavit eos: et eripuit cos dc corruptionibus corum.

Confiteantur Domino miscricordixcjus: et mirabilia cjus filiis hominum.

Etsacrificent sacrificium laudis : et pronuncicnt opcra cj us in exultatione.

Qui descendunt marc in navibus: facientes operationem in aquis multis.

lpsi videVunt opera Domini: ct miiabilia ejus in profundo.

Dixit, et stetit spiritus proccllx: ct cxaltati sunt Iluctus cjus.

Asccndtint usque ad ccclos, ct dcsccnduut usquc ad abys sus : anima curuiu iu malis tabescebat.

• Turbati sunt et moti sunt si cut cbrius: et omnis sapicntia

coruni di-glutita cst.

£t clamaverunt ad Dominum, cum tribularentur: ct de neccssitatibus eorum cduxit cos.

Et pcrcussit. proccllam, ct stctit in auram, et silucrunt iluctus cj us; et ketati sunt quod silucruiit.

- Et deduxit eos in portum voluulalis suae: ct de ncccssitatibus eorum liberavit cos.

Contitcantur Domiiio niisericordiae ejus : ct mirabilia ejus filiis hominum. f Exaltcnt cum in ccclcsia plcbis : ct in catbedra scniorum laudcnt cum.

. 1'osuit flumina in desertum: ct exitus aquarum in sitim.

Tcrram fructiferam in salsugincin: a malitia inhabitantium in ca.

Posuit dcsertum in stagna aquarum : ct tcrram sine aqua iu cxitus aquarum.

Et collocavit illic csurientcs: et constitucruut civitatem habitatiouis.

Et scrucrunt agros et plantavcrunt vineas: et feccruut fructum nalivitatis.

Et bencdixit cis, ct multiplicati sunt uimis: ct juinenta eorum non suut minorata..

Pauci facti sunt et vcxati sunt a tribulatiunc malorum: et dolorc impropcriorum.

EfTusa cst coutcmtio super principes corum: ct scduxit cos

m mvio, etnon ln via.

Et adjuvit paupcrcm dc iuopia:ct posuit sicutoves patrias.

Yidebunt tecti ctlxtabuutur: et omuis iniquitas obturabit os suum.

Quis sapicns et intclliget iia-c l etintclligct miscricordias Djmini?

Vskutvs 107.

Paratum cor mcum, Dcus, paratum cor meum: cantabo ct psallam iu gloria nica.

Exurgc, gloria mea, exurgc, psaltcrium ct citliara: cxurgam diluculo.

Confitcbor tibi in gcntibus, Dominc: et psallam tibi in nationibus.

Quia magna cst supcr cxlos miscricordia tua: et usque ad nubcs veritas tua.

Exaltare super ccelos, Deus: ct supcr omnciu terrain gloria tua.

Ut libcrcntur dilecti tui: salva dextcra tua ct exaudi mc.

Dcus locutus est in sancto suo : La:tabor et dividam Sichimam:ct convallcm tabcrnaculorum dimctiar.

Mcus cst Galaad <i mcus cst Manasscs: ct Ephraim susceptio capitis. mci.

« ElőzőTovább »