A magyar nemzet története, 6. kötet

Első borító
Athenaeum részvénytársulat betüivel, 1898
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

122. oldal - ... mert itt keresztény fejedelemmel van dolgotok, tudniillik római császárral, adománytok nem kell; az törököt töltsétek adománytokkal. Mert noha ím látod, édes öcsém, nekünk elégséges hitelünk, tekéntetünk van mostan az mi kegyelmes keresztény császárunk előtt, de csak addig durál az az német nemzet előtt, míglen Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni, azontúl mindjárt contemptusban jutván, gallérink alá pökik az német, akár pap, barát, vagy akárki...
220. oldal - Látván mind az statusoknak uraknak és nemeseknek ilyen intentumokot, én az gyeplőt nekik vetettem, és szabadságot adtam ő kegyelmeknek, hogy valamint akarják az országot dirigálni, lássák, valamikor el akarnak menni, én nem tartóztatom, de én is ezt hitem szerént mondom, hogy valamely nap kegyelmetek...
122. oldal - Igyekeztem azon — írja — hogy a deák betűnek értelmét híven magyaráznám, a szólásnak módját pedig úgy ejteném, hogy ne láttatnék deákból csigázott homályossággal repedezettnek, hanem oly kedvesen folyna, mintha először magyar embertől magyarul Íratott volna...
100. oldal - Nagymerészen és bátran kimondja a statusok előtt : hogy császár urunk oly feltétel alatt békéilett meg a török császárral, hogy a hajdúság palánkját elvonja és a töröknek meghódoljon, pórokká legyenek, a fegyvert letegyék, és csak jobbágyok legyenek és szántsanak;" különben végkép megsemmittetnek.
117. oldal - Én is szinte oly magyarnak tartom magamat, mint akárki ; hazámnak, nemzetemnek böcsületit s csendességét szeretem és Isteniül óhajtva kérem. Az nemességnek is privilegiomit szeretem és tehetségem szerint oltalmazom ; mert noha most az sok hadak között megaprósodott az Pázmány nemzetség, de azt megbizonyithatom, hogy szent István király idejétűl fogva, jószágos nemes emberek voltak az eleim.
72. oldal - Thurzó indította meg a dolgot. Ki tudja, mi lappang alatta? Különben is tudta az udvar, hogy a török, 1 Szilágyi, Bethlen és a Porta (Tört.
189. oldal - ... segítségeknek oblatióját, mely hogy nincsen, bizonyos jele azokról az részekről, hogy semmit nem remélhetünk, kin csak magamban igen sokat csodálkozom, és okait feltalálni nem tudom, miért kellessék az angliai, dániai királyoknak, Mauritius herczegnek Belgiumban, Brandenburgicusnak, Helvetusoknak és az több imperiumbeli...
122. oldal - ... és az Anyaszentegyházról*.* Biharmegyének, mint szülőföldének, kegyeletes érzelmei tanúságául, ajánlá. "Negyven egész esztendeje leszen — írja ajánló levelében — mikor az Úr lsen engemet honomból, azaz őseimnek örökségéből kegyelmesen kiszólíta s egyházi állapotba választa. Soha azóta édes nevelő hazám feledékenységben nem volt előttem emlékezeted, sőt kívántam s kerestem abban módot, hogy velem való dajkálkodásidat, hálaadó szolgálattal valami...
61. oldal - mert szüksége volt oly erősségre, ahol meghúzhatja magát, ha bajba kerül, s ahonnan a két vajdaság és esetleg más országok ügyeit is könnyebben vezetheti, mint Kolozsvárról".
232. oldal - ... Jánost is, egyik kapitányát elbocsátván, azt Rimaszombatnál felverték filekiek több végbeliekkel ; amott Horvát István éjjel-nappal nyughatatlankodtatván az német hadat, noha nem volt legfeljebb is négyezer embernél, de az nehéz német had semmit nem árthatott néki, mert mikor harcolni akart volna, az magyar könnyű és csak lovas, de jó fizetett had olyankor...

Bibliográfiai információk