Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

381 EREDÉS–EREDő
EREDÉS, (ered-és) fn. tt. eredés-t, tb. –ék.
1) Valaminek ér gyanánt kifolyása. 2) Származás,
keletkezés. V. ö. ERED. Pannoni tő-eredés (Horv. E.)
EREDET, (er-ed-et) fn. tt. eredet-ét. 1) Vala-
minek keletkezete, támadata, kezdete. Ez a dolog ere-
dete. Gonosz eredetnek gonosz a vége. (Km.) 2) Szár-
mazat. Magyarok eredete. V. ö. ERED, és ERE-
DETI.
EREDETI, (er-ed-et-i) mn. tt. eredeti-t, tb.
–ek. Ami az első forrásból ered, származik; ami
nem más vagy mások közbejártával, vagy példájára,
hanem közvetlenül sajátmagunkból van merítve. Ere-
deti gondolat, mely saját elménk szüleménye. Eredeti
szinmű. Eredeti költemények. Eredeti nyelv, mely nem
más elemeiből vagy romjaiból készült. Eredeti festés
(nem másolat). Eredeti aláirás (az aláirónak tulajdon
kezeirása). Eredeti oklevél. Eredeti ember, kinek sa-
játságos, és másokat épen nem követő cselekvésmód-
ja, szokásai vannak. Használják főnév gyanánt is.
A másolatot öszvehasonlítani az eredetivel. Ezen má-
solat az eredetivel mindenben megegyezik.
EREDETILEG, (er-ed-et-i-leg) ih. Eredeténél
fogva, eredetére nézve.
EREDETISÉG, (eredeti-ség) fn. tt. eredeti-
ség-ét. 1) Tulajdonság, melynél fogva valami nem
utánzás, vagy mások követése, majmolása által szár-
mazott, hanem első forrásból, a cselekvőnek önere-
jéből vette kezdetét, származását. Gondolat, költe-
mény eredetisége. Oklevél, festemény eredetisége. 2) A
cselekvési, társalgási módnak sajátossága, tiszta egye-
disége, mely a köz cselekvési és társalgási módtól
egészen elüt. Ezen ember tetteiben és beszédében sok
eredetiség van.
EREDMÉNY, (ered-mény) fn. tt. eredményt,
tb. –ék. Ami valamely vizsgálat, megtekintés, kuta-
tás, számitás stb. után ered, elétünik; ami mintegy
kifoly valamiből. Ezen könyv hosszas, és mély gondol-
kozás eredménye. Két oklevél lett kutatásaim eredmé-
nye. Fáradságomnak nem lett semmi eredménye. Szé-
lesebb ért, minden, ami valamiből ered, következik.
Íme, ez az eredménye könnyelmüségednek.
EREDMÉNYDÚS, (eredmény-dús) ösz. mn.
Aminek nagy sikere, sok következménye van. Ered-
ménydús kutatások.
EREDMÉNYÉZ, (er-ed-mény-éz) áth. m. ered-
ményéz-tem, –tél, –étt. Valamiben bizonyos ered-
ményt szül. Jól fölszerelt gazdaság aránylag több jö-
vedelmet eredményez.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »