Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ELLEN–ELLEN 178 ellenemben, ellenedben, ellenében, ellenünkben stb., midőn különösen azt is jelenti : átellenben velem , veled stb. Menjetek a kastélyban, ki ellentekben vagyon. (Tatrosi cod.) Szinte a re felható ragot is : ellenemre (am. kedvem, akaratom ellen), ellenedre, ellenére. Midőn az egyesszámu harmadik személyragot fölveszi, a viszonynevet nek nak raggal is vonzza, p. ember ellen v. embernek ellene, szél ellen v. szélnek ellene. l. –NAK. Ezen alakban a név előtt is állhat, de ekkor ez névelőt kiván : ellene az embernek, ellene a szélnek. Ha pedig az illető név személyragos, a névelő elmarad : ellene parancsomnak, ellene saját kivánságomnak. Használtatik igekötő gyanánt is : ellenmondani, ellenszegülni, miket l. alább. Különös kifejezés a Debreczeni Legendáskönyvben: ellent tartani am. akadályt v. gátot vetni. „Hogy ellent tartana ő szent felsége az ő gonoszságoknak." „Jóllehet sok ideig ellent tarta benne."

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ELLENBIZONYÍTÁS, (ellen-bizonyítás) ösz. fn. Cselekvény, mely által valamely bizonyítást hamisnak, hibásnak nyilvánítunk, tanusítunk, vagy valamely bizonyítást ellenkező bizonyítással ügyekszünk lerontani.

ELLENBIZONYÍTÉK, (ellen-bizonyiték) ösz. fn. Ellenkező bizonyiték, mely a másik fél állitásának ellenkezőjét bizonyítja vagy bizonyítni törekszik.

ELLENBIZONYÍTVÁNY, (ellen-bizonyítvány) ösz. fn. Okirat, vagy hiteles tanuk által, vagy másképen eléadott bizonyítvány, melylyel egy más, ugyanazon ügyre vonatkozó bizonyítványt megczáfolni, hamisnak tanusítni, lerontani ügyekszünk.

ELLENCSAPÁS, (ellen-csapás) ösz. fn. 1) Csapás, azaz valamely állatnak nyoma, mely egyfelől elmenést, más felől visszajövést mutat. 2) Vívásban csapást viszonozó csapás. V. ö. CSAPÁS.

ELLENCSÁSZÁR, (ellen-császár) ösz. fn. Császár, kit a törvényes vagy törvényesnek tartott császár ellenébe egy kisebb párt feltolni akar.

ELLENCSEL, (ellen-csel) ösz. fn. Csel, melylyel valaki az ellene vetett cselt kijátsza, megsemmisíti.

ELLEND, falu Baranya megyében; helyr. Ellend-en, –re, –ről.

ELLENDARAB, (ellen-darab) ösz. fn. Általán, darab vagy tárgy, mely egy másiknak ellene állíttatik. Különösen mondatik a müvészeti munkákról, pl. képekről, melyek valamely ellenkezőt ábrázolnak, költeményekről, melyek egyike a másikat utánozza, hanem ellenkező, s különösen a komolyat víg irányban.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mondattal a másik mintegy szemközt állíttatik, s egé- melyet ugyanazon tárgy gerjeszt, de egy másikkal

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

kal nem egyezik. Ellenhangú énekesek, ellenhangú hú- ellenkező benyomást eszközlenek. (Antagonistica).

« ElőzőTovább »