Deák élete, 1. kötet

Első borító
A Magyar tudományos akadémia Kiadása, 1904 - 1341 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

446. oldal - Mi a jövedelem szaporítását illeti : Magyarország a mezei gazdaságban, ezen egyetlen neki jövedelmező téren, ötven év óta nagy lépést tett előre ; azóta egy atyának javain három fiú osztozott, és jelenleg egy is termeszt osztályrészén annyit, mint előbb az atya az egészen termesztett ; mind e mellett ír bajainkra nem jött, sőt nem is remélhető, hogy ily körülmények közt jöhet valaha ; nincs tehát egyéb hátra, hanem a lehetőségig apasztani a kiadást.
273. oldal - Mindaddig tehát, míg a belső bátorság helyre nem állíttatik, míg a törvények szentségét a kormány vissza nem állítja, míg maga példát nem mutat reá, hogy a törvényeket ő is tudja tisztelni, s azokat teljesedésbe hozni, mindaddig károsnak és időelőttinek tartom más tárgyakról tanácskozni, és addig ugyan egy ujonczot sem adok, ajánlást nem teszek. És ha a többség elütne ettől, hódolni fogok ugyan annak, hanem azt mondom: a mely nemzet elhagyta magamagát, sorsát...
325. oldal - Ha nemzetünknek hibája eddigelé az vala, hogy lelkesedésben bővelkedett, de a cselekvés órájában nélkülözte a hideg megfontolást, nélkülözte a csüggedhetetlen fáradozást, mely nélkül pedig sikert érni nem lehet, itt az idő e fogyatkozásból kitisztulni. S e komoly megfontolás egyik legszükségesebb szövetségese a türelem egymás személye, egymás vélekedése iránt, mely ismét csak úgy létezhet, ha kerüljük a gyanusítgatást...
298. oldal - Benthamból, szólani kezd egyszerűen, világosan, olykor tréfásan; kezei alatt gyönyörű rendben pereg le a bonyolult gombolyag; világos szavaira oszlik a kétértelműség köde, a sophismák csalárd szürkülete : feltűnnek a biztos, határozott álláspontok, a jól meggondolt csatarend; megmondja, mi téren kell kezdeni a támadást s folytatni a vitatkozást, minő pontokat kell tartani s feladni, mi rendben kell állítani a csapatokat s ütegeket. És a zaj elnémul, a rendetlen tömeg...
232. oldal - ... adhattunk a népnek, hanem a robotbeli feljebb szolgálást és a botozás megszüntetését sajnálják. Nyilván nem mernek szólani, de magok közt panaszolkodnak, szidnak bennünket, átkoznak és minden bokorban revolutiót látnak és keresnek. Egyik nem kapott aratókat, mert elfogyott gabonája, s mert nem adta volna meg a munkabért, s már azt az új törvényeknek tulajdonítja; a másik nem kapott kaszásokat, mert keveset akart fizetni; a harmadiknak...
305. oldal - ... a kezdésnek nehéz munkája, s egy ember élete csak egy óra a nemzet életében, de minden lépés könnyebbé teszi a következőt, s minden óra kevesíti a teendőket.
305. oldal - De a hanyagság, csüggedés. ingatagság azon sulyos átkok, melyek minden kifejlődést lehetetlenné tesznek. A ki az elkezdett munkában már kifáradt, s ezentúl henyén akar vesztegelni, nézzen előre, s ha látni fogja, mennyi még a teendő, hanyagsága múlni fog, vagy nem lépett tiszta szándékkal azon pályára, melyről oly hamar lelépni készül.
446. oldal - Ettől hazánkat megóvni a jelen időnek föltétlen parancsa, nekünk legszentebb kötelességünk, legmagasztosb honfitisztünk. Mennyire elszegényült a nemzet, mutatja az, hogy alig van már hazánk földén adóssággal nem terhelt jelentékeny család, holott csak ötven évvel ezelőtt...
305. oldal - Az ingatag és változékony pedig figyelmezzen a világ tapasztalásának a történetek évkönyveiben leírt azon tanítására, hogy az ingatag és változékony erő csak elpazarlott erő, mely czélt nem érhet soha; és hogy a sikert más nem biztosítja, mint a kitűrni-tudás, melynek minden bukásnál jelszava : «Csak ujra és ismét ujra».
446. oldal - Ausztria gyárakat állított, a magyar pedig könnyelműleg pazar fényűzésnek adván át magát, a pénz nagy mennyiségben vándorolt át a haza határain, sokkal nagyobban, mint kebelébe vissza. Csak pamutszövetekért évenkint 17 millió szivárgott ki, és így több, mint a mennyi minden főáruczikkeinkért visszajöhetett ; mi természetesebb tehát, hogy nekünk mindig szegényülnünk és a nemzeti sorvadás azon stádiumára kellé jutnunk, melyen jelenleg tengünk.