Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

5 '\I.\K‘SK.\.\SZTAL -MÀCSKA l".\l\’|\'iï

Вал-{спи «пшик olvasása szerént: там, wljcscn azoнов hangokban is a ,macskuL задув]. Mint ismeretcs hâzi Шиш-61 több példabcszéd van, pl. имамов v. nlamum' macska nagyot ugr-ik, я rgerel fog. Alánëzò' ‚намыла!‘ нет kell himn'. Lám oly bölcs, mint az ¿11 marska'm. Nekem is vnl! еду bölcs macskám, a csá-vába bolt. A jó тиса/сей böreért meg ‘его/отд nyúzn-i. Hìzcl~ hfdík, шииты, ravasz, mint a marsica. Тафта ugrik, min! а macska. Macakavér гит-и]! Ье1е. Eltörte a macska шиши, am. csinyt követett el. A тащила]: me'g а kölylœ is örömeat egerész. Úgy на а lovon, mint macska а cövényeu. Ninos otthon a macska, czínczogna/c az тут/с. шарю, mint macs/ca az egeret. Krîzn. J. szeнём a székelycknél következö печей fordulnak clé: (Eli, Стёпа Czircxi, Mirók, Tar-ka, Sárga, Отдал, Geад‘, Vadász, Píah', Ugn', Kajti, Lesa', E'gerc'sz, Míczí, Minka, МИМ. Átv. ért. görhes, помпу kis ló. Ez a l1? таща alíg игла a давай. Papmacska, паду szörös heruyó, mcly a так lcveleit pusztitja. Pókmacska, Ribaközben általán am. hernyó. Vasmacska, ЮЗ‘ vagy hârom hol-gas ággal витой eszköz n. hajókon, mely a. Н: fenekére стати/е a fóldbc партком, mint karтайн] и macska szokott fogódzani. Újabb îdöben: borgony. Szintéu „атласа/си. vagy свай macska a Шиhelyen, ни vas lábakon Евгений] fekvö vas szál, melyrc a fait rakják. Jelent дядю] felháuyt kîs гашkupaczot is, mely а sik tércn ligy lútszik , mint а hunynyászkodó macska. Митинги! kijelölni a [егозами пасы. Macskákat hánym'. Zsugorodást jelent ez igében: macakásodík, pl. megmucskásodott az ina, am. :örhes писака gyanánt öszvezsugorodott.

MACSKAASZTAL, (шведка-аниса!) ösz. fn. TréБыл, azon На asztal, hol a gyennckck csznek, kiНе: a паю Bäztßl'i'loz nem iiltetnek.

MACSKABOR, (macska-bör) без. fn. A szoros én. vett шведка böre. Macskabörbò'l csínáll dohány:aaká A jo' таи/ей! böreért meg эгоист nyúzni.

MACSKACSIPKEPITY, (macska-csipkc­pity) (az. fn. A csipkepityek ncméböl vßló növényfaj, mclynek ‘Ах-53115 a szár- és ághcgyeken gyiirüs ñizérckbeu Шали, gyiirüi kocsányosak, lcvclei nyclesek, найfor-mik, Годы ñire'szesck, szöszösek. A macskák szeмы‘. Köznépì nyclven : macskafü, v. -nádra, v. -mŕzellm v. -mén¿a. (Перец; Cataria).

MACSKAEZÜST, (macska-cziìst) ösz. fn. Eziist тупикам csillogó fehe'r csillâmkö.

MACSKAFA, (шалаш—Га) ösz. fn. Tńjdivatosan, tyúkûlö, kakasiilö az épület padláeân.

MACSKAFARK, (шашка-Тык) ösz. fu. 1) Tulajd. ért. a macskß nevíi állat Ганы. Macskafarkat siтаящий 2) Némelyck szerént Kclctìndiai növényncm, mf-Iynek virágfiizérei macskafarkhoz hasonlók. (Caturuß). 3) L. MACSKAFARKU S'ÍAIGORÁLL Мам.

MACSKAFARKU SZIGORÁLL, а. айвы-611110mñ növény едут faja; fììzérjc еду az {щипал szárbwgyen ; lcvelci cllcncsck, csìpkésck, tompák, éphcзак; sxára шуба görbc. (Veronica spicata). Közélet'tnx kik наезда/дне.

[graphic]

MACSKAFEJ -VIACSKAMEZÖ 6

MACSKAFEJ, (“тезка-Год) ösz. fn. 1) A macs» kn. nevü {Шт fcjc. 2) Ат. ért. gömbölyîì Гс], milyen а. macskancmii шашка.

MACSKAFEJÜ GOMBÓCz, паду gombócz, v. выдаёт.

MACSKAFÜ, (mem-fü) а“. fn. 1. MACSKACSIPKEPITY.

MACSKAGÉM, (швеями-ваш) ösz. fn. i. osu.LAGFÉREG.

MACSRAGYÖKÖNKE, (macskß-gyököukeyösz. fn. Növényfaj а gyökönkék neméböl, melynek minden lcvclci szúmyasak, levelkéi láncsàsak, {овцам szára. barůzdás. Зубные szagos, a. [пасека szeret vele jůtszani. (Valeriana Oñîcinalis). A közéletbcn: macakagyökér, v. mezeí ‚штанг v. [айда/‘й.

MACSKAHERE, (macska-hcrc) ösz. fn. A lóhcrének gombos vin'igu, szörös csészéjii faja.; Fúzéri hcngerdedek, nagyon gyapjasak; csészéje гонад serштык, a bokrétánál hosszabbak; levelei visszásгазават-мышь; virága apró fejér; màskép szintén a közéletben : herehura, „ушами, ugorkanöazòfü ,' növénytani névcn : herehura Идете. (Trifolium arvense).

MACSKAKÖ, статуй falu Тогда m.; helyr. -kö-re, -n, -rö'L

MACSKAKÖLYÖK, (macßkwkölyök) ösz. fn. А macska nevü апатии ña. Шиит a kutya. ós macaka nemiì (Ша: вы kölyöknck печей a magyar. V. ö. CZENK.

MACSKÀLÓDIK, (mace-ka-al-ó-d-ik) k. т. тасвММд—(ат, -tál, -ott. Aszékclycknél am. nyíigölödîk; továbbá, ìigyctleniìl, ferdén tcsz valamit. (Krim J.).

MACSKAMAJOM, (шведка-тары) ösz. fn. Általân azou majmok neme, melyeknck Новый farkaik vannak. (Cercopitbecus).

MACSKAMAMÓ, (тезка-тата) ösz. fn. А ke'tföbb hímesek közt a fedetlcn шашки: osztâlyâhoz mrtozó növényfaj. Növénytani nóvcn : Имеют/ш mamó. Szâra felálló szörös, lehajló szörökkcl, lcvclci nyelesek, изжить-занижаем, bevagdalt ñìrószcsek, néha fvjór foltokkal jegyesek, gyiìriii mintegy Нами-драк. Virágn sin-ga, пушков verhenycs; alsó ajakàn az inyénél Мс narancsszín folt. (Galeobdolon Шиит, v. Galeopsis Galeobdolon). Köznyelven тёк másképcn : .vdrga holt азами, v. pettegelelt [внеш holt csalcín.

MACSKAMÉNTA, (mucßka-ménta) 1. MACSKACSIPKEPITY.

MACSKAMÉZ, (mem-mél) au. fn. Nyůlkús поёт, melyet többfélc ТЫ: és növények шимми, в ha nedvének nagyobb тёще elpârolog, szilárd, szîvns юта lesz, s свай yízben они! fel, тёща. (Gummi).

MACSKAMÉZELKE, (‚пасека-тексте) шва: MACSKACSIPKEPI'I'Y.

MACSKAMEZÖ, crdólyi (‘или B.­Szolnok m.; hclyr. "твид-гс, —п, -rb'L

l*

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »