Oldalképek
PDF

379 MEGTANÚL–MEGTARJAGosoDIK MEGTANÚL v. –TANUL, (megtanúl) ösz. áth. 1) Bizonyos ismeretet vagy ügyességet magáévá tesz. Különösen valamit emlékező tehetségével megjegyez. Megtanulni az anyai, és némely idegen nyelvet. A fiú megtanulja a feladott leczkét. Megtanulni valamely mesterséget. Ez értelemben helyesebben : tanól. 2) Önhatólag, tárgyesetes viszonynév nélkül, határtalan igével használtatik, s am. bizonyos cselekvés vagy szenvedés, vagy állapot gyakorlásában ügyességet szerez. Megtanul irni, olvasni. Megtanul sütni, főzni, varrni. Midőn nyelvről van szó, az illető nyelv neve határozó alakot vesz föl, pl. Megtanulok francziául, olaszul, angolul. V. ö. TANÚL. MEGTANÚLÁS v. –TANULÁS, (meg-tanúlás) ösz. fn. Bizonyos ismereteknek az emlékező tehetség általi följegyzése, vagy ügyességnek megszerzése. Idegen nyelvek megtanulására adni magát. Egyik mesterség megtanulása több képességet és időt igényel, mint a másiké. V. ö. MEGTANÚL.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

MEGTISZTÁTALANODIK, (meg-tisztátalanodik) ösz. k. Mocsok, szenny, vagy idegen nemü testnek hozzá ragadása, vagy belekeveredése által tisztátalanná leszen. A kovácsnak keze, ruhája megtisztátalanodik. Erkölcsi ért. a nemi ösztönnek tiltott kielégitése által megszeplősíti magát. V. ö. TISZTÁTALAN.

MEGTISZTÉL, (meg-tisztél) ösz. áth. 1) Valakinek személye iránt bizonyos kegyeletet mutat, megelőzőleg viseli magát. Köszöntve, süvegvetve megtisztelni az érdemes férfiakat. Különösen mintegy bevezetésül használja a nép, midőn előkelőbb személylyel szóllani akar, s néha am. megkövet. Megtisztelem alássan a tekintetes urat. Szépen megtisztelem, ha talán hibáztam. 2) Valakinek bizonyos ajándékkal, adománynyal szolgál, vagy fáradságát némileg megjutalmazza. Engedje meg, hogy verseimmel megtisztelhessem önt. A szerkesztő bőkezüleg megtisztelte dolgozó társait.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »