Oldalképek
PDF
[merged small][graphic][graphic][graphic]

на: megvcdlenek. Szélesb ért. haja, szöre, gyapje4 elhnll.

MEGKOPPANT, (meg-koppant) ösz. áth. l) Bizonyos testet, mely az iitést kop hanggal viszonozаз, crösebben тент; lágyabbnn Шуе: megkopínt. 2) Еву nevezctt koppantóval а gycrtyn Битум elveszi. Koppantsd mcg asl a дует/(11.

MEGKOPPASZT, (mcg-koppaszt) ösz. áth. 1. .\IEGKOPASZT.

MEGKOPTAT, (плед-коты) ösz. 11th. Viselés ńltal cszközli, hogy valami ruhanemü megkopjék. V ö. ХОРЕК. l

MEGKORBACSOL, (meg-korbácsol) ösz. áth. Кол-мезоны mcgvcr. Megkorbácsolni a твои gyerekel. Megkorbácaolni a машем, а .2zilaj [осад Különöecn biróiitélet kövctkeztébcn korbácscsal megcsap.A антиген kéjleányokat megkorbácsolni. V. ö. KORBACS.

MEGKORHAD, (тез-110111116) ösz. önh. Mondjàk fáról, midön vén korában megncdvesiil, megpurhásodik. A mcg Fólcscrélhetöeligekötövel.V. 1111011.ПАВ.

MEGKORHASZT , (шее-Конным) ösz. áth. Кок-111111115 tesz (bevégzctten). A mcg fólcserélhetö el igekötövel.

MEGKORHOL, l. MEGKURHOL.

MEGKORMOSODIK, (meg-kormosodik) ösz. k. Kormossá lcszen.

MEGKORODZIK, (meg-korodzik) ösz. k. L. MEGKOROSODIK. „Ha hat (leány) köziil egyet clафиш, a. többinek valamely klastromban kell megkorodzanì.“ (Mikes Kolonien).

MEGKoRoNÁz, (meg-110101.12) ösz. 1.1.11. val..mely fejedclnii személy fejére innepélyes szertartással fölteszi а koronàt. A magyar Штат/саг az валет_qami érselcek szoklák megkoronázní. V. ö. KORONA.

MEGKORONÁZÁS, (шее-нотные) ösz. fn. lnnepélyes летные, midön valamely fejedelmi не` mélyt megkoronáznak. V. ö. KORONAZÁS.

MEGKoRosi'r v. -Konosm (meg-1.010511) ösz. áth. ldönek elötte korossá tesz, тер-(51111 valakit. A sok bu', szenvede's, betegeakedés megkorosllotta ò't.

MEGKOROSODIK , (meg-korosodik) ösz. k.

Megöregedik , megvénhedik, életének azon Котёл-а

[graphic]

jut, melyben az ember hanyatlâsnak indúl. (дубиAKAD. но! szó'rÃn 1v. кот.

мшкбвозошк_мнекотугоь 290 gédebb és kímélctosebb kifejezén mint „a megvéniil.“

MEGKÓRosoDIx , (mcg-1161050611.) а“. к. Kórossá lesz.

MEGKORPÁZ, (mg-mp1..) ösz. 1111. пограval паевым, megkever. Megkorpázní a @erte'sek сидеlét, moslékját. A szilcsb'lc шву/студий]: a bírkabb'rt. Ат. ért. valakit keményen тез—(еда, megdorgàl, втрpan nélkiil mcgmos, mcgkorhol, vagyis ůgy tesz vele, mint sziicsök a börrcl, melyet korpás снами“ puhiишак meg.

MEGKÓRÚL, (meg-1.61111) ösz. önh. Régies@ (pl. я. Dcbreczeni Legendáskönyvbcn, Nhdor-codcx

l hen stb.) am. kórossá lesz, megbetegszik.

MEGKÓSTOL, (meg-116ml) ösz. мн. 1. MEGizLEL. I

MEGKOSZMOSODIK, (meg-koszmósodik) ösz. k. Koszmóssá lesz (egészen).

MEGKoszoRÚz, (meg-1101201112) ösz. 1111. valakit v. valamit koszorúval ékesít. Megkoszorúzni а költò't, müvészt. Megkoszoiůzni a mennyaeszonyt. Megkoezorúzm' а szüzleáuy (дн-лишаёв. V. ö. 110820RUZ.

MEGKoszoRúzÁs, (шее-кометы) ösz. fn. Cselckvés, illetöleg diszités, kitiintetés. midön megkoszorúznak valakit чаду valamit.

MEGKoszosiT, (mcg-110.20.11) ösz. 11h. ESZközli, hogy valnmely állat поновей. legyen ; a rajta. Шуб koszt más állattal közli. A нишами tartás megkoazosítja a рта/саг. Egyík [шагов malacz megkoszosftja а másikat. V. ö. KOSZ, KOSZOS.

MEGKOSZOSODIK, (meg-koszosodik) ösz. k. Testen kifejlik, шву mástól ráragad a kosz. А {isztálalanul гати fej megkoezosodik. Egyík сомов birkától a többi is тау/составите. V. ö. KOSZ.

MEGKOSZTOL, (meg-kosztol) ösz. áth. Keszttal, azaz póznával le- чаду megver. V. ö. KOSZT, (2).

MEGKóTÁz, (meg-km.) ösz. te.. Kómmlefr. Szokottabban : lekóaáz.

MEGKOTLIK, (плед-ВОШЬ) ösz. k. Мошны: n tyńkról, midön tojni megszün, betcges hangon kotog, tollait {стопы-12112, és tojásra iilni уйду. Буг/(4101011, в megkollott. (Km). v. ö. KoTLós.

MEGKOTOR, (meg-kotor) ösz. áth. Valamit kotorva megkavar, öszvevissza {оп-38.1. Megkolorm' pósnával a ватаг. хиеуйоготб azaebel. Megkotorui a Маг. am. а benne levö вахт, iszapot kitisztitani. V. ö. KOTOR.

MEGKÓTYAGOSODIK v. -KOTYOGÓSODIK, (mcg-kótyagosodik v. -kotyogósodik) ösz. k. Tréfásan szólva, am. megborosodik, megpityósodik.

MsGKóTYosomK, (meg-nstyosoaik) au. k.

Eredetére nézve : nyclve nehezen mozogván тайнику tyůk módjira kotyog. Tréfásan 1. MEGKÓTYAGOSODIK.

MEGKOTYFOL , MEGKOTYVASZT, (mcgkotyfol v. ­­­kotyvaszt) ösz. 5th. Kotyvasztva v. koty

folva megföz. 1 9

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »