Oldalképek
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

13 MADÁRGANÉJ-MADÁRKALITKA kat Ровный, mint: hâló, сварив, tör, lép atb. 2) l. MADARASZ.

MADARGANÉJ, (maaar-gané» гм. fn. A ша.«lnmknnk sujátnemü csipös спай ganéja.. Némelyeket gyógyszcríil is használ п. nép, mint a. тега», galambmméjt gyomorrůgás, csìpcdés ellen.

MADAm-IÁLÓ, (швам-мм) ösz. fn. маатк fogásám задавить-д készített, és alkalmuzott halló, különböztetésül n. Imlâsz- ‘тку шркеьыыы. V. ö. nALÓ.

MADA1mANG,(madár-haug) l. MADARszó.

MADÁRIIÁZ, (maaar-haz) au. fn. ‘A nazi швЦцга]: számâra ерш: ól, чаду buig. Ilyen kiilönösen я дымами, melyet аист-а szoktak építenì.

MADÁRHÚR, (швам-мг) ösz. fn. 1) Navénynem u. (Щитовок sercgéböl és ötnnyások rendéböl; vsésm'ejc бывший, bokrótàjn. б: szìnnn, kinyìló, szírnud Ы‘ mctszésüek, ища tojásdad, tetején nyiló, сну ткет. Viràgu fchér. (Сих-избит). Fajai két osztáтак, ú. m. познаём], és gömbölyü tokúk. 2) Közëletbclî nyclvcn így hívjâk n vcsszös {так is. (Lìgnstnun пищите).

MADARHÚS, („щам-мн) ösz. fn. A madamevîì анаша]: luisa, milycnck a. мам, яшма, pulykabis, fngolyhús stb. А“. én. mìntlxogy n. természeti uabud àllnpotbnn lcvö ‘папаши húsajobbadán ösztövér szokott lenni, innen улет, más âllatokm, Юты‘: ч-шЬеп'е alkalmazva, sovz'my, „так testet.

MADÁRHÚSU, (шины-Мец) ösz. nm. Átv. ért. iisztövér, sovâny, винам‘ testii. Майами ember. Ma‘Мн-Мс 16.

MADARI, (mad-ar-i) mn. és fn. tt. madafi-t, tb. -ah l) Mudar нет lxelységböl чаш. 2) Különös *zölôfaj neve.

nAnAmsMERö, (maar-imma) au. fn. ‘Гегmészenudós, ki különösen а, mndârtanban jártas. (Огnìthologus).

MADAMÓS, (швам-565) ösz. fn. szßméxy, kia „мы rüpüléséböl, énekéböl, kiáltása'zból jövendöt mond. Nevczetcsuk юных, és паду `szerepel: 511151520‘mk különösen a régi római тайм-56801: (augnrok).

MADARJÓSLAT, (mudar-5651A.) ösz. fn. ‚швы, melyet a. шалаш]: röptéböl ищу „мы! mondottak на mondanak.

MADÁRKA, (шва-арка) kicsîny. fn. ц. madárш. Máskép : mallarka. Madâr, mely потёки?! fogva kiайву, vagy Halal, flu mndůr.

„(Ля édcs пищал-Каш ,

Csacsogó szajkócskńm ,

Jaj bc megfognálnk

lla megfoghatnálak.“ Népd.

MADABKALITKA v. -KALlczKA, (швамknlitka.) üsz. fn. Кашка, melyben bîzonyos szobaî, нападёт. énuklö таты fogva tartanak, különзамша! más fogolyâllstokat едим, pl. orozlánkalnkůtól.

[graphic]

MADARKELEPCZE _MAufmNÉf/,ó 14

MADÁRKELEPCZE, (mdk-kempen) а“. fn. Tör, v. török, hurok, melylycl тащит fognak. Заёlesb ért. mindenféle madárfo ó eszköz.

MADÁRKERESKÈD s, (madár­kereskèdés) без. fn. Kereskedés, melyet valaki élö, kivâlt éneklö чаду ritka. madaraklml (и.

MADÁRKÖLES, (швам-казнен) а“. fn. A kölnagok ncnnélxez штаб növónyfaj, melynck magvui fehérek,simâk, bokrétńja а csészéböl allg ér ki, lcvelcì láncsásak. Gyöngyszinü шарм: gyöngyök közé is пик. Máskép szìnbén a közéletbcn : дудит/1:61“, naplcása, tengen' kömagvufíi ,­ növénytani néven: gyöngy kb'mug. (Lithospermum officinale).

MADARKÖLTÉS, (шлам-казнён) ösz. f1.. A шайтан szaporitúsának тёща, midön tojásaikat чащу kotló nöstény ůltal, чаду bìzonyos fokig шиш kvmenczébcn гепатит, s a bcnnek месте fejlutt надаю: vilúgrn. hozzâk.

MADARKÖLTÖZÉS, (mam-kalme) au. n.. Хинин) u тайм-акций egyik vidékröl ‘шву országból чаду világrészböl оду nlásikba. való távozása. Különöвен oly табак-Мс va'mdorlńsa, melyck az évsznk valumely részében bizouyos tájou ‘шву égöv alatt кыш: eleségöket nem találván oda húzódnak, hol 111036!hetnck. Ilyenek a. mocsńrokbmx éldegclö gólyâk, n. nyár bogaraìt, férgeit vndíuszó Тесный, melyek mindig a melcgebb évszakot ‘шву égövet kcrcsik Fól.

MAnARLÁB,(mßaAr-1Ab)ösz.fn. 1) A шиш neviì állat lába. 2) A természetmjzbau a körbeczök neméhez шит növényfaj, melynek lcvelei шатунsalt, viràgì gombosak, шатаний, czikkhiivelyei henветвей, begörbiiltek, s innen a. neve. Máskép szintén n. közéletben: гаммам fü; növénytani néven: henyélò' ‚сёмгой. (Ornithopus perpusillus).

MADARLÉP, (тащат-пер) ösz. fn. Bizonyosfák különösen tölgyck bogyóiból kifözött ragadós lép, mclyet u. шишке]: kisebb madamk Реванша szoktak лютым. V. LÉP.

MADÁRLILIOM, („щам-шпон.) ösz. fn. A mar» тык nemóhez тяп-1026 növényfaj, egész neve a közéletben: sárga madárlíliom, máskép : sárga ‘Митей, növénytani néven : sárga Izuìr'ma. (Ornithognlum lnтент). ,

MADARLOROM, (maaar-mmm) без. с... Növényfaj а. lórom nemek МЫШИ, és {Метан virágu ониtùlyából. “гадай kétlakiak, levelei kcskeny láncna'ls (Штабной. Máskép n. közélctben: mezeí filles еда/ш, тиdárso'ska. (Rumex acctoscllu).

MADÁRLöVÉs,(mm1Ar-|övé„) u”. г... Мада— rak ellen irânyzott lövés, vagyis а vadászâsnak шин neme, midön так: löfcgyven'el öl шиши-М.

MADÁRMONY, (штат-топу) ösz. fn. A mndárnak monya, ага: tojása, kiìlönböztetésül szon monytól, mely az cmlös {шавок hímjeinek ‘юнца, vagy is ивы: jelenti.

MADÁRNÉZÖ, (mah-wö) as”. fn. l. MADÁRJÓS.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »